Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezultati javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu (WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH, ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH, projekti zaštite okoliša urbanih centara, projekti zaštite prirode, projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica) - JK 2020/1

Datum objave: 06.01.2021. 11:44 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/06, 1/15 i 62/19 ) i člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 73/19), u skladu sa provedenim Javnim konkursom za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/1 („Službene novine Federacije BiH - Oglasni dio“ broj: 69/20 od 30.09.2020. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, a koji je objavljen na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2020.godine, d o n o s i:

 

ODLUKU

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/1

 

I.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/1, ostvarilo je 66 aplikanata:

 

LOT 1. - WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH ostvarilo je 6 aplikanata:

1. Grad/Općina Gračanica za projekat: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode (PPPV) Vrela“ sa iznosom do 250.000,00 KM,

2. Grad Mostar za projekat: „Dvojni primarni kanalizacijski kolektori u centralnom dijelu grada Mostara – dionica priključnih kolektora FI 1400mm od hotela Mostar do KP3“ sa iznosom do 225.000,00 KM,

3. Općina Lukavac za projekat: „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavcu – dionica kolektora 6.2.2 Kanal 1“ sa iznosom do 150.000,00 KM,

4. Općina Jajce za projekat: „Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda za naselja na desnoj obali rijeke Vrbas – podsistem Bulići“ sa iznosom do 150.000,00 KM,

5. Općina Tomislavgrad za projekat: „Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Tomislavgrad“ sa iznosom do 100.000,00 KM,

6. Općina Gornji Vakuf - Uskoplje za projekat: „Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže užeg urbanog dijela općine Gornji Vakuf – Uskoplje Faza II“ sa iznosom do 100.000,00 KM.

 

LOT 2. - Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH ostvarilo je 15 aplikanata:

1. Općina Grude za projekat: „Sanacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda – Faza II“ sa iznosom do 250.000,00 KM,

2. Grad/Općina Gradačac za projekat: „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gradačca“ sa iznosom do 130.000,00 KM,

3. Roda d.o.o. Mostar za projekat: „Rekonstrukcija sustava za pročišćavanje otpadnih voda, vodovoda i kanalizacije objekta Motela Karaotok te revitalizacija okolnog područja u okviru parka prirode Hutovo blato“ sa iznosom do 250.000,00 KM,

4. Grad/Općina Zenica za projekat: „Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka, Zenica - II faza“ sa iznosom do 135.600,00 KM,

5. MS Alem d.o.o. Bosanska Krupa za projekat: „Dopuna glavnog projekta sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda poslovnog objekta, klaonice, prerade mesa i mesnih prerađevina firme MS Alem d.o.o. Bosanska Krupa“ sa iznosom do 142.841,86 KM,

6. Rossa d.o.o. Tešanj za projekat: „Projekat tehničke zaštite izvorišta Rossa Ljetnić - Tešanj“ sa iznosom do 67.729,00 KM,

7. Farma Spreča d.o.o. Kalesija za projekat: „Sistem za prikupljanje, tretman i ispuštanje otpadnih voda Farma Spreča“ sa iznosom do 130.400,00 KM,

8. Općina Gornji Vakuf - Uskoplje za projekat: „Fekalna kanalizacija za naselje Hrasnica - Faza I“ sa iznosom do 180.000,00 KM,

9. Hotel Buna d.o.o. Mostar za projekat: „Izgradnja biološke septičke jame za prikupljanje, odvođenje i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda“ sa iznosom do 179.800,00 KM,

10. Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica za projekat: „Izgradnja sistema za upravljanje procjednim vodama sa kasete II faze Regionalne deponije Mošćanica“ sa iznosom do 115.000,00 KM,

11. PTP Hercegovinavino d.o.o. za projekat: „Glavni projekat prikupljanja, odvođenja i tretmana komunalnih, tehnoloških, oborinskih i otpadnih voda“ sa iznosom do 105.300,00 KM,

12. Mesarski obrt Pašalić za projekat: „Izgradnja anerobnog biološkog uređaja za tretman fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u sklopu klaonice za preživare sa depoom za stoku sa preradom mesa“ sa iznosom do 96.378,75 KM,

13. Općina Bosanski Petrovac za projekat: „Izgradnja sekundarnih vodova na istočnom dijelu kanalizacione mreže“ sa iznosom do 75.032,82 KM,

14. Općina Centar Sarajevo za projekat: „Idejni projekat odvodnje otpadnih voda“ sa iznosom do 24.000,00 KM,

15. MFS Trade d.o.o. za projekat: „Izgradnja kanalizacione mreže za potrebe MFS Trade doo“ sa iznosom do 38.024,64 KM.

 

LOT 3. - Projekti zaštite okoliša urbanih centara ostvarila su 2 aplikanta:

1. Grad Mostar za projekat: „Izrada studije o procjeni uticaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada - za proširenje deponije JP Deponija Mostar“ sa iznosom do 54.000,00 KM,

2. Grad/Općina Zenica za projekat: „Urbani otok - Londža“ sa iznosom do 80.500,00 KM.

 

LOT 4. - Projekti zaštite prirode ostvario je 21 aplikant:

1. Cener 21 – Centar za energiju, okolinu i resurse za projekat: „Valorizacija ornitoloških vrijednosti planine Zvijezda radi nominacije za IBA područje“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

2. Zemaljski muzej BiH za projekat: „Izgradnja kapaciteta za prikupljanje podataka, digitalizaciju prirodnjačkih zbirki izradu informacionog sistema Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

3. Udruženje CEKOOR za projekat: „Inventarizacija ljekovitog, medonosnog i aromatičnog bilja i izrada plana očuvanja i korištenja na području PP Blidinje“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

4. Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP za projekat: „Inventarizacija i konzervacijski status biljnih vrsta u ekosistemima sipara na području Bjelašnice“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

5. REC BiH za projekat: „Izrada plana upravljanja otpadom za 5 zaštićenih područja kojim upravlja Kanatonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

6. JP BH Šume Sarajevo za projekat: „Mapiranje staništa šumskih ekosistema u ŠGP Konjičko - Natura 2000“ sa iznosom do 49.587,96 KM,

7. Udruga za održivi razvoj Hercegovine za projekat: „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

8. Veterinarski fakultet Sarajevo za projekat: „Istraživanje parazitarnih oboljenja divljači na području FBIH sa ciljem očuvanja i unaprjeđenja biodiverziteta“ sa iznosom do 49.705,00 KM,

9. Ekološka udruga ''Anguilla'' Čapljina za projekat: „Inventarizacija endemskih vrsta riba donjeg toka rijeke Neretve i Hutova blata nakon recentne invazije alohtonih karnivornih vrsta riba“ sa iznosom do 49.500,00 KM,

10. Udruga Neretva Delta forum za projekat: „Prikupljanje novih podataka o pticama za uvrštavanje Mostarskog Blata u područje od međunarodnog značaja za ptice močvarice - IBA područja“ sa iznosom do 49.500,00 KM,

11. Ornitološko društvo ''Naše ptice'' Sarajevo za projekat: „Monitoring ptica na području FBIH/BIH“ sa iznosom do 44.107,00 KM,

12. Udruženje Centar za okolišno održivi razvoj U-COOR Sarajevo za projekat: „Inventarizacija populacija reptila i vodozemaca unutar prostora spomenika prirode Skakavac i Vrelo Bosne“ sa iznosom do 40.751,80 KM,

13. Udruga građana Perspektiva za projekat: „Inventarizacija stanja biološke i krajobrazne raznolikosti enedmične biljne vrste Pinus Heldreichii“ sa iznosom do 48.000,00 KM,

14. Agrom – Em d.o.o. Mostar za projekat: „Raznolikost staništa sa aneksa i habitat direktive na istraživanom području kanjona rijeke Neretve“ sa iznosom do 42.000,00 KM,

15. JP Nacionalni park Una d.o.o. za projekat: „Divljina i život zvjeri Nacionalnog parka Una - faza Vuk 2“ sa iznosom do 34.600,00 KM,

16. Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva FBiH za projekat: „Tisa (Taxux baccata L.) u BiH“ sa iznosom do 34.732,09 KM,

17. Mikološko udruženje MycoBH za projekat: „Otkrivanje diverziteta gljiva SP Tajan s ciljem valorizacije zaštićenog područja“ sa iznosom do 35.200,00 KM,

18. Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG za projekat: „Biologer – online baza podataka o biodiverzitetu BiH“ sa iznosom do 38.869,05 KM,

19. Udruga Impetro, Mostar za projekat: „Analiza tla i vode i procjena utjecaja na biodiverzitet na području grada Mostara“ sa iznosom do 37.800,00 KM,

20. Centar za savremena biološka istraživanja za projekat: „Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče - druga faza“ sa iznosom do 29.947,77 KM,

21. Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju za projekat: „Biodiverzitet krpelja na javnim zelenim površinama u gradu Sarajevu sa osvrtom na biodiverzitet krpeljski prenosivih spirorehta“ sa iznosom do 14.893,48 KM.

 

LOT 5. - Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica ostvarilo je 22 aplikanta:

1. Općina Domaljevac - Šamac za projekat: „Glavni projekat vodovodne mreže u naseljima Grebnice i Bazik u općini Domaljevac - Šamac“ sa iznosom do 18.000,00 KM,

2. Općina Centar Sarajevo za projekat: „Elaborat zaštite izvorišta“ sa iznosom do 21.600,00 KM,

3. JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kalesija za projekat: „Rekonstrukcija elektro i komunikacijske opreme na postojećim bunarima BK1, BK2, BK3 na izvorištu Krušik“ sa iznosom do 40.000,00 KM,

4. JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići za projekat: „Uspostava sistema kontinuiranog monitoringa količina vode na ulazu i izlazima iz gradskih rezervoara vodovodnog sistema Banovići“ sa iznosom do 24.000,00 KM,

5. Općina Bugojno za projekat: „Izgradnja kolektora upotrebljenih voda FK7 (I faza) za naselje za Podgaj i MZ Karadže u općini Bugojno“ sa iznosom do 90.000,00 KM,

6. Općina Grude za projekat: „Protupožarni makadamski put Donje Vukoje - Krćevac - Ledinac - Grude“ sa iznosom do 60.000,00 KM,

7. Općina Stari Grad za projekat: „Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulici Kamenica - Paje“ sa iznosom do 150.000,00 KM,

8. Općina Travnik za projekat: „Izgradnja kanalizacionog kolektora gradskog područja općine Travnika - faza II“ sa iznosom do 100.000,00 KM,

9. Općina Maglaj za projekat: „Održivo upravljanje i smanjenje gubitaka GVS-a u općini Maglaj“ sa iznosom do 29.200,00 KM,

10. Općina Bosanski Petrovac za projekat: „Uklanjanje divljih deponija na području općine Bosanski Petrovac“ sa iznosom do 8.000,00 KM,

11. Grad/Općina Čapljina za projekat: „Radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnja nove fekalne crpne stanice“ sa iznosom do 70.000,00 KM,

12. JP Komunalac d.d. Gradačac za projekat: „Projekat održivog korištenja voda i smanjenja gubitaka“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

13. JKP Vodovod d.o.o. Cazin za projekat: „Projekat održivog korištenja voda smanjenje gubitaka vode u vodovodnoj mreži nabavkom i ugradnjom elektroopreme na objektima vodozahvata Mutnik i nabavkom specijalizirane opreme za detekciju kvarova na vodovodnoj mreži“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

14. Općina Konjic za projekat: „Proširenje privremenog odlagališta otpada sa mogućnošću tretiranja procjednih voda“ sa iznosom do 100.000,00 KM,

15. Općina Stolac za projekat: „Izgradnja glavnog distributivnog cjevovoda na vodoopskrbnom sustavu Dubrave“ sa iznosom do 100.000,00 KM,

16. Grad/Općina Ljubuški za projekat: „Glavni transportni cjevovod za opskrbu naselja Studenci Ligat i Trseljevina u Gradu Ljubuški“ sa iznosom do 100.000,00 KM,

17. Općina Kiseljak za projekat: „Rekonstrukcija distributivnog cjevovoda i izgradnja sekundarnih vodova sa ugradnjom zonskih mjerača na dijelu vodospremnik Palež - vodospremnik Prijevori“ sa iznosom do 100.000,00 KM,

18. JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-Dobojskog Kantona za projekat: „Nabavka vatrogasnih vozila u svrhu zaštite šuma i lokalnih zajednica od šumskih požara na području ZDK“ sa iznosom do 50.000,00 KM,

19. Grad/Općina Zenica za projekat: „Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići“ sa iznosom do 80.000,00 KM,

20. JKP Šćona d.o.o. Fojnica za projekat: „Rekonstrukcija dijela magistralnog cjevovoda od izvorišta Bježanija do račve 1001 noć“ sa iznosom do 60.000,00 KM,

21. Općina Posušje za projekat: „Izgradnja kanalizacijskog kolektora općine Posušje - Podsustav 2 - na području Zagrebačke ceste - Odjeljak A“ sa iznosom do 80.000,00 KM,

22. Općina Kupres za projekat: „Izgradnja komunalne infrastrukture i okolno uređenje okoliša Sportske dvorane Kupres (II faza)“ sa iznosom do 80.000,00 KM.

 

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurat će se sa pozicije 614 000/ Tekući transferi i drugi tekući rashodi.

III.

U skladu sa ovom Odlukom zadužuje se direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH da zaključuje ugovore sa odabranim aplikantima, u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda.

IV.

Ugovori će se zaključivati u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda odnosno programa, projekata i

 sličnih aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/17 i 73/19) i Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/10 i 74/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Komisiji Fonda u roku od pet (5) dana od dana prijema pisane obavijesti.

 

O b r a z l o ž e nj e

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) je, na osnovu člana 27. stav 1. i člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1. i člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a u skladu sa Finansijskim planom i programom rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 98/19), članom 2. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda, te Odlukom Upravnog odbora Fonda broj: UO-01-3-2-2- 2a/2020 od 24.09.2020.godine, o objavi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/1 i to u: „Službenim novinama Federacije BiH - Oglasni dio“ broj: 69/20 od 30.09.2020. godine, u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba.

Na objavljeni Javni konkurs je dostavljeno 115 prijava.

Radi ocjene dostavljenih prijava formirane su dvije Komisije i to:

1. Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova Javnog konkursa, koja je otvorila sve pristigle prijave, utvrdila da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na koje se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom. Na osnovu gore navedenih radnji ova Komisija je sačinila Izvještaj o analizi prijava sa aspekta ispunjenja formalno-pravnih uslova Javnog konkursa.

2. Komisija za stručnu analizu prijava, koja je izvršila stručnu ocjenu prijava koje su pozitivno ocijenjene sa aspekta ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te sastavila listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki lot posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije, te o svemu navedenom sačinila Izvještaj o provedenom postupku analize i bodovanja prijava sa obrazloženjem.

Na osnovu Izvještaja Komisije za stručnu ocjenu prijava, Direktor Fonda je izvršio bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova sačinio prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje.

Shodno iznesenom, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Broj: UO-01-3-4-3-1a/2020

Sarajevo, 30.12.2020.godine

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

Dr. Mirjana Milićević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: