Usluge izrade informacionog sistema za praćenje nafte i naftnih derivata

Datum objave: 23.01.2020. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2020.

REPUBLIKASRPSKA

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA

 

Broj: 14.05/2-404-581/19

Datum: 16.01.2020. godine

 

 

Ministar trgovine i turizma u postupku javne nabavke na osnovu člana 76. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, br. 115/18), i člana 69. stav 1. tačka a), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH„ br. 39/14) i člana 40. Pravilnika o javnim nabavkama broj: 14-01-1061/15 d o n o s i

 

R J E Š E Nj E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge

 

1. Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku usluge izrade informacionog sistema za praćenje nafte i naftnih derivata, te se ugovor u vrijednosti od 427.350,00 KM bez PDV-a, odnosno 499.999,50 KM sa PDV-om dodjelјuju ponuđaču „PROINTER ITSS" d.o.o. Banja Luka.

Broj zaprimlјenih ponuda: 1

2. Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču istovremeno uz dostavu ovog Rješenja, a u skladu sa članom 98. stav (2) pod a) Zakona o javnim nabavkama.

3. Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u ovom postupku, a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4. Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Rješenja o pokretanju postupka javne nabavke broj: 14.05/2-404-581/19 od 22.11.2019. godine i Obavještenja o nabavci broj: 214-1-2-12-3-6/19 od dana 27.11.2019. godine („Službeni glasnik BiH" 78/19) sproveden je otvoreni postupak za nabavku usluge izrade informacionog sistema za praćenje prometa nafte i naftnih derivata. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

 

1.            IMEL DOO,JMB 4209310270009

2.            MDS AUTOMATIKA D.O.O. BROD, JMB 4403213900007

3.            EKAPIJADOO, JMB 4950134590001

4.            BBS EUROPE, JUB 4403188520008

5.            CSC DOO, JME 4201958350007

6.            TELEGROUP DOO BANJA LUKA, JME 4400866760007

7.            INFO STUDIO D.O.O. SARAJEVO, JHE 4200211010006

8.            HMTEC, JME 4402739050001

9.            TRIFOLIX DOO,JME 4201558840005

10.          LANACO DOO, JME 4400853190007

11.          DIRECT LINK D.O.O., JME 102137362

12.          PROINTER ITSS DOO, JME 4403865130009

13.          PAGE D.O.O, JME 403817080008

14.          BLICNET D.O.O., JME 4400999050002

15.          PING D.O.O,, JME 4200070010007

16.          ORKA D.O.O. SARAJEVO, JME 4200891300003

17.          ROAMING NETVVORKS DOO, JME 4402961310003

18.          COMTRADE SYSTEM INTEGRATION D.O.O., JME 4201204010005

19.          IDC D.O.O., JME 4201988420000

20.          AVACOM GROUP D.O.O., JME 4227150030004

 

Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu je dostavio ponuđač „PROINTER ITSS"d.o.o. Banja Luka.

Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 14-01/2-404-581/19 od 08.01.2020. je izvršila javno otvaranje 13.01.2020. godine, kako je i navedeno u Obavještenju o nabavci, te tom prilikom konstatovala da vrijednost dostavlјene ponude iznosi 427.350,00 KM bez PDV-a, odnosno 499.990,50 KM sa PDV-om.

 

Nakon otvaranja ponuda, komisija je izvršila analizu dokumentacije priložene u ponudi u smislu provjere njene validnosti obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponude, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da dostavlјena ponuda ispunjava formalno, pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa postavlјene u ovom postupku javne nabavke, te je jednoglasno dala preporuku ovlaštenom licu ugovornog organa da donese odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „ PROINTER ITSS " d.o.o. Banja Luka.

 

U postupku donošenja Rješenja uzete su u obzir navedene činjenice, konstatovano da je izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima, te je iz navedenih razloga odlučeno kao u tački 1. ovog Rješenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba u roku od (10) deset dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske, u pismenoj formi.

 

Suzana Gašić

Ministrica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: