(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji dnevne pijace u Živinicama - I faza

Datum objave:17.08.2020. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.08.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-1-3-127-3-119/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dnevne pijace u Živinicama - I faza


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

predviđeni su sljedeći radovi: nabavka, transport i postavljanje montažno demontažnih objekata (komplet), te
elektroinstalacije, a sukaldno detaljnoj specifikaciji predmetnih radova (kao izvodu iz projektno-tehničke dokumentacije) u
prilogu TD-e

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213142-0 Građevinski radovi na pijaci na otvorenom
Dodatni predmet(i) 34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namjene
  45310000-3 Elektroinstalacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Centar; Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 radnih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.09.2020. 12:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Alije Izetbegovića br. 28 – 75 270 Živinice (Sala za sastanke)
Datum i vrijeme 09.09.2020. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Ekrem Abadžić
Telefon: 035/743-386; 743-327
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudink@gradzivinice.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
430-1-3-127-3-119/20
PODIJELI: