Usluge popravke i održavanja prostorija Arhiva BiH, depo V, soba 12

Datum objave:06.07.2020. 07:43 / Izvor: Akta.ba, 02.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA 

Arhiv Bosne i Hercegovine

Broj :05-l 6-6-813-21/19 

Sarajevo, 02. 07. 2020.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05-16-6-813-20/19 od 02.07.2020. godine u postupku javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za usluge popravki i održavanja u okviru projekta obnove depoa V, soba 12 Arhiva Bosne i Hercegovine direktor Arhiva Bosne i Hercegovine donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se poreporuka Komisije za nabavku broj: 05-16-6-813-20/19 od 02.07.2020. godine i Ugovor o uslugama popravaka i održavanja prostorija Arhiva BiH, depo V, soba 12 putem otvorenog postupka dodjeljuje se ponuđaču Neimari d.o.o., Pijačina 70, 71210 Ilidža, ponuda broj 327-VII/20 od 01. 07. 2020. dostavljena dana 01.07.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 74.999,84 KM (sa uračunatim PDV-om).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostavit de se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada svi ponuđači, koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke budu obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Arhiva BiH www.arhivbih.uov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje sektor za finansijsko-materijalne poslove Arhiva Bosne i Hercegovine. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postpuku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke pokrenut je posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05-16-6-813-5/19 od 20.05.2020. godine .

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa PDV-om je 75.000.00 KM

Obavještenje o nabavci broj: 434-1-2-17-3-1/20 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 10.06.2020. godine u 12:25'’

U postupku je predviđena i e-aukcija, ali ista nije održana jer je pristigla jedna ponuda. Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru Arhiva Bosne i Hercegovine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-16-6-813-19/19 od 02.07.2020. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05-16-6-813-20/19 od 02.07.2020. godine.

Prema izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki istu je preuzelo 12 ponuđača.

U postupku po Izvještaju o raduje utvrđeno daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           Da je u predmetnom postupku primljena 1 ponuda

-           Daje ponuda primljena blagovremeno

-           Da je ponuda jednog ponuđača (Neimari d.o.o) kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom.

Uredno je dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda ponuđaču, sa nazivom ponuditelja i ukupnom cijenom ponuda, dok se provjera kvalifikacija i ocjena ponuda vršila na zatvorenoj sjednici o čemu je sačinjen zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjenje činjenice daje Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor Arhiva Bosne i Hercegovine nije našao razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Uvidom u priloženu ponudu izabrani ponuđač je ocijenjen jer je ponudio prihvatljivu ponudu. Ponuđač čija je ponuda ocijenjena kao prihvatljiva je: Neimari d.o.o, Pijačina 70, 71210 Ilidža.

Uzimajući naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

U skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama, protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Arhivu Bosne i Hercegovine u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštom na adresu: Arhiv Bosne i Hercegovine, Reisa Džemaludina Čauševića 6, 71000 Sarajevo.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

Dostaviti:

Komisiji za javne nabavke

Ponuđačima

Računovodstvu

a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: