Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine kao i glasačkih listića za provođenje prijevremenih izbora tokom trajanja okvirnog sporazuma

Datum objave: 21.07.2020. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALNA IZBORNA KOMJSIJA SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovu člana 70., а u vezi člana 32. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14) i člana 8. Posiovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 29/18 i 25/20), na preporuku Komisije zajavne nabavke od 17.07.2020. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 36. sjednici održanoj 17.07.2020. godine, d o n i j e I a

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

(1)          Okvirni sporazum za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine, dodjeljuje se ponuđaču "Unioninvestplastika" dd Sarajevo, Semizovac bb, 71321 Semizovac.

(2)          Ponuda ponudača iz stava (1) ove odluke zadovoljava sve uslove utvrdene u predmetnom otvorenom postupku.

(3)          Ponudaču iz stava (1) ove odluke, će biti dodjeljen okvirni sporazum na ukupnu vrijednost u iznosu od 688.485,91 K M bez PDV, odnosno 805.528,51 KM sa PDV. na period do dvije godine.

(4)          Okvirni sporazum će se dodijeliti u skladu sa elementima Ponude, te uslovima i kriterijima utvrđenim u obav ještenju o nabavci i Tenderskoj dokumentaciji.

(5)          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazlož enje

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka. Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu Javnih nabavki, broj obavještenja: 794-1-2-79-3-3/20 od 23.05.2020. godine. Primljene su dvije ponude i to: grupe ponuđača u sastavu „Atlantik BB" doo Banja Luka. predstavnik grupe, ,.lgepa BH" doo Sarajevo, „Amos Graf' doo Sarajevo i „Farma Prom" doo Banja Luka, članovi grupe i "Unioninvestplastika" dd Sarajevo.

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj: 07-2-16-3-106-2/20 od 13.02.2020. godine izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-2-16-3-106-14/20 od 09.07.2020. godine je u prilogu ove odluke) i utvrdila da je ponuda ponuđača "Unioninvestplastika" dd Sarajevo prihvatljiva, budući da je u skladu sa zahtjevima iz predmetne tenderske dokumentacije, što je ponudena cijena niža u odnosu na drugorangiranog ponuđača i u okviru je budžeta planiranog za predmetnu nabavku.

Komisija je uputila preporuku Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjelu okvirnog sporazuma na iznosu od 688.485,91 K M bez PDV, odnosno 805.528,51 KM sa PDV. Nije predviđena e-aukcija u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e- aukcije ( „Službeni glasnik BiH", broj 66/16) u ovom postupku, obzirom da je kriterij za dodjlu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda .

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Centralnoj izbornoj komisiji BiH u pisanoj formi u tri primjerka neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 07-2-16-3-106-18/20

Sarajevo. 17.07.2020. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: