Usluge organizacije ceremonije svečanog otvaranja EYOF-a 2019.

Datum objave:16.01.2019. 09:52 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

GRAD SARAJEVO

GRADONAČELNIK

 

Broj: 01/04-14-5954-4/18

Sarajevo, 11.12.2018.godine

 

Na osnovu člana 70. Stav 1 i 3 Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz ANEXA II DIO B Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 66/16), člana 38. stav (1) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 34/08-Prečišćeni tekst), a na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, imenovane Rješenjem gradonačelnika broj:01/04-14-5954-2/18 a po provedenom postupku za nabavku usluga u skladu s članom 8. na koje se primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama, usluge iz ANEXA II DIO B ZAKONA, gradonačelnik Grada Sarajeva, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Organizacija-ceremonija svečanog otvaranja EYOF 2019

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za pružanje usluga Organizacija-ceremonija svečanog otvaranja EYOF 2019-usluge iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama, dodjeljuje ponuđaču Konzorcij- koga čine Monogram d.o.o .Sarajevo i BMS Vogošća, ( u daljem tekstu: Konzorcij) prema početnoj ponudi zaprimljena na protokol ugovornog organa broj protokola: 04/1-14-6263 dana 03.12.2018. godine i konačnoj ponudi zaprimljena na protokol ugovornog organa broj protokola:04-14-6378 dana 07.12.2018. godine.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član 3.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/04-14-5954-4/18 01/04-14-5954/18 od 15.11.2018. godine. Postupak javne nabavke proveden je u skladu sa članom 8. na koje se primjenjuje poseban režim predviđen Zakonom o javnim nabavkama te odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz ANEXA II DIO B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 66/16).

Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je na web stranici Grada Sarajeva dana 16.11.2018. godine, a istovremeno je Poziv za dostavljanje ponuda upućen na adrese tri ponuđača.

Postupak javne nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem gradonačelnika broj: broj: 01/04-14-5954-4/18 godine.

Na poziv za dostavljanje ponuda na protokol ugovornog organa zaprimljena je 1 (jedna) ponuda i to ponuda Konzorcija koji čine Monogram d.o.o. Sarajevo i BMS Vogošća.
Otvaranje ponuda obavljeno je dana 03.12.2018. godine.
Nakon otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke, izvrišila je detaljnu analizu, pregled i ocjenu prispjele ponude a sve prema zahtjevima i kriterijima iz Poziva za dostavu ponuda.

Komisija je utvrdila da je početna ponuda ponuđača - Konzorcij dostavljena u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponuda, tenderskom dokumentacijom i uvjetima koji su traženi u tenderskoj dokumentaciji. Komisija je utvrdila cijenu početne ponude i to kako slijedi:

 

Cijena početne ponude bez PDV-a iznosi :816,310,00 KM;

Ponuđeni popust iznosi 2% tako da cijena sa popustom iznosi: 799.983,00 KM bez PDV-a;

PDV 17% iznosi 135.997,00 KM;
Ukupna cijena sa PDV-om iznosi: 935,981,00 KM;

 

Iznos traženog avansa nakon potpisivanja ugovora iznosi 59% od ugovorenog iznosa;

U predmentnom postupku javne nabavke, ugovorni organ je u tenderskoj dokumentaciji predvidio Fazu pregovaranja te stim u vezi obavljeni su pregovori sa predstavnikom Konzorcija dana 05.12.2018. godine. Tokom pregovora dogovoreno je da ponuđač- Konzorcij dostavi konačnu ponudu.


Ponuđač Konzorcij je u zadatom roku dostavio konačnu ponudu.

Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 10.12.2018. godine, te dala preporuku gradonačlniku da se ugovor o pružanju usluga Organizacija-ceremonija svečanog otvaranja EYOF 2019, a na osnovu kriterija najniža cijena, dodjeli ponuđaču Konzorcij- koga čine Monogram d.o.o. Sarajevo i BMS Vogošća, koji je dostavio ponudu koja zadovoljava uvjete ugovornog organa sa ponuđenom cijenom kako slijedi:

 

Cijena konačne ponude bez PDV-a iznosi :816,310,00 KM;
Ponuđeni popust iznosi 2% tako da cijena sa popustom iznosi: 799.983,00 KM bez PDV-a;

PDV 17% iznosi 135.997,00 KM;

Ukupna cijena sa PDV-om iznosi:935,981,00 KM;

 

Iznos traženog avansa nakon potpisivanja ugovora iznosi 11% od ugovorenog iznosa;

U postupku donošenja odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz Poziva za dostavu ponuda


U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovolnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Pozivom za dostavljanje ponuda.
Na osnovu naprijed navedenog donosi se ova odluka.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke može radi zaštite svojih prava i pravnih interesa u roku od deset (10) dana od prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjaviti žalbu ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka

 

Gradonačelnik Grada Sarajeva

mr. Abdulah Skaka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: