Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2018. 11:28

Prodaja putničkog vozila BMW

Izvor: Glas Srpske, 29.09.2018.

Investiciono-razvojna banka

Republike Srpske

 

Broj: 02-323-3/18

Banja Luka, 27.09.2018. godine

 

Na osnovu odluke Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 02-323-1/18 od 25.05.2018. godine, objavljuje se

 

JAVNI OGLAS

za prodaju vozila prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama

 

Predmet prodaje je 1 putničko vozilo, u viđenom stanju, po naznačenoj početnoj cijeni, kako slijedi:

Vozilo Marka: BMW; tip: 525; u voznom stanju, registarskih oznaka T39-M-376; nabavne vrijednosti: KM 97.334,55, godina proizvodnje: 2008, snaga motora 145 KW, radni obujam motora cm3 2993 dizel, broj sjedišta 5, broj pređenih km: 264.000, boja crna, broj šasije WBANY51040CW88736, BROJ MOTORA 24576996.

Početna cijena: KM 19.500,00.

 

1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu za vozilo i dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne prodajne cijene.

2. Uplate depozita se vrše najkasnije do 08.10.2018. godine u korist Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vidovdanska br. 2, Banja Luka, na žiro račun broj: 555 007 002 177 8212 koji se vodi kod Nove banke a.d. Banja Luka, svrha uplate: uplata depozita za vozilo.

3. Ponude se mogu dostaviti preporučeno poštom ili lično na protokol Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vidovdanska 2, II sprat, 78000 Banja Luka. Krajnji rok za prijem ponuda je 09.10.2018. godine do 12.00 časova. Ponude koje pristignu nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

4. Ponuđač treba da dostavi ponudu u zatvorenoj koverti, sa naznakom na prednjoj strani koverte „Ponuda za vozilo, ne otvarati", a na zadnjoj strani koverte sa naznakom ime i prezime/naziv i adresu/sjedište ponuđača.

5. Ponuda treba da sadrži podatke:

- za fizička lica: ime i prezime, ime jednog roditelja, tačnu adresu, broj telefona za kontakt i kopiju identifikacionog dokumenta (LK).

- za pravna lica: naziv i adresu sjedišta pravnog lica, JIB, aktuelni izvod iz sudskog registra, ime i prezime ovlašćene osobe za zastupanje u postupku i broj telefona za kontakt.

- iznos ponude izražen u KM,

- dokaz o uplati depozita,

- broj žiro/tekućeg računa ponuđača, sa nazivom banke (za povrat sredstava depozita).

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti ovjerena i pečatom pravnog lica.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude čiji iznos bude jednak ili veći od iznosa početne cijene za vozilo, i za koje je izvršena uplata depozita.

6. Ponude se otvaraju 09.10.2018. godine sa početkom u 12.30 časova, u prostorijama prodavca. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku uz punomoć.

7. Ponuđač koji ponudi najviši iznos, smatraće se najuspješnijim i sa tim ponuđačem će se zaključiti ugovor o kupoprodaji. Ako dva ili više ponuđača ponude isti iznos cijene, ugovor će biti zaključen sa ponuđačem čija je ponuda po datumu i vremenu prijema ranije zaprimljena u IRBRS.

8. Izabrani ponuđač dužan je u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda zaključiti ugovor o kupoprodaji, uplatiti kupoprodajnu cijenu, te preuzeti vozilo. Sve rizike i troškove vezane za kušvinu vozila, porez, PDV, troškove prenosa vlasništva i sl., snosi kupac vozila. Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajni iznos u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat depozita, a na zaključenje ugovora se poziva sljedeći sa liste.

Ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora sa najuspješnijim ponuđačem.

9. Zainteresovana lica mogu pogledati vozila i dobiti dodatne informacije o stanju vozila 04. i 05.10.2018. godine, u vremenu od 09.00 do 11.00 časova, a nakon navedenih termina u dogovoru s kontakt osobom, na adresi:

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka

Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka

Kontakt osoba: Duško Savanović; Tel. +387 51 / 334-765

 

Direktor

mr Snežana Vujnić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: