(formalno-pravno neispravne prijave) Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini - Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

Datum objave:26.08.2020. 14:47 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2020.

Broj: 01-11-10-4566/20                                                                                                                         

Sarajevo, 25. 8. 2020. godine

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 6. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2020. godinu, broj: 01-02-4-3322/20 od 10. 07. 2020. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

 

O D L U K U 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno - pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, „Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“, formalno - pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web - portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

 

Tabela preuzimanje

 

TABELA PRISTIGLIH ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV U 2020. GODINI

Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 

Nazivi kantona: 1 - Unsko-sanski; 2 - Posavski; 3-Tuzlanski; 4 - Zeničko-dobojski; 5 - Bosansko-podrinjski; 6 - Srednjobosanski; 7 - Hercegovačko-neretvanski; 8 - Zapadno-hercegovački; 9 - Kanton Sarajevo; 10-Kanton 10

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe(original), 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj, 3. Rješenje o razvrstavanju - klasifikacija djelatnosti, 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva, 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva. Za proračunske korisnike koji  koriste  depozitne    račune  potrebno    je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje, 6. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan, 7. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu, sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha, 8. Plan rada za

 

Red.broj

Djelovod ni broj (03-11- 10)

Stiglo u roku (13.7.) DA /NE

Naziv korisnika (adresa i grad)

Kanton

Općina

Naziv projekta

Potrebna dokumentacija

Djelatnost

Ukupna vrijednost projekta (sa Prijave)

Traženi iznos (sa Prijave)

Opravdana sredstva iz ranijih godina (rok: 27. 6. 2020.

g)

Ispunjava formalno pravne uvjete NE /DA

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

NE

DA

 

1

3354

DA

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu

9

Sarajevo, Centar

Priprema i realizacija knjige "Sintetička tehnologičnost u savremenojumjetnosti/synthetic technologicality in contemporary art" Autorice Đenite Kuštrić o višegodišnjem stručnom istraživačkom programu rada iz polja likovne tehnologije, umjetnosti i kulture rada

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

DA

Visoko i više obrazovanje

15.645,00

13.645,00

 

NE

 

Nedostaje potvrda od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun( Dostavljena izjava dekana, koja nije potpisana niti ovjerena) te nedostaje Uvjerenje o poreznoj registraciji. (Dostavljeno Uvjerenje o registraciji obveznika indirektnih poreza)

2

2820

DA

Javna ustanova Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

4

Maglaj

Dječiji festival - Malo ljeto

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Obrazovanje odraslih, d.n.

23.898,80

10.127,00

DA

NE

 

Nedostaje Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (Dostavljeno Uvjerenje o registraciji obveznika indirektnih poreza)

3

3351

DA

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zufikarpašića

9

Sarajevo, Stari Grad

Kulturno-naučni program Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpašića

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

93.023,00

53.143,00

DA

NE

 

Van kriterija Javnog poziva ( Udruga građana)

7

3282

DA

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

9

Sarajevo, Stari Grad

Promocija rada Muzeja prema tipovima publike

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Djelatnost

muzeja

200.000,00

130.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (Dostavljeno Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama)

 

 

8

3478

DA

Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine

7

Mostar

Hrvatska enciklopedia Bosne i Hercegovine

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Izdavanje

knjiga

203.400,00

 

DA

NE

 

Neispravno popunjen zahtjev. (Vrijeme realizacije projekta nije u skladu s Javnim pozivom, navedeno da će se projekt realizirati u periodu od 2016.- 2011.)

9

3337

DA

Javna ustanova Narodno pozorište Sarajevo

9

Sarajevo, Centar

Monografija sto godina Narodnog pozorišta

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Izvođačka

umjetnost

50.080,00

30.000,00

DA

NE

 

Neispravno popunjen zahtjev. ( Nedostaje vrijeme realizacije projekta)

10

3444

DA

Srpska pravoslavna crkvena opština Visoko

4

Visoko

Projekat konzervacije, restauracije i uređenje enterijera

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

Djelatnost

vjerskih

organizacija

262.358,57

150.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Plan rada za 2020. godinu.

16

3230

DA

Hrvatska folklorna skupina "Bobovac" Čatići

4

Kakanj

Smotra folklora "Dani kraljice Katarine"

/

/

/

/

/

/

/

/

Djelatnost

ostalih

članskih

organizacija

d.n.

6.800,00

3.000,00

 

NE

 

Van kriterija Javnog poziva ( Udruga građana)

17

3923

DA

Javna ustanova Osnovna škola "Klokotnica"

3

Doboj Istok

Prozor u svijet

DA

DA

DA

NE

NE

NE

DA

DA

Osnovno

obrazovanje

30.041,64

29.821,64

 

NE

 

Nedostaje Aktuelni izvod iz registra ( Dostavili rješenje iz 2017. godine, starije od 6 mjeseci od objave JP). Nedostaje potvrda od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun ( Dostavili Ugovor sa bankom). Nedostaje opis projekta i detaljan financijski plan.

18

3109

DA

Srednja škola "Busovača" Busovača

6

Busovača

Izgradnja i opremanje kuhinje za potrebe praktične nastave u sklopu srednje škole

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

Opće srednje obrazovanje

21.450,00

18.950,00

 

NE

 

Nedostaje Aktuelni izvod iz registra u kojem je aplikant registriran. (Dostavljen izvod iz 2014.godine, stariji od 6.mjeseci od objave JP)

26

3038

DA

Udruga "Matica hrvatska u Sarajevu"

9

Sarajevo

Dani Matice hrvatske u Sarajevu... 2020            

/

/

/

/

/

/

/

/

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

31.490,00

15.000,00

 

NE

 

Van kriterija Javnog poziva ( Udruga građana)

27

3789

DA

UG Daors Stolac

7

Stolac

SUMMER FEST

/

/

/

/

/

/

/

/

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

14.000,00

11.000,00

 

NE

 

Van kriterija Javnog poziva ( Udruga građana)

29

3683

DA

Rijaset islamske zajednice u BiH - Gazi Husrev-Begova biblioteka

9

Sarajevo, Stari Grad

Održavanje kontinuiteta u obradi i digitalizaciji bibliotečke i arhivske građe

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

DA

Djelatnosti vjerskih oraan izaći ia

27.661,00

20.075,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj.

 

 

30

3623

DA

Orijentalni institut u Sarajevu

9

Novo Sarajevo

"Multikulturalna paradigma: obrada i prevođenje kulturnohistorijskog naslijeđa - rukopisa arhivske građe iz 16. vijeka"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

Istraživanje i eksperimenta Ini razvoj u društvenim i humanistički m naukama

74.000,00

37.440,00

DA

NE

 

Dostavljena instrukcija od nadležnog ministarstva financija na čije je ime otvoren depozitni račun iz 2019.godine (starije od 3 mjeseca od objave JP) te na potvrdi od banke nedostaje ID broj.

33

4065

DA

Udruga "Jezero"

7

Mostar

Nabavka kombija

/

/

/

/

/

/

/

/

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

30.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Van kriterija Javnog poziva ( Udruga građana)

35

4091

NE

JU Sarajevski ratni teatar SARTR

9

Sarajevo, Centar

Sezona 2020 Sarajevskog ratnog teatra SARTR

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

Izvođačka

umjetnost

210.500,00

53.000,00

 

NE

 

Nedostaje Potvrda od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun (original ili ovjerena kopija). Dostavljena skenirana potvrda Ministarstva kulture i sporta KS u kojoj nije naveden JRT.

39

3987

DA

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Hercegovac"

8

Široki Brijeg

Radionica ručnih radova

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

 

30.000,00

20.000,00

 

NE

 

Van kriterija Javnog poziva ( Udruga građana)

40

3795

Da

JU Kulturni centar Mostar - Sjever

7

Mostar

Završna faza nabavka i ugradnja interijera kulturnog centra Mostar - Sjever

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

Djelatnost objekta za kulturne priredbe

88.900,00

88.900,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktuelni izvod iz registra u kojem je aplikant registriran ( Dostavljeno rješenje iz 2012.godine, starije od 6 mjeseci od objave JP) te Plan rada za 2020.godinu

42

4152

Da

Kulturno-informativni centar Tomislavgrad

10

Tomislavgrad

Održavanje djelatnosti na dostignutoj razini

/

/

/

/

/

/

/

/

Izvođačka

umjetnost

41.000,00

35.000,00

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave JP).

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: