Izgradnja Glavnog poštansko logističkog središta (GPLS) - Bišće polje

Datum objave: 03.09.2021. 08:26 / Izvor: Akta.ba, 26.08.2021.

Hrvatska pošta Mostar

Uprava Društva

 

Dj.br.: 10-1-21-2531-27/21

Mostar, 26.08.2021. godine.

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) Uprava Društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, na 275. sjednici dana 26.08.2021. godine,donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

"PROMARK" d.o.o. Mostar bira se za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave radova - Izgradnja Glavnog poštansko logističkog središta (GPLS) - Bišće polje, te se ovom ponuditelju dodjeljuje Ugovor po cijeni od 6.833.881,74 KM (bez PDV-a), uz rok izgradnje od 180 dana.

Izabrani ponuditelj je dužan dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz točke 7. Tenderske dokumentacije. Dokumenti moraju biti dostavljeni putem pošte ili izravno na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po primitku Odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog tijela (do 16 sati), te za Ugovorno tijelo nije relevantno na koji su način poslani.

Ova Odluka objavit će se na internet/web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem iste sudionicima u postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Ugovorno tijelo Hrvatska pošta d.o.o. Mostar pokrenulo je Otvoreni postupak javne nabave radova za Izgradnju Glavnog poštansko logističkog središta (GPLS) - Bišće polje za koji je Obavijest o nabavi objavljena na Portalu javne nabave pod brojem 286-1-3-142-3-40/21 od 6.5 2021. godine.

U postupku pregleda ponuda utvrđeno je da dvije ponude (Grupa ponuditelja: Hering d.d. Široki Brijeg i IN d.o.o. Ljubuški i "PROMARK" d.o.o. Mostar) nisu prihvatljive i ne mogu biti predmet vrednovanja sukladno utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji. Preostale dvije ponude (ITC d.o.o. Zenica i Herc gradnja d.o.o. Bileća) su proglašene prihvatljivim.

Cijena tada prvorangiranog ponuditelja (Herc gradnja d.o.o. Bileća) bila jer 7.794.710,69 KM (bez PDV- a), a procijenjena vrijednost predmetne nabave je 6.950.800,00 KM (bez PDV-a). Stoga je Ugovorno tijelo primjenom odredbi članka 69. st.2. točka e) ZJN (cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno više od osiguranih sredstava, za predmetnu nabavu) donijelo Odluku o poništenju postupka - Odluka br. Dj.br.: 10-1-21-2531-16/21 od 24.6.2021. godine.

Protiv predmetne odluke žalbu su uložili ponuditelji "PROMARK" d.o.o. Mostar i Grupa ponuditelja: Hering d.d. Široki Brijeg i IN d.o.o. Ljubuški. Ponuditelj "PROMARK" d.o.o. Mostar je osporavao razloge odbacivanja njegove ponude, a Grupa ponuditelja Hering d.d. Široki Brijeg i IN d.o.o. Ljubuški je, pored razloga osporavanja razloga odbacivanja njegove ponude, ukazivala i na propuste u ponudi ponuditelja "PROMARK" d.o.o. Mostar a koji nisu bili sadržani u Odluci o poništenju odnosno u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Obzirom da je Ugovorno tijelo obje žalbe smatralo neosnovanim, iste je skupa sa izjašnjenjem u skladu sa člankom 100. ZJN prosjedilo nadležnom Uredu za razmatranje žalbi Sarajevo.

Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo JN2-01-07-1-1848-8/21 od 21.7.2021. godine Ured je uvažio žalbu žalitelja "PROMARK" d.o.o. Mostar kao osnovanu po svim žalbenim navodima, poništio Odluku broj 10-1-21-2531-16/21 od 24. 6. 2021. godine, te je predmet vratio na ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda.

Drugim Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi Sarajevo JN2-01 -07-1 -1915-5/21 od 29.7.2021. godine Ured je Žalbu Grupe ponuditelja Hering d.d. Široki Brijeg i IN d.o.o. Ljubuški odbio kao neosnovanu po svim žalbenim navodima, kako u pogledu razloga za odbacivanje njegove ponude, tako i u pogledu navoda koji su se odnosili na nedostatke u ponudi ponuditelja "PROMARK" d.o.o. Mostar.

Postupajući po navedenim rješenjima odnosno stavovima drugostupanjskog tijela koji su za Ugovorno tijelo kao prvostupanjsko pravno obvezujući, ponudu ponuditelj "PROMARK" d.o.o. Mostar valjalo je smatrati prihvatljivom a ponudu Grupe ponuditelja: Hering d.d. Široki Brijeg i IN d.o.o. Ljubuški neprihvatljivom te ona ne ulazi u dalju proceduru vrednovanja.

Točkom 16. Tenderske dokumentacije (OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA) kao kriterij za dodjelu ugovora predviđena je Ekonomski najpovoljnija ponuda i to: Cijena ponude 95%, Rok izgradnje 5%.

Ponuditelji čije su ponude prihvatljive ponudili su sljedeće cijene i rokove izvršenja:

Redni broj ponude

Naziv ponuditelja

Ukupna cijena KM bez PDV-a

Rok izvođenja radova

1.

ITC d.o.o. Zenica

8.943.279,63

365 dana

2.

Herc gradnja d.o.o. Bileća

7.794.710,69

350 dana

4.

"PROMARK" d.o.o. Mostar

6.833.881,74

180 dana

Na temelju navedenog, u skladu s kriterijima predviđenim u tenderskoj dokumentaciji i usporedbom ponuda, utvrđuje se konačna rang lista ponuda:

Naziv Ponuditelja

Ukupna cijena KM bez PDV-a

Bodovi za

cijenu

Rok

izvođenja

Bodovi za rok izvođenja

Ukupno bodova

Mjesto na rang listi

"PROMARK" d.o.o. Mostar

6.833.881,74

95

180

5

100

I.

Herc gradnja d.o.o. Bileća

7.794.710,69

83,29

350

2,57

85,86

II.

ITC d.o.o. Zenica

8.943.279,63

72,59

365

2,47

75,06

III.

Prvi na rang listi je ponuditelj "PROMARK" d.o.o. Mostar s ukupno 100 bodova, zbog čega mu je valjalo dodijeliti Ugovor sukladno uvjetima nadmetanja.

Iz naprijed navedenih razloga odlučeno je kao u izreci.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uložiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja sukladno čl. 101. st. 1 t. d) Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se ulaže u pisanoj formi Ugovornom tijelu izravno na protokol ili putem pošte.

 

Predsjednik Uprave: Mate Rupčić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: