Radovi na izgradnji Sarajevske obilaznice (lot 3b)

Datum objave:22.05.2019. 09:06 / Izvor: Akta.ba, 17.05.2019.

Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

Broj: 01-01.3-2598-60/18 AK

Datum: 17.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-2598-59/18 AK od 16.05.2019. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

Ugovor za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)" u vrijednosti od 21.501.584,92 KM sa uračunatim PDV-om i popustom u iznosu od 2%, dodjeljuje se ponuđaču: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo sa registrovanim sjedištem u ulici Rajlovac bb, 71000 Sarajevo; IDB: 4200387990007, koji je u otvorenom postupku jedini podnio prihvatljivu ponudu.

 

Ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg, se odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), iz razloga što ne ispunjavaju sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

 

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 17. stav (1), 18. stav (1) i 19. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-2598-40/18 za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj 266-1-3-59-3-67/19 dana 15.02.2019. godine, te Ispravka za obavještenje o nabavci broj 266-1-3-59-8-108/19 dana 11.04.2019. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 17.04.2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića broj 19, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su svoje ponude blagovremeno predala ukupno 2 (dva) ponuđača.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke ugovor za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevska obilaznica (lot 3B)" u vrijednosti od 21.501.584,92 KM sa uračunatim PDV-om i popustom u iznosu od 2%, dodjeljuje se ponuđaču: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, sa registrovanim sjedištem u ulici Rajlovac bb, 71000 Sarajevo; IDB: 4200387990007, koji je u otvorenom postupku jedini podnio prihvatljivu ponudu, dok se ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg, odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona. Detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se ponuda ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg odbacuje kao neprihvatljiva dato je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 01-01.3-2598-59/18 AK od 16.05.2019. godine, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Direktor

Adnan Terzić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: