Odluka o pokretanju postupka javne nabavke časopisa FAKTOR

Datum objave: 08.01.2016. 11:41 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2016.

"JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

GENERALNA DtREKCIJA

KABINET GENERALNOG DIREKTORA

Broj: 01-13.71-20733-57/15

Sarajevo, 06.01.2016.god.

 

Na osnovu člana 46. Statuta "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst), člana 18. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14) i člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH\ br.90/14), a u vezi sa Zahtjevom Službe za pravne, kadrovske i opće poslove br. 07.2-13.14-20733-6/15 od 05.01.2016. godine, Generalni direktor "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo donosi:

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke časopisa FAKTOR, putem direktnog sporazuma

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku koja nema karakter investicije i investicionog održavanja, a odnosi se na nabavku časopisa FAKTOR , 2 pretplate za 2016.godinu.

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove Odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu do 617,10 KM bez PDV-a, shodno Planu posfovanja za 2016. godinu na strani 51 tabela javnih nabavki r.b. 27 , oznaka JRJN 22200000, novina, stručni časopisi, periodične publik2cije i časopisi.

Član 3.

Realizacija ove odluke provest će se na nivou Sektora za ekonomsko-finansijske poslove Generalne direkcije, u skladu sa Zakonom i općim aktima Društva.

Na osnovu provedene procedure prikupljanja potencijalnih ponuda shodno odredbama člana 5. stav (4) Pravilnika o javnim nabavkama Društva, saglasnost na prijedlog ponuđača daje Generalni direktor.

Član 4.

Nakon provedenog direktnog sporazuma sa odabranim ponuđačem zaključit će se odgovarajući ugovor shodno članu 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ili pribaviti račun ili druga odgovarajuća dokumentacija.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove se obratio Zahtjevom br: 07.2-13.14-20733-6/15 od 05.01.2016. godine za nabavku časopisa FAKTOR, 2 pretplate za 2016.godinu. Analiztrajući predmetni zahtjev, Stručni tim za provođenje postupaka javnih nabavki u ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo utvrdio je da su ispunjene pretpostavke za realizaciju nabavke, te je shodno zakonu i općim aktima Društva dostavio predmetni zahtjev Generalnom direktoru na konačno odobravanje i saglasnost aktom br. 01-13.14-20733-58/15 od 06.01 2016.god. sa pnjedlogom odgovarajuće odluke.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: