Radovi na izgradnji brze ceste Lašva-Nević Polje, prolaz kroz poslovnu zonu Vitez

Datum objave:25.11.2020. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 18.11.2020.

ЈР CESTE FEDERACIJE BIH

Broj: 01-02.1 -2123-S/20-DZ

Datum: 13.11.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkaina ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku radova na izgradnji brze ceste Lašva - Nević polje, prolaz kroz poslovnu zonu Vitez, grupi ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg i TRGOŠPED d.o.o. Kakanj

 

I

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predmetnih radova proveden je otvoreni postupak. Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 20.2.2020. godine. Izvršeno je prikupljanje, otvaranje, analiza i ocjena ponuda. Do utvrđenog roka dostavljene su 3 (tri) ponude:

 

1. GP: JATA GROUP d.o.o. Srebrenik  i PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor  

37.449.767,94 KM bez PDV-a

 43.816.228,49 KM sa PDV-om

 

2. JV: HERING d.d. Široki Brijeg i  TRGOŠPED d.o.o. Kakanj            

31.251.746,22 KM bez PDV-a

36.564.543,08 KM sa PDV-om

 

3. EUROASFALT d.o.o. Sarajevo              

32.859.454,90 KM bez PDV-a

38.445.562,12 KM sa PDV-om

 

Nakon održane e aukcije dana 17.7.2020. godine, formtrana je rang lista:

1. JV: HERING d.d. Široki Brijeg i  TRGOŠPED d.o.o. Kakanj            

27.565.000,00 KM bez PDV-a

32.251.050,00 KM sa PDV-om

 

2. EUROASFALT d.o.o. Sarajevo              

27.600.000,00 KM bez PDV-a

32.292.000,00 KM sa PDV-om

 

3. GP: JATA GROUP d.o.o. Srebrenik i PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor 

31.643.571,64 KM bez PDV-a

37.022.978,81 KM sa PDV-om

 

Analizom primljenih ponuda, Komisija je u svom Izvještaju br. 01-02.1-2123-6/20 od 26.10.2020. godine utvrdila da je navedeni ponuđač dostavio najpovoljniju ponudu, za dodjelu ugovora za predmetnu nabavku, prema kriteriju najniža cijena, utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, te je u skladu s tim dala preporuku Upravi da ovaj ugovor za nabavku radova na izgradnji brze ceste Lašva - Nević polje, prolaz kroz poslovnu zonu Vitez, dodjeii grupi ponudača HERING d.d. Široki Brijeg i TRGOŠPED d.o.o. Kakanj.

Grupa ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg i TRGOŠPED d.o.o. Kakanj Livno je dužna u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45.stav (2) Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciji u određenom roku, ugovor za javnu nabavku dodjeliće su drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Cijeneći navedeito, Uprava donosi odltiku kao u dispozitivu.

 

II

Po okončanju гока za žalbu. ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati medusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može sc izjaviti žalba. najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj tormi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti