Izrada šumsko-privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Datum objave: 04.05.2021. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

5897-1-2-2-5-1/21


Broj obavještenja o nabavci 5897-1-2-2-3-1/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
IDB/JIB 4245022520005
Kontakt osoba Anes Salman
Adresa M. Tita br.13
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-772
Faks (038) 240-400
Elektronska pošta minprivreda@bpkg.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada šumsko-privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

TD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77230000-1 Usluge vezane za šumarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

187.200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠUMA PLAN D.O.O. 4401778170000 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

154850,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

154850,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

154850,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

154850,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5897-1-2-2-5-1/21
PODIJELI: