(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji poslovnog objekta Poslovnice Elektro Grude

Datum objave:13.08.2019. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.08.2019.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-3-943-3-525/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Nada Pandža
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-848
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA POSLOVNICE 'ELEKTRO GRUDE'


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabava svih potrebnih radova za izgradnju poslovnog objekta Poslovnice 'Elektro Grude'
(građevinsko-zanatski, elektro i strojarski radovi), koja kao dodatni predmet nabave ima nabavu robe i materijala s
ugradnjom, koja je neophodna za potpunu funkcionalnost poslovnog objekta, te usluge projektiranja (izrada projektne
dokumentacije izvedenog stanja).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama
Dodatni predmet(i) 31000000-6 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal;
  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grude, ZHŽ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje Dobavljaču u okviru ovog ugovora vršit će se temeljem ovjerenih mjesečnih situacija i okončane situacije, u roku od
30 (trideset) dana.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46 Zakona, ponuditelji moraju u vrijeme predaje
ponude biti registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Što se tiče ekonomske i financijske sposobnosti u smislu čl. 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuditelj ne ispuni
slijedeće minimalne kriterije:
a) ponuditelj mora dokazati da je njegov ukupni promet u prethodne dvije (2) godine (zbrojeno 2017. i 2018. godina) bio
najmanje u visini dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti nabave;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

8.3. Tehnička i profesionalna sposobnost
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti u smislu članka 51. Zakona, ponuditelji moraju ispuniti sljedeće minimalne
uvjete:
a) Ponuditelj posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji ugovora o izvođenju radova čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični
predmetu nabave. Minimalni zahtjev ugovornog tijela po ovom kriteriju je uspješno iskustvo ponuditelja u realizaciji jednog
(1) ugovora o izvođenju istih ili sličnih radova kao predmetni, koji je realiziran u posljednje 3 (tri) godine, ugovorene
vrijednosti minimalno u visini iznosa procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a) bez PDV-a;
b) primjerena kadrovska osposobljenost za izvođenje predmetnih radova, u skladu sa zahtjevima TD;
c) primjerena tehnička opremljenost, u skladu sa zahtjevima TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

28.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.9.2019. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.9.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV 6a, 88000
Mostar

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-943-3-525/19
PODIJELI:
  • 31000000-6 - Električne mašine, aparati i oprema, osvjetljenje

  • 45213100-4 - Građevinski radovi na objektima komercijalnog sadržaja

  • 45311200-2 - Ugradnja elektro opreme u objekte, Elektromontažni radovi

  • 65320000-2 - Radovi na električnim instalacijama

  • 71242000-6 - Priprema projekata, analiza troškova investicija