Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka usluga zbrinjavanja mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mostar (PPOV)

Datum objave: 19.08.2020. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1059-1-2-49-3-55/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227396110007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ana Vidačak, Milena Komlen
Adresa Adema Buća 19
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 500-600
Faks (036) 580-032
Elektronska pošta grad.mostar@mostar.ba
Internet adresa www.mostar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

zbrinjavanje mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mostar (PPOV)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

usluga zbrinjavanja mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mostar (PPOV)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90513900-5 Usluge zbrinjavanja mulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

600 tona

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500000,00


II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci od zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.10.2020. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mostar, Hrvatske mladeži br. 2
Datum i vrijeme 06.10.2020. 11:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name City of Mostar
UIN 4227396110007
Contact person Ana Vidačan, Milena Komlen
Address Adema Buća 19
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 500-600
Fax number (036) 580-032
Email address grad.mostar@mostar.ba
Website address www.mostar.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Mostar

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services

II 1.a. Title of the object of the contract

sludge disposal services from Mostar wastewater treatment plant

II 1.b. Description of the object of the contract

sludge disposal services from Mostar wastewater treatment plant

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 90513900-5 Sludge disposal services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

600 t

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

25.9.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 6.10.2020. 10:00:00
Address and place Mostar, Adema Buća 19

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1059-1-2-49-3-55/20
PODIJELI: