Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Drugi javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu

Datum objave: 16.11.2021. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 16.11.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

GRAD BANJA LUКA

GRADSКA UPRAVA

GRADONAČELNIК

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16 i 36/19), člana 67. Statuta Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 14/18 i 9/19) i Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka", broj 30/21), Gradonačelnik Grada Banja Luka raspisuje

 

D R U G I J A V N I P O Z I V

za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu

 

I - Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva na teritoriji Grada Banja Luka (u daljem tekstu: Grada), koji su naročito pogođeni krizom izazvanom „covid-19" virusom i kojima je u 2021. godini bio zabranjen ili ograničen rad.

 

II - Namjena subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva

Кorisnici subvencija mogu biti poslovni subjekti čije su šifre pretežne djelatnosti sljedeće: 55.10 - hoteli i sličan smještaj, 55.20 - odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor (hosteli, moteli), 79.11 - djelatnosti putničkih agencija, 79.12 - djelatnosti tur-operatora, 56.30 - noćni klub, 56.10 - samo svadbeni salon i 68.20 - samo svadbeni salon, 90.01 - izvođačka umjetnost i 90.02

- pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti.

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti. Pretežna dj elatnost ne može se mij enjati u toku Javnog poziva za dodj elu subvencij a.

a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20): Subvencija se može odobriti u sljedećim iznosima:

Hoteli, moteli i hosteli, - najviše do 450 КM po sobi, i to:

- hoteli sa 4 ili 5 zvjezdica najviše do 450 КM po sobi;

- hoteli sa 3 i manje zvjezdica, hosteli i moteli najviše do 350 КM po sobi.

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom do 50 soba iznosi do 15.000 КM;

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom od 51 do 100 soba iznosi do 30.000 КM;

Maksimalan iznos po pojedinom poslovnom subjektu koji raspolaže sa kapacitetom više od 100 soba iznosi do 50.000 КM.

b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02): Subvencija turističkim agencijama, tur-operatorima i izvođačkoj djelatnosti iznosi najviše do 1.000 КM po zaposlenom radniku.

v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20): Subvencija svadbenim salonima i noćnim klubovima se može odobriti u iznosu do 7.000 КM po poslovnom subjektu.

 

III - Opšti uslovi

Кorisnik subvencije može biti poslovni subjekt:

- koji je registrovan za obavljanje djelatnosti sa sjedištem na teritoriji Grada;

- nad kojim nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak;

- koji redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom ili da iznos neizmirenih obaveza nije veći od iznosa dospjelih obaveza za zadnja tri mjeseca;

- koji ispunjava i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Pod pojmom poslovni subjekti podrazumijevaju se privredna društva i samostalni preduzetnici.

 

IV - Posebni uslovi

Pravo na subvenciju poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Hoteli, moteli, hosteli (pretežne šifre djelatnosti 55.10 i 55.20)

- da je registrovan kao ugostiteljski objekat za djelatnosti vrste: hotel, motel ili hostel (pretežne šifre djelatnosti: 55.10 i 55.20), u skladu da propisima iz oblasti ugostiteljstva, sa više od 5 soba,

- da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

- da je na dan 31.12.2020. godine izmirio obaveze za boravišnu taksu,

- da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje tri (3) zaposlena radnika sa punim radnim vremenom.

b) Turističke agencije, tur-operatori i izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti 79.11,

79.12, 90.01 i 90.02)

- da je registrovan kao turistička agencija, tur-operator ili izvođačka djelatnost (pretežne šifre djelatnosti: 79.11, 79.12, 90.01 i 90.02),

- da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

- da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje jednog (1) zaposlenog radnika sa punim radnim vremenom.

v) Svadbeni saloni i noćni klubovi (pretežne šifre djelatnosti 56.30, 56.10 i 68.20)

- da je registrovan kao svadbeni salon ili noćni klub (pretežne šifre djelatnosti: 56.30, 56.10, 68.20),

- da u prvom polugodištu 2020. godine ima smanjene prihode više od 40% u odnosu na prihode iz istog perioda 2019. godine (za novoregistrovane subjekte, registrovane u toku 2019. godine, koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i 2020. godini),

- da na dan 31.12.2020. godine ima najmanje dva (2) zaposlena radnika sa punim radnim vremenom.

 

V - Doznačavanje sredstava

Subvencija poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva doznačava se jednokratno u ukupnom iznosu.

 

VI - Potrebna dokumentacija

Privredna društva i samostalni preduzetnici za dodjelu subvencije poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

>             Rešenje o registraciji privrednog društva (izdaje Okružni privredni sud Banja Luka), ili rješenje o registraciji preduzetnika (izdaje Odjeljenje za privredu Gradske uprave Banja Luka);

>             Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (samo za privredna društva) - (izdaje APIF);

>             Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (izdaje Poreska uprava Republike Srpske); za hotele, motele i hostele Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama koje uključuju i boravišnu taksu (izdaje Poreska uprava Republike Srpske) i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje BiH);

>             Uvjerenje o broju zaposlenih radnika (izdaje Poreska uprava Republike Srpske);

>             Uvjerenje o izmirenim obavezama prema Gradu Banja Luka (izdaje Odjeljenje za finansije Gradske uprave Banja Luka);

>             Uvjerenje da nije pod stečajem ili likvidacijom (samo za privredna društva) -(izdaje Okružni privredni sud Banja Luka);

>             Finansijske izvještaje za period 01.01. - 30.06.2020. i za isti period 2019. godine, (za subjekte registrovane u toku 2019. godine koriste se uporedni pokazatelji za mjesece u kojima je poslovni subjekt poslovao i u 2019. i u 2020. godini), potpisane i ovjerene od strane licenciranog računovođe:

a)            Samostalni preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika prilažu poreske prijave po mjesecima (obrazac 1007) potpisane i ovjerene od strane licenciranog računovođe;

b)           Samostalni preduzetnici koji nemaju status malog preduzetnika prilažu godišnju poresku prijavu za porez na dohodak (obrazac 1004) i knjigu prihoda za traženi period potpisanu i ovjerenu od strane licenciranog računovođe;

v)            Društva sa ograničenom odgovornošću prilažu bruto bilans za traženi period ili polugodišnji finansijski izvještaj potpisan i ovjeren od strane licenciranog računovođe;

g)            Akcionarska društva prilažu polugodišnji finansijski izvještaj potpisan i ovjeren od strane licenciranog računovođe;

>             Rješenje o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (izdaje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske).

Prijava se podnosi: Odjeljenju za privredu.

Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana objave Drugog javnog poziva.

Кomisija zadržava pravo da naknadno zatraži dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnesenoj prijavi.

Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencija mora biti u potpunosti čitko popunjen, jer se u protivnom neće uzeti u razmatranje.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Neblagovremeni zahtjevi neće biti predmet razmatranja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola u kancelariji broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 08,00 do 15,00 časova) ili poštom na adresu: Grad Banja Luka, Odjeljenje za privredu, Trg Srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Prijava na Drugi javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu.

Prijavni obrazac se može preuzeti svakog radnog dana od 8,00 - 16,00 časova u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Banja Luka, Trg Srpskih vladara broj 1, ispred kancelarije 16, kao i na internet stranici Grada Banja Luka www.banjaluka.rs.ba.

 

VII - Razmatranje zahtjeva i odobravanje subvencija

Ispunjenost uslova za dodjelu subvencija na osnovu utvrđenih opštih i posebnih uslova, utvrđuje Кomisija za provođenje postupka dodjele subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu (u daljem tekstu: Кomisija) imenovana rješenjem Gradonačelnika.

Кomisija će analizirati pristigle zahtjeve, a za one koji ispunjavaju uslove i kriterijume utvrđene Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka", broj 31/21 i 38/21) izvršiti rangiranje.

Gradonačelnik na prijedlog Кomisije donosi odluku o dodjeli subvencija.

 

VIII - Ostale napomene

Javni poziv i prijavni obrazac i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu, dostupni su na web stranicama Gradske uprave Grada Banja Luka i Gradske razvojne agencije Banja Luka (www.banjaluka.rs.ba, www.cidea.org).

Dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva, mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na broj telefona 051/244-444 lokal 837 ili na e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba.

Poslovni subjekti koji su ostvarili pravo po osnovu prvog Javnog poziva za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu nemaju pravo učešća u Drugom javnom pozivu za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu.

 

Broj: 12 - G - 3400 /21

Datum: 15.11.2021. godine

 

GRADONAČELNIК

Draško Stanivuković, s.r.

 

Други јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: