Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 09:05

Nabavka IP/MPLS SDN softvera

Izvor: Akta.ba, 01.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

Broj nabavke : 81715/18

Predmet nabavke: Nabavka „IP/MPLS SDN softver“

 

 

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Namik Merzić, tel: +387 33 256 176, e-mail adresa: namik.merzic@bhtelecom.ba ili

Slavica Spahić, tel: +387 33 256 094, e-mail adresa slavica.spahic@bhtelecom.ba  

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa odredbama  tenderske dokumentacije   biće održano na adresi navedenoj u  posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

I.              Dostavljanje ponuda

 

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način:

Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom

 “Ponuda za nabavku „IP/MPLS SDN softver“ br. 81715/18 NM – NE OTVARAJ“

 

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br.1 dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2  cijenu ponude i garancija za ozbiljnost ponude.

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

 

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 31.10.2018 godine do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

II.            Izmjena ili povlačenje ponuda

 

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u

pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku javnog nadmetanja.

 

III.           Tenderska dokumentacija

 

Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od 30 KM ili 15  EUR. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na Protokolu BH Telecoma, prije nego što je otkupe.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati na Protokolu  BH Telecoma d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, BiH  uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaza o izvršenoj uplate naknade broj: 81715/18 NM (nabavka „IP/MPLS SDN softver“) sa tačnom adresom i kontakt-telefonom ponuđača ili dostavljanje istog na faks broj+387 33 256 171 i ista se može poslati putem obične pošte/email-a zainteresovanim dobavljačima.

 

Bez navedenog pisanog zahtjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta.  Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

 

Novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi:

30 KM za domaće ili 15  EUR za ino-ponuđače.

Transakcijski račun za uplatu TD za domaće ponuđače: 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je  navesti i PDV broj ponuđača);

Transakcijski račun za uplatu TD za ino-ponuđače: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933

 

01.10.2018

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: