Potencijalna rang lista korisnika grant sredstava tekućih transfera za Projekat Digitalna transformacija MSP-a u Federaciji BiH za 2021. godinu​

Datum objave: 13.12.2021. 12:16 / Izvor: Akta.ba, 10.12.2021.

Preliminarni rezultati – Digitalna transformacija MSP-a u FBIH

Povodom Javnog natječaja za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu za projekt „Digitalna transformacija MSP-a u Federaciji BiH“, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Potencijalnu rang listu korisnika grant sredstava kao i listu projekata koji se ne nalaze na Preliminarnoj listi iz formalno-pravnih razloga i nedostatka sredstva.

Potencijalna rang lista

Lista- nedostatak sredstava 

Lista - formalno-pravni razlozi

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R 

 

Povodom Javnog natječaja za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu za projekt „Digitalna transformacija MSP-a u Federaciji BiH“, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 88/21, te u dnevnim novinama "Dnevni Avaz" i "Dnevni list" od 3.11.2021. godine, a na temelju stavka 2. članka 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za projekt „Digitalna transformacija MSP-a u Federaciji BiH“ ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/21), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje: 

 

POTENCIJALNA RANG LISTA

KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

TEKUĆIH TRANSFERA ZA PROJEKT „DIGITALNA TRANSFORMACIJA MSP-A U FEDERACIJI BIH“ ZA 2021. GODINU

 

Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalna rang lista korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava kako slijedi:

 

Red.br.

Naziv podnositelja zahtjeva

Sjedište

Broj bodova

1

MAX Trgovine d.o.o

Zenica

69

2

MIRNA  d.o.o

Gračanica

67

3

PROMARK d.o.o

Mostar

65

4

 CloudIT  d.o.o

Ilijaš

63

5

EMPRESS d.o.o

Zenica

62

6

EZIO  INOX d.o.o

Ilijaš

62

7

LRC inženjering d.o.o

Ilidža 

62

8

DELIBAŠIĆ-POLIURETANI d.o.o

Kakanj

61

9

ELCOR d.o.o

Grude

60

10

ALU WOOD INŽINJERING d.o.o

Maglaj

58

11

WELTPLAST d.o.o

Posušje

57

12

INTERNACIONAL d.o.o

Ljubuški

56

13

Bosnien Business Systems d.o.o

Sarajevo

56

14

UNISGAL d.o.o

Konjic

56

 

Napomena: Na temelju stavka 3. članka 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13isp i 86/13), podnosioci prijava čiji nazivi ili imena nisu objavljena u predloženoj potencijalnoj rang listi korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu za projekt Digitalna transformacija MSP-a, mogu uložiti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovih potencijalnih rang lista u "Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Ukoliko se prigovor prihvati, nazivi ili imena biće naknadno objavljeni u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. u Konačnoj listi korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar, 88000, Ulica dr. Ante Starčevića bb /Hotel "ERO"/, sa naznakom "Prigovor na rezultate Javnog natječaja".

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da izvrši korekciju potencijalne rang liste korisnika grant sredstava, ukoliko se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom utvrđivanja iste, ili se osiguraju dodatna sredstva  na osnovu odluke Vlade Federacije BiH.

Sva pravna i fizička lica kao konačni korisnici poticajnih sredstava biće naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodjeli poticajnih financijskih sredstava.

 

POSEBNA OBAVIJEST

Podnosioci prijava, čiji nazivi ili imena nisu objavljeni u predloženoj potencijalnoj rang listi korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu za projekt „Digitalna transformacija MSP-a“, o razlozima zbog kojih nisu objavljeni u listi, mogu se upoznati uvidom u LISTU PODNOSIOCA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2021. GODINU ZA PROJEKT „DIGITALNA TRANSFORMACIJA MSP-a“ IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGA, koja je objavljena na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

 

Pored naprijed navedene liste, na istoj web stranici Ministarstva biće objavljena i LISTA PODNOSIOCI ZAHTJEVA KOJI SU ZADOVOLJILI UVJETE JAVNOG NATJEČAJA, ALI ZBOG NEDOSTATKA SREDSTAVA, ODNOSNO NEDOVOLJNOG BROJA BODOVA NISU UVRŠTENI U POTENCIJALNU RANG LISTU.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

Povodom Javnog natječaja za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 88/21, te u dnevnim novinama "Dnevni Avaz" i "Dnevni list" od 3.11.2021. godine, a u vezi objavljene potencijalne Rang liste korisnika grant sredstva tekućih transfera za 2021. godinu, /do visine planiranih sredstava/, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje

 

 L I S T U

PODNOSIOCA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU

KORISNIKA GRANT SREDSTVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2021. GODINU

IZ RAZLOGA NEDOSTATKA SREDSTAVA PLANIRANIH ZA PROJEKT „DIGITALNA TRANSFORMACIJA MSP-a“

 

/podnosioci zahtjeva su zadovoljili uvjete Javnog natječaja, ali zbog nedostatka sredstava, odnosno nedovoljnog broja bodova nisu uvršteni u potencijalnu Rang listu/

 

Red.br.

Naziv

Sjedište

Broj bodova

1

TEHNOSTAN d.o.o

Kalesija

55

2

MENPROM d.o.o

Tuzla

54

3

MAGMA METAL d.o.o

Gradačac

54

4

EZ d.o.o

Busovača

53

5

GRAFIČAR d.o.o

Bihać

53

6

HERCEGOVINAVINO d.o.o

Mostar

52

7

SPARK SOLUTIONS  d.o.o

Zenica

51

8

BOJO-METAL d.o.o

Kiseljak

51

9

MIBRAL d.o.o

Novo Sarajevo

51

10

FRIGOTERM d.o.o

Mostar

50

11

UNIS Telekomunikacije d.o.o

Mostar

50

12

POSTEP d.o.o

Žepče

50

13

AIDA-COMMERCE d.o.o

Ilidža

49

14

ARTISAN d.o.o

Tešanj

49

15

STOLAR KOMERC d.o.o

Velika Kladuša

48

16

GRAKOP d.o.o

Kiseljak

48

17

TVORNICA TEHNOLOŠKE OPREME d.o.o

Sarajevo

47

18

TERMIKA d.o.o

Zenica

47

19

VELVET-TRADE d.o.o

Vogošća

46

20

XSOFT d.o.o

Mostar

46

21

MDG INTERNATIONAL d.o.o

Vogošća

46

22

iFORM d.o.o

Široki Brijeg

46

23

HAJDIĆ d.o.o

Maglaj

45

24

ONIKS d.o.o

Mostar

45

25

Zanatska radnja NOVA FRONTA

Gračanica

44

26

Saga d.o.o

Žepče

44

27

WILLONA d.o.o

Novo Sarajevo

44

28

PLANJAK KOMERC d.o.o

Tešanj

43

29

Domus Aredi  d.o.o

Zenica

42

30

MAKS d.o.o

Vitez

42

31

TUZEX d.o.o

Tuzla

40

32

OD  KLUPKO vl. Kičević Vedad

Vogošća

40

33

JIM d.o.o

Mostar

39

34

EMERUS d.o.o

Široki Brijeg

39

35

Obrtnička djelatnost "SMARTLAB" Vlasnik Kabaši Rizah

Novo Sarajevo

38

36

EUROLL d.o.o

Čitluk

37

37

MLIN MAJIĆ d.o.o

Odžak

37

38

SES  d.o.o

Novi grad Sarajevo

36

39

MORE SCREENS d.o.o

Mostar

32

40

MC-STELA  d.o.o

Velika Kladuša

30

41

Comfort Star d.o.o

Tešanj

28

42

DOM 90 d.o.o

Čitluk

23

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

M O S T A R

 

Povodom Javnog natječaja za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2021. godinu po projektu „Digitalna transformacija MAP-a, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 88/21, te u dnevnim novinama "Dnevni Avaz" i "Dnevni list" od 3.11.2021. godine, a u vezi objavljene potencijalne Rang liste korisnika grant sredstva tekućih transfera za 2021. godinu, /do visine planiranih sredstava/, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje

 

L I S T U

PODNOSIOCA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA POTENCIJALNU RANG LISTU

KORISNIKA GRANT SREDSTVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU ZA PROJEKT DIGITALNA TRANSFORMACIJA MAP-a

IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGA

 

Red.br.

Naziv

Sjedište

Razlog odbijanja

1

Regius d.o.o

Čapljina

Djelatnost osnovne jedinice je 46.73. trgovina i nema pravo učešća, a poslovna jedinica nema potrebnih 10 uposlenih.

2

EURO-STEEL d.o.o

Ključ

Nema liste osiguranih osoba izdate od Porezne uprave F BiH

3

CATWALK d.o.o

Sarajevo- Stari Grad

Ima zabranu pristupu sredstvima ministarstva do 15.2. 2022.godine

4

EUROSJAJ d.o.o

Konjic

Po Zakonu o poticanju razvoja MSP-a, nije MSP jer ima 294 uposlenih.

5

TEHNOGRAD- company d.o.o

Tuzla

Traži manje od dozvoljenog iznosa

6

POLJOGRADNJA d.o.o

Živinice

Nema liste osiguranih osoba izdate od Porezne uprave F BiH

7

SIK d.o.o

Mostar

Nedostaje Lista osiguranih osoba izdata od Porezne uprave F BiH

8

B KRUG d.o.o

Livno

Korisnik sredstava za 2021.godinu po projektu Jačanje konkurentnosti MSP-a, te nema pravo učešća po ovom projektu.

9

CONFIG d.o.o

Mostar

Nije dostavljeno uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a.

10

GEOMETRIKA d.o.o

Grude

Šifra osnovne djelatnosti 71.12 nije prihvatljiva po ovom javnom pozivu.

11

TOM-CAT d.o.o

Tuzla

Nema liste osiguranih osoba izdatu od Porezne uprave F BiH, Po projektu traži više od dozvoljenog iznosa.

12

DŽEKO-KOMERC d.o.o

Srebrenik

Korisnik sredstava za 2021.godinu po projektu Jačanje konkurentnosti MSP-a, te nema pravo učešća po ovom projektu.

13

ZAH d.o.o

Bosanska Krupa

Traži manje od dozvoljenog iznosa

14

E3 d.o.o

Sarajevo Centar

Nema pravo učešća, ima 7 uposlenih, a potrebno najmanje 10.

15

abias d.o.o

Tešanj-Jelah

Šifra osnovne djelatnosti nije prihvatljiva po javnom pozivu, Aktualni izvod iz sudskog registra stariji od tri mjeseca.

16

F.K. COMPANY d.o.o

Novo Sarajevo

Za osnovnu jedincu nije dostavio Listu osiguranih osoba izatu od Porezne uprave F BiH, već je dostavio izvještaj o uposlenim u poslovnim jedinicama-trgovačkim radnjama za koje nema pravo učešća po ovom natječaju.

17

MIRAL PVC d.o.o

Velika Kladuša

Troškovi za prioritetnu oblast 1 su manji od 60% minimalno predviđenih za ovu oblast, Aktualni izvod iz sudskog registra stariji od tri mjeseca.

18

ATAL GROUP d.o.o

Ilidža

Šifra osnovne djelatnosti 46.34, nije prihvatljiva po ovom javnom pozivu

19

CIVIĆ d.o.o

Cazin

Postoji dug po osnovu javnih prihoda.

20

URBANGRAD d.o.o

Gradačac

Korisnik sredstava za 2021.godinu po projektu Jačanje konkurentnosti MSP-a, te nema pravo učešća po ovom projektu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • abias d.o.o. Tešanj - Poslovna zona Ciglana broj 28 74264 Jelah

 • AIDA-COMMERCE d.o.o. Sarajevo - ul. Pijačna br. 5 71210 Ilidža

 • ARTISAN d.o.o. Tešanj - Medakovo bb 74260 Tešanj

 • ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo - Tvornička 3 71210 Ilidža - Sarajevo

 • B KRUG d.o.o. - Podvornice-Zgona b.b. 80101 Livno

 • BOJO-METAL d.o.o. Kiseljak - Zenički put bb 71250 Kiseljak

 • CATWALK d.o.o. - ul. Obala Kulina bana br. 22 71000 Stari Grad

 • CIVIĆ d.o.o. Cazin - Mala Lisa bb 77220 Cazin

 • Comfort Star d.o.o. Jelah - Orašje Planje broj 6 74260 Tešanj

 • CONFIG d.o.o. Mostar - ul. Kneza Višeslava bb. 88000 Mostar

 • DOM 90 d.o.o. Čitluk - Duhanski trg 1, Športsko-tržni centar Brotnjo 88260 Čitluk

 • Domus Arredi d.o.o. Zenica - Zmaja od Bosne bb, zona Inkubator 72000 Zenica

 • DŽEKO-COMERC d.o.o. Srebrenik - ul. Mehmeda Ramića Ramba bb 75350 Srebrenik

 • E3 d.o.o. Sarajevo - ul. Jukićeva 51a 71000 Sarajevo

 • EMERUS d.o.o. Široki Brijeg - Knešpolje bb ‎88220 Široki Brijeg

 • EUROLL d.o.o. Čitluk - Gospodarska zona Tromeđa V broj 1 88260 Čitluk

 • EUROSJAJ d.o.o. Konjic - Donje Polje 42 88400 Konjic

 • EURO-STEEL Ključ d.o.o. - Velagići - Industrijska zona bb. 79280 Ključ

 • EZ d.o.o. Busovača - Kaćuni b.b. 72260 Kaćuni

 • F.K. COMPANY d.o.o. Sarajevo - ul. Topal Osman Paše br. 32 71000 Novo Sarajevo

 • Frigoterm d.o.o. Mostar - Vrapčići bb. 88104 Mostar

 • Geometrika d.o.o. Grude - Drinovci - Visoka br. 344 88340 Grude

 • Grafičar d.o.o. Bihać - Saliha Mušanovića 38 77000 Bihać

 • GRAKOP d.o.o. Kiseljak - Gromiljak bb. 71250 Kiseljak

 • HAJDIĆ d.o.o. Maglaj - Misurići bb 74250 Maglaj

 • iFORM d.o.o. Široki Brijeg - Knešpolje b.b. 88220 Široki Brijeg

 • JIM d.o.o. Mostar - ul. Blajburških žrtava bb. 88000 Mostar

 • M A K S d.o.o. Vitez - Poslovni centar 96 72250 Vitez

 • MAGMA METAL d.o.o. - ul.Šehitluci bb 76250 Gradačac

 • MC - STELLA d.o.o. Velika Kladuša - Trnovačka br.10 77230 Velika Kladuša

 • MDG INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo - ul. Igmanska bb 71320 Vogošća

 • MENPROM d.o.o. Gornja Tuzla - ul. Ahmeta Kobića bb, Gornja Tuzla 75000 Tuzla

 • Mibral d.o.o. Sarajevo - ul. Srebrenička br.1 71000 Sarajevo

 • MIRAL PVC Velika Kladuša d.o.o. - Poljice bb, Vrnograč 77230 Velika Kladuša

 • MLIN MAJIĆ d.o.o. Odžak - Titova bb 76290 Odžak

 • MORE SCREENS d.o.o. Mostar, naziv na hrvatskom jeziku: VIŠE EKRANA d.o.o. Mostar - ul. Dubrovačka br.67 88000 Mostar

 • O.D. Smartlab Sarajevo - Behdžeta Mutevelića 13 71000 Sarajevo

 • OBRTNICKA DJELATNOST KLUPKO VL. KICEVIC VEDAD - SARAJEVO TEREZIJA BB 71000 SARAJEVO

 • ONIKS d.o.o. Mostar - Željuša bb. 88208 Mostar

 • PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj - Bobare bb 74260 Tešanj

 • POLJOGRADNJA d.o.o. Živinice - ul. Dubravska br. 104 75270 Živinice

 • Postep d.o.o. Žepče - Anke Topić bb 72230 Žepče

 • PTP Hercegovinavino d.o.o. Mostar - Bišće polje bb. 88000 Mostar

 • REGIUS d.o.o. Čapljina - Klepci bb. 88300 Čapljina

 • SAGA d.o.o. - Tatarbudžak bb 72230 Žepče

 • SES d.o.o. Sarajevo - ul. Bačići broj 11 71000 Sarajevo

 • SIK d.o.o. Mostar - Raštani bb. 88000 Mostar

 • SPARK SOLUTIONS d.o.o. Zenica - Ul. Zmaja od Bosne bb (Poslovna zona Zenica I) 72000 Zenica

 • STOLARKOMERC Velika Kladuša d.o.o. - Donja Vidovska bb 77230 Velika Kladuša

 • TEHNOGRAD-company d.o.o. Tuzla - ul. Fra Grge Martića br. 8 75000 Tuzla

 • Tehnostan d.o.o. Kalesija - Babajići bb 75260 Kalesija

 • TERMIKA d.o.o. Zenica - Bistua Nuova br. 2 72000 Zenica

 • TOM-CAT d.o.o. Tuzla - Izeta Sarajlića br. 44 75000 Tuzla

 • TTO d.o.o. Sarajevo - ul. Srđana Aleksića broj 8 71000 Sarajevo

 • TUZEX d.o.o. Tuzla - ul. Husinskih rudara br. 5-7 75000 Tuzla

 • UNIS TELEKOM d.o.o. Mostar - ul. M. Tita 237 88103 Mostar

 • Urbangrad d.o.o. Gradačac - ul. Žrtava Srebrenice 139 76250 Gradačac

 • Velvet-Trade d.o.o. Sarajevo - Hasana Merdžanovića 42 71000 Sarajevo

 • WILLONA d.o.o. Sarajevo - ul. Zagrebačka bb 71000 Sarajevo

 • XSOFT d.o.o. Mostar - ul. Vukovarska 18 B 88000 Mostar

 • Z A H Bosanska Krupa d.o.o. - Dana Nezavisnosti broj 25 77240 Bosanska Krupa

 • ZTR Nova Fronta vl. Hasić Smajo Gračanica - Stjepan Polje bb, ul. Centar 75320 Gračanica