Radovi na rekonstrukciji i modernizaciji regionalne ceste R404a, Bosanska Krupa-Arapuša-linija entiteta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 328-1-3-2-89/14
Broj obavještenja o nabavci: 328-1-3-1-81/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"
Kontakt osoba: Enver Vuković
Telefon: 037223451
Elektronska po{ta: info@cesteusk.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija i investiciono održavavanje regionalnih cesta
USK-a u 2014. godini.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nastavak radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste
R404a, Bosanska Krupa-Arapuša-linija entiteta.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
213.600,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Na regionalnoj cesti R404a.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do kraja 2014. godine.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: KOV - GRAD d.o.o.
IDB/JIB: 4263070400001
Općina/Grad: Bužim
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180.820,27 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 9.5.2014.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
180.820,27 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
213.126,93 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-7493-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: