Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge kreditnog zaduženja

Datum objave: 23.03.2018. 14:19 / Izvor: Akta.ba, 14.03.2018.

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

 

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 6. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06) i člana 28. stav 1. tačka 8. Statuta Općine Bosanska Krupa- prečišćen tekst 1 ("Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa", broj: 10/17), Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa, na prijedlog Općinskog načelnika, na svojoj XIX sjednici održanoj dana 14.03.2018.godine, d o n o s i:

O D L U K U

o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa

Član 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Općine Bosanska Krupa i daje se saglasnost na provedeni postupak javne nabavke za odabir banke za kreditno zaduženje Općine Bosanska Krupa i to:

UniCredit banka d.d. Mostar za kreditna zaduženja kako sljedi:

- kreditno zaduženje u iznosu od 1.500.000,00 KM sa rokom otplate od 7 (sedam) godina uključujući grace period od 3 (tri) mjesecai sa fiksnom kamatnom stopom od 2,88 %, bez naknade za obradu kredita,a u svrhu proširenja i uređenja Poslovne zone „Pilana“, uređenje Poslovne zone „Vatreni mlin“, zatvaranje postojećeg kredita kod Razvojne banke FBiH,podrška JKP „10. Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa i za vodosnabdjevanje i unapređenje komunalne infrastrukture.

- kreditno zaduženje Općine Bosanska Krupa u iznosu od 1.200.000,00 KM sa rokom otplate od 5 (pet) godina i sa fiksnom kamatnom stopom od 2,38 %,bez naknade za obradu kredita, a u svrhu projektovanja, sanacije, rekonstrukcije, rehabilitacije i izgradnje putne infrastrukture na području općine Bosanska Krupa.

 

Član 2.

Zadužuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor o kreditu sa UniCredit banka d.d. Mostar pod uslovima iz člana 1. ove Odluke, a po pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Općine Bosanska Krupa na odredbe ugovora o kreditu.

 

Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa broj: 01/V-02-7150-11-1/17 od 29.09.2017.godine.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu drugog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bosanska Krupa“.

 

Broj:01/V-02-1917-2-1/18.

Dana: 14.03.2018.godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: