Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 11:49

Nabavka računara i računarske opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

462-7-1-2-3-1/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINSKI SUD BANOVIĆI
IDB/JIB 4210089150000
Kontakt osoba Bajro Dostović
Adresa Alije Izetbegovića bb
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 743-500
Faks (035) 743-503
Elektronska pošta envera.kukic@pravosudje.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Računari i računarska oprema


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je: nabavka računara i računarske opreme u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim
uslovima/zahtjevima naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,03

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općinski sud u Banovićima

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od stupanja ugovora na snagu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje ponuđaču izvršit će se putem Jedinstvenog računa Trezora Tuzlanskog kantona u roku od 60 dana od dana prijema
fakture. Faktura sa bankovnim podacima računa dobavljača se ispostavlja po zaključenju ugovora

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabavke. Dokaz: Aktuelni izvod iz sudskog registra.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.10.2018. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.10.2018. 13:10:00
Adresa i mjesto Alije Izetbegovića bb Banovići

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: