Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Jelahu, I faza

Datum objave: 03.09.2020. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-1-3-212-3-56/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Handzic, Selma Ramić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Izgradnja sportske dvorane u Jelahu, I Faza”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka je izgradnja objekta sportske dvorane u Jelahu, I Faza, općina Tešanj, sredstvima
općine Tešanj predviđenim u budžetu/finansijskom planu za 2020. godinu, u obimu i na način kako je to predviđeno
tenderskom dokumentacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212225-9 Građevinski radovi na sportskoj sali


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

512820,52


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jelah, općina Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

100 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta finansijskog plana općine Tešanj za 2020.godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač dokazuje
da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
- običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 3 (tri) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač ima
otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u
posljednja 3 (tri) mjeseca.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan uz ponudi
dostaviti:
1) izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu
od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i
ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
2) spisak izvršenih ugovora o radovima koji su predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine, ili od datuma registracije,
odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od dvije godine,
Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti Potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koja
obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i
mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne
može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz
predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
3) izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama tehničke osobe koja će biti
angažirana na izvođenju predmetnih radova, uz dostavu dokaza o stručnoj spremi, godinama radnog staža i položenom
stručnom ispitu ;
4) izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača da raspoložive tehničkom opremom (ličnom ili iznajmljenom opremom)
potrebnom za realuzaciju predmetnih radova;
5) izjavu popunjena i ovjerena od strane ponuđača o godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećeg osoblja u 2020.
godini;

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.09.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića 1, Zgrada općine Tešanj, kancelarija
broj:49
Datum i vrijeme 30.09.2020. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 18.09.2020.godine.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-1-3-212-3-56/20
PODIJELI: