Radovi na rekonstrukciji lokalnog puta za Podveležje od priključka na M17 prema naselju Mazoljice u GP Mostar-Stari grad

Datum objave: 24.12.2018. 08:39 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (i ), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bili”, br.39/14) (Zakon) i člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara» broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara", br. S/09 i 15/10), na Preporuku Komisije za javne nabavke, Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Predmet javne nabavke

Naziv pod kojim je evidentirana javna nabavka (u daljnjem tekstu: nabavka): M-17 put za Podveležje;

Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta za Podveležje od priključka na Ml 7 prema naselju Mazoljiee u GP Mostar-Starš grad.

Radovi obuhvataju rekonstrukciju trupa saobraćajnice, izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije te izgradnju potpornih zidova.

Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN): kod: 45233120- opis: Građevinski radovi na cesti

 

Član 2.

Nosilac aktivnosti nabavke Nosilac aktivnosti nabavke: Služba za građenje infrastrukturnih objekata:

Zaduženja službe iz prehodnog stava: blagovremeno pripremiti dokumente neophodne za provođenje postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom;

 

Član 3.

Budžet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke: 210.000,00 KM (cijena bez PDV-a);

Vrijedonosni razred nabavke: domaći;

Izvori finansiranja nabavke: Budžet Grada Mostara- GP Stari grad - prihodi od imovine - red.br.: 7 kod: 821000 naziv: M-17 put za Podveležje; neutrošeni grant HNK: red.br.: 13 naziv: Lokalni pnt Podveležje.

 

Član 4.

Postupak nabavke Kod provođenja postupka nabavke, koristit će se postupak: otvoreni;

Namjera zaključivanja okvirnog sporazuma (da/ne): NE.

 

Član 5.

Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora: je najniža ponuđena cijena dobavljača koji ispunjava oslove iz TD

 

Član 6.

Podaci o javnom oglašavanju

Broj Obavieštenja o nabavci sa Portala javnih nabavki: 1059-1-3-77-3-65/18, objavljeno dana 20.09.2018.godine.

 

Član 7.

Dostavljene ponude Ukupno dostavljenih ponuda: 2 (dvije);

Prihvatljive ponude su dostavili ponuđači:

 

1. BABIĆ d.o.o. Jablanica

2. Izgradnja Toj aga d.o.o. Mostar

 

Cijena najniže prihvatljive ponude: 245.668,46 KM (sa PDV-om) ponuđača Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, 

 

Cijena najviše prihvatljive ponude: 166.945,14 KM (sa PDV-om) ponuđača BABIĆ d.o.o. Jablanica Prema đefinisanim kriterijima dostavljene prihvatljive ponude su ocjenjene sljedećim redosijedom od najbolje prema slabije ocjcnjenim:

 

Naziv/ime

ponuđača

Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a (KM)

PDV od 17% (KM)

Ukupno ponuđena cijena sa PDV-om (KM)

1.

Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar

209.973,04

35.695,42

245.668,46

2

BABIĆ d.o.o. Jablanica

238.278.45

40.507,33

278.785,78

 

 

Odabrani dobavljač u postupku nabavke je: Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar

 

Član 9.

Uslovi nabavke

Ponuđena ukupna vrijednost nabavke je 245.668,46 KM (sa PDV-om od 17 %);

Uslovi plaćanja: Predviđeno je plaćanje prema privremenim mjesečnim situacijama.

Period na koji se zaključuje ugovor: 1 godine.

Rok izvođenja radova: 90 dana.

 

Član 10.

Obavještenja i izvještaji

Obavještenje o odabranom ponuđaču: dostaviti svim ponuđačima koji su blagovremeno dostavili svoje ponude u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, u skladu sa članom 71. ( I) Zakona. U skladu sa članom 71. (2) Zakona uz obavještenje o rezultatima dostaviti ovu Odluku i Zapisnik o ocjeni ponuda. Istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Mostra u skladu sa članom 70. (6) Zakona.

Obavještenje o dodjeli ugovora: u skladu sa članom 74. Zakona.

Izvještaj o postupku javne nabavke: u skladu sa članom 75. Zakona.

 

Član 11.

Arhiviranje

Po zaključenju ugovora o nabavci ili. donošenju odluke o prekidu postupka nabavke, izvršiti arhiviranje kompletne dokumentacije iz postupka javne nabavke. Arhiviranje izvršiti u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi („Službene novine HNK“ hr. 7/04) i Poglavljem I I Uputstva o kancelarijskom poslovanju u Gradskoj upravi Grada Mostara br. 02-02-183107 od 24.01,2007.godine.

 

Član 12.

Pouka o pravnom lijeku Protiv ove odluke može se pokrenuti žalbeni postupak na način utvrđen u Zakonu i to: „ DIO TREĆI.l- PRAVNA ZAŠTITA POGLAVLJE / POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Odjeljak B. - Izjavljivanje žalbe (članovi 99. - 101.) ”. Žalbeni postupak se pokreće ulaganjem žalbe ovom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u ne manje ođ tri primjerka,

 

Član 13.

Stupanje na snagu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o javnoj nabavci, br.: 02-25-6953/18 od 18,05.20 i S.godirie.

Javna nabavka je sprovedena postupkom „otvoreni postupak”

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 210.000.00 KM.

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1059-1-3-77-3-65/18 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 20.09.2018.godine.

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem o imenovanju broj: 02-25-6953/18-1 od 25.05.2018. godine. 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.12.2018. godine Izvještaj o radu, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 06.12.2018.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova: M-17 put za Podveležje.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

I. da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);

2. da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude;

3. da se ponude ponuđača: Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar i BABIĆ d.o.o. Jablaniea prihvatljive;

4. da je ukupna ponuđena cijena u ponudi ponuđača: Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar ispod procjcnje vrijednosti;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice:

-           daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije;

-           da su u Budžetu Grada Mostara za 2018,god. osigurana sredstva za realizaciju ugovora.

U postupku ocjene provedenog postupka nisu pronađene nepravilnosti i propusti u radu Komisije kojibii eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Naziv/ime ponuđača

Ukupno ponuđena cijena sa PDV-om (KM)

1.

Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar

245.668,46

2.

BABIĆ d.o.o. Jablaniea

278.783.78

 

Postupajući, po stavu (3) člana 89 Zakona odlučeno je kao u članu 8. ove Odluke.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju ponuđači su primjenjujući kriterij najniže cijene rangirani kako slijedi

1. Služba za budžet i fiuansije;

2. Kabinet gradonačelnika (za web-stranicu);

3. Ponuđači;

4. Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

5. a/a;

 

Broj: 02-25-6953/18-4

Mostar, 12.12.2018 .god

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: