Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:15

Sazivanje XXVI Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 02.10.2018.

UNIS KOMERC d.d. SARAJEVO

 

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim dmštvima ("Službene novine FBiH" br. 81/15), člana 83. stav 8. i člana 84. Statuta UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara broj 24/18 od 27. 09. 2018. godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAV JEŠTENJE

O SAZIVANJU XXVI /dvadesetšeste/ vanredne SKUPŠTINE DIONIČARA

 

XXVI /dvadesetšesta/ vanredna Skupština dioničara UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, održat će se 20.10.2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u 14 sati u sjedištu Društva. ulica Azići broj 20, Sarajevo.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- predsjednika Skupštine

- dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta UNIS KOMERC d.d Sarajevo,

3. Donošenje odluke o nastavku rada Društva,

4. Donošenje odluke o raziješenju Odbora za reviziju,

5. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju.

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXVI /dvadesetšestoj/ Skupštini vršit će Odbor za glasanje: Senada Zvonić, predsjednik i članovi Muamer Aganović i Nermana Vilić. Za zapisničara na Skupštini imenovana je Emina Nuspahić, sekretar Društva.

- Dioničar sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti kandidate za članove Odbora za reviziju, kao i izmjenu i dopunu dnevnog reda najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja Uz prijedlog kandidata, predlagač je dužan dostaviti izjavu kandidata o prihvatanju kandidature, kao i dokaz da kandidat ispunjava uslove za imenovanje i da nema smetnji za imenovanje utvrđenih zakonom i statutom. Prijedlozi se dostavljajuprepotučenom pošiljkom ili neposrednom predajom

Učešće u radu i odlučivanju:

> Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana ako on pada u neradni dan.

> Dioničar ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine neposrednom predajom, putem faxa, e-maila ili preporučenom pošiljkom, a najkasnije tri dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu prilažiti fotokopiju isprave za identifikaciju.

> Učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoć se daje u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane diomčara- vlastodavca i punomoćnika i predaje Društvu lično uz prijavu za učešće. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara vlastodavca.

> Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.

> Glasanje se vrši putem glasačkih iistića, zaokruživanjem na glasačkom listiću «za» ili «protiv» prijedloga odluke, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Uvid u materijale:

Dioničar / punomoćnik ima pravo uvida u materijale ptvi dan po objavljivanju ovog obavještenja na adresi Azići 20. Sarajevo, uz najavu na telefon 033 77 68 31, kod sekretara Društva.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: