Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 09:48

(MK) Nabavka ulja za loženje

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.09.2018.
  •  

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Ohrid: Ulje za loženje

2018/S 187-423770

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
JOUDG Jasna Risteska-Ohrid
Dimitar Vlahov 63
Ohrid
6000
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Osoba za kontakt: Marika Miladinoska
Telefon: +389 46511989
E-pošta: jasna.risteska@yahoo.com
NUTS kod: MK

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.detskagradinka.org.mk/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: www.e-nabavki.gov.mk
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Purchase of Heating Oil for the Needs of JOUDG “Jasna Risteska”-Ohrid

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
09135100
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

See tendering documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09135100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK
II.2.4)Opis nabave:

 

See tendering documentation.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

See tendering documentation.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

See tendering documentation.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

See tendering documentation.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

See tendering documentation.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

See tendering documentation.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

See tendering documentation.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/10/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 01/10/2018
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
DKZJN
Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/09/2018

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: