Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2024. 15:20

Natrijum hipohlorit

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2024.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

748-1-1-84-5-34/24


Broj obavještenja o nabavci 748-1-1-84-3-22/24

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" D.O.O.
IDB/JIB 4200332740001
Kontakt osoba Služba za nabavke JKP"KOMUNALAC"D.O.O. HADŽIĆI
Adresa Ul. Žunovačka br. 4.
Poštanski broj 71240 Hadžići (bhp)
Općina/Grad Hadžići
Telefon (033) 420-346
Faks (033) 422-101
Elektronska pošta info@jkpkomunalac.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Hadžići

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Natrijum hipohlorit

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet24312210-9 Natrijev hlorit

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa, ulica Žunovačka br. 4, 71240 Hadžići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor stupa na snagu danom obostanog pooisivanja od strane ovlaštenih lica Ugovornih strana, a primjenjivat će se do
finansijskog ispunjenja ili najduže do 1 (jedne) godine dana.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1OQEMA BH D.O.O. VISOKO4218687520009VisokoBosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17812,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.06.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17812,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: