Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 08:37

Sazivanje XXIX (redovne) Skupštine

Izvor: Večernji List, 01.10.2018.

Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH" broj: 81/15), člana 43. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine FBiH" br. 27/06,5/08,49/08, 57/09, 59/11,92/12, 58/15 i 24/17) i Odluke Nadzornog odbora broj: N0-18753-1-8./2018 od 25.09.2018.godine, Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIX (redovne) Skupštine Društva

 

I XXIX (redovna) Skupština Društva saziva se za dan 23.10.2018.godine (utorak) sa početkom u 11.00 sati.

Mjesto održavanja XXIX (vanredne) Skupštine Društva je Generalna direkcija JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo- restoran "Željezničar", ulica Musala broj 2,71000 Sarajevo.

 

II Za XXIX (redovnu) Skupštinu Društva se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i radnih tijela Skupštine: l.a. Izbor predsjednika Skupštine,

l.b. Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu koji uključuje:

- Finansijski izvještaj,

- Izvještaj neovisnog revizora,

- Izvještaj o radu Nadzornog odbora,

- Izvještaj o radu Odbora za reviziju,

3. Donošenje Odluka o kapitalu:

3.1. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017. godinu na teret kapitala,

3.2. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva za 2017. godinu,

3.3. Donošenje Odluke o utvrđivanju kapitala za 2017. godinu.

 

III U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, radom XXIX (redovne) Skupštine Društva će predsjedavati predsjednik Skupštine. Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika biraju prisutni članovi većinom glasova između prisutnih članova ili punomoćnika članova. Do izbora predsjednika Skupštine XXIX (redovnom) Skupštinom Društva će predsjedavati punomoćnik ispred državnog kapitala.

Odlukom Nadzornog odbora broj: NO-18753-1-8./2018 od 25.09.2018.godine, imenovan je Odbor za glasanje i zapisničar.

U Odbor za glasanje na XXIX (redovnoj) Skupštini Društva imenovani su:

1. Azra Lavić- predsjednik,

2. Emina Trešnjo-član i

3. Amar Zubčević - član

Zapisnik na XXIX (redavnoj) Skupštini Društva će voditi Pepić Muhić Mirna.

 

IV Glasanje na XXIX (redovnoj) Skupštini Društva vršit će se puterri glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu vlasnika udjela - člana Društva ili punomoćnika člana ili zajedničkog zastupnika i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanja će se vršiti zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora ,,za" ili „protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

Utvrđivanje rezultata glasanja na XXIX (redovnoj) Skupštini Društva vršit će Odbor za glasanje.

 

V Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva imaju predstavnici državnog kapitala i vlasnici udjela - članovi Društva.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva vlasnik udjela - član Društva može ostvariti lično ili putem punomoćnika ili zajedničkog zastupnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama vlasnika udjela-člana Društva, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa vlasnika udjela-člana Društva. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa statusom pravnog lica, osnovana i registrovana radi udruživanja i zastupanja vlasnika udjela-članova Društva, u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zatupnik takvog pravnog lica. Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Društva daje se nakon objave obavijesti o sazivanju Skupštine, u obliku pisane izjave potpisane od vlasnika udjela- člana Društva i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo lično, putem pošte, telefaksom ili putem e-maila najkasnije 3 (tri) radna dana prije dana određenog za održavanje XXIX (redovne) Skupštine

Društva, a original se dostavlja na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu Skupštinu.

Jednog vlasnika udjela-člana Društva na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

 

VI U skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj: 20/16, 3/17,9/17, 69/17 i 96/17) pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na XXIX (redovnoj) Skupštini Društva Vlada Federacije ostvarit će putem punomoćnika, koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama Vlade Federacije.

Punomoć o radu i odlučivanju na XXIX (redovnoj) Skupštini Društva, dostavlja se Društvu putem pošte, faksa ili elektronske pošte, najkasnije 3 (tri) radna dana prije dana održavanja XXIX (redovne) Skupštine Društva.

Punomoćnik je dužan originalnu kopiju punomoći predati Odboru za glasanje, najkasnije neposredno prije početka Skupštine.

Punomoćnik ne može učestvovati u radu i odlučivanju XXIX (redovne) Skupštine Društva ukoliko punomoć ne sadrži bilo koji dio obaveznog sadržaja iz člana 6. stav 2. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

 

VII Svi zainteresovani vlasnici udjela - članovi Društva ili njihovi punomoćnici ili zajednički zastupnik, dužni su podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju u obliku pisane izjave, popunjavanjem obrasca prijave.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje vlasnika udjela-člana Društva.

Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XXIX (redovnoj) Skupštini Društva se podnosi Odboru za glasanje neposredno, predajom prijave u sjedištu Društva u Sarajevu ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Musala broj 2., sa naznakom "Za Odbor za glasanje".

Prijava se neposredno podnosi najkasnije 3 (tri) radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva, a ukoliko se prijava podnosi preporučenom poštom, vlasnik udjela - član Društva ili njegov punomoćnik ili zajednički zastupnik, dužni su otpremiti prijavu najkasnije 5 (pet) radnih dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Društva. U slučaju da prijava poslana preporučenom poštom nije stigla u Društvo najkasnije 3 (tri) radna dana prije dana održavanja Skupštine Društva, vlasnik udjela - član Društva ili njegov punomoćnik ili zajednički zastupnik dužni su Odboru za glasanje prežentirati dokumente o otpremi prijave preporučenom poštom najkasnije 30 minuta prije početka sjednice Skupštine Društva.

VIII Obavještenje o sazivanju XXIX (redovne) Skupštine Društva objavit će se u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u FBiH, najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan prije datuma odredenog za održavanje Skupštine Društva.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: