(formalno-pravno neispravne prijave) Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini - Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa

Datum objave:26.08.2020. 15:06 / Izvor: Akta.ba, 24.08.2020.

Formalno –pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2020.godine – Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa 2020

 

Broj: 01-11-10 – 4650/20

Sarajevo, 24.8.2020.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 6. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2020. godinu, broj: 01-02-4-3322/20 od 10. 07. 2020. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

 

O D L U K U 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno - pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“, formalno - pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web - portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

Tabela Formalno - pravno NE KULTURNO I GRADITELJSKO

 

TABELA PRISTIGLIH ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV U 2020. GODINI

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa 

Nazivi kantona: 1 - Unsko-sanski; 2 - Posavski; 3- Tuzlanski; 4 - Zeničko-dobojski; 5 - Bosansko-podrinjski; 6 - Srednjobosanski; 7 - Hercegovačko-neretvanski; 8 - Zapadno-hercegovački; 9 - Kanton Sarajevo; 10 - Kanton 10

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original), 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj, 3. Rješenje o razvrstavanju - klasifikacija djelatnosti, 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva, 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne ačune potrebno   je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje , 6. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan, 7.

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu, sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha, 8. Dokaz o proglašenju nacionalnog

spomenika ili dokaz da se objekat nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH za programe 1, 2 i 4.

Program: 1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika; 2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika; 3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine; 4. Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine.

Red.broj

Djelovdni broj (03-11- 10)

Stiglo u roku (13.7.) DA /NE

Naziv korisnika (adresa i grad)

Kanton

Općina

Naziv projekta

Potrebna dokumentacija

Program (1,2, 3 ili 4)

Ukupna vrijednost projekta (sa Prijave)

Traženi iznos (sa Prijave)

Opravdana sredstva iz ranijih godina (rok: 27.6. 2020.

g)

Ispunjava formalno pravne uvjete NE /DA

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2918

DA

Mustafa Velagić, Ante Starčevića 32a, Mostar

7

Mostar

Završetak rekonstrukcije krova (nabavka i postavljanje ploče) na objektu "A", stambeni kompleks Velagećevina-Blagaj

DA

DA

/

/

/

NE

/

DA

2

21.362,45

5.000,00

/

NE

 

Nedostaje detaljno razrađen i opisan projekt za koji se traži sufinanciranje i nedostaje detaljan financijski plan.

3

2908

DA

JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, Branilaca Olova bb, Olovo

4

Olovo

Opremanje tradicionalne bosanske sobe u Zavičajnom muzeju Olovo

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

4

13.700,00

7.000,00

DA

NE

 

Rješenje o razvrstavanju djelatnosti nije ovjereno te nedostaje dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika.

4

2848

DA

Jedinstven općinski organ uprave- Općinski načelnik Bužim, 505. viteške bbr. bb, Bužim

1

Bužim

Konverzacija ulazne kapije i dijela bedemskog zida-ulaza na Graditeljskoj cjelini- Starom gradu Bužim

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

1

99.000,00

30.000,00

/

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan te nedostaje Bilans stanja i uspjeha za 2019. godinu.

9

3107

DA

Župa sv. Mihovila Arkanđela-Ovčarevo, Travnik, Ovčarevo bb, Travnik

6

Travnik

II faza rekonstrukcije krova župne crkve sv. Mihovila

DA

DA

DA

NE

DA

NE

/

DA

1

320.000,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktuelni izvod iz sudskog registra u kojem je aplikant registriran. Dostavljeno je Rješenje o promjenama u registru iz 2016. godine. Nedostaje detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan.

13

3062

DA

Srpska pravoslavna crkvena opština u Sarajevu-Saborna crkva, Zelenih beretki 3, Sarajevo

9

Stari Grad

Restauracija i konzervacija dijela ikonostasa- dveri

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

30.335,00

30.000,00

DA

NE

 

Nije dostavljen Dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekat nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH.

14

3028

DA

Vesna Marčić, Rauševac bb, Kiseljak

6

Kiseljak

Zaštita nacionalnog spomenika

DA

DA

/

/

/

NE

 

DA

2

15.000,00

10.000,00

/

NE

 

Nedostaje detaljno razrađen i opisan projekt za koji se traži sufinanciranje i detaljan financijski plan projekta.

19

3077

DA

Omer Rizvanbegović, Čekaluša čikma br. 8, Sarajevo

1

Centar

Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika

DA

DA

/

/

/

NE

 

DA

2

35.000,00

35.000,00

/

NE

 

Nedostaje detaljno razrađen i opisan projekt za koji se traži sufinanciranje i detaljan financijski plan projekta.

 

 

20

3138

DA

Udruženje građana željezničarsko kulturno-umjetničko društvo "Željezničar" Sarajevo, Valtera Perića 16, Sarajevo

9

Centar

Autohtone narodne nošnje žena u BiH (očuvanje nematerijalne kulturne baštine)

DA

NE

NE

NE

DA

DA

NE

NE

4

7.855,00

5.855,00

DA

NE

 

Neovjerena kopija Uvjerenja o poreskoj registaraciji i neovjerena kopija Rješenja o razvrstavanju te nedostaje aktualni izvod iz registra. Dostavljeno Rješnje o upisu u registar iz 2019. godine. Neovjeren Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2019. godinu.

21

3454

DA

Medžlis islamske zajednice Travnik, Čabruša 7, Travnik

6

Travnik

Projekat sanacije Varoške džamije i njenog harema - III faza

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

61.274,77

30.000,00

DA

NE

 

Nije dostavljen dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekat nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH.

25

3303

DA

Udruženje derviških redova "Tarikatski centar" u BiH, Sarajevo, Hadži Sinanova tekija, Sagrdžije 77, Sarajevo

9

Stari Grad

Sanacija i revitalizacija ženske kuće-Hadži Sinanove tekije 1 faza

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

1

105.472,60

90.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan te na potvrdi od banke nije naveden ID broj.

27

3163

DA

Jedinstveni općinski organ uprave općine llijaš-Općinski načelnik llijaš, 126. Ilijaške brigade 6, llijaš

9

llijaš

Revitalizacija historijskog područja Stari Grad Dubrovnik-Južni perimetralni zid

DA

DA

DA

/

DA

NE

DA

DA

1

149.995,01

30.000,00

/

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta ili programa.

28

4195

DA

Udruženje mladih "Logos",Lendići bb, Jajce

6

Jajce

Bosanski čilim, prilika za sve

NE

DA

DA

DA

DA

DA

/

NE

4

4.700,00

4.300,00

/

NE

 

Nije dostavljen dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listu nacionalnih spomenika BiH. Također, projekt nije u skladu sa Javnim pozivom.

30

3274

DA

Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska, Kakanj, Kraljeva Sutjeska bb, Kakanj

4

Kakanj

Projekat sanacije i rekonstrukcije elektroinstalacija samostalne crkve "Sv. Ivana  Krstitelja" u Kraljevoj Sutjesci - faza II

DA

DA

DA

NE

DA

NE

/

DA

1

131.064,50

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktualni izvod iz registra. Dostavljeno rješenje o promjenama u registru iz 2016.godine.Nedostaje detaljan financijski plan.

33

3464

DA

Općina Posušje, Fra Grge Martića 30, Posušje

8

Posušje

Uređenje okoliša oko arheološkog nalazišta "Gradina"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.000,00

10.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

39

3927

DA

Solana d.d., Soli br. 3, Tuzla

3

Tuzla

Sanacija industrijskog naslijeđa Stara Solana i Muzej Soli Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350.000,00

30.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva

41

3786

DA

Medžlis islamske zajednice Mostar, Čiče Miličevića 1, Mostar

7

Mostar

Rehabilitacija i rekonstrukcija munare Sultan Sulejmanove džamije u Blagaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.082,23

20.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva

42

3792

DA

JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica, Bitka za ranjenike bb, Jablanica

7

Jablanica

Zamjena dijela fasadnih otvora na objektu Muzeja "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica-faza 1

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

24.709,93

22.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktualni izvod iz sudskog registra. Dostavljen orginalni izvod iz 2019.  godine.

44

3804

DA

Udruženje "Bosanska kuća Čardak", Poljice bb, Zavidovići

4

Zavidovići

Postavka zavičajne etnološke zbirke Udruženja "Bosanska kuća Čardak" Zavidovići

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

3

18.930,00

15.000,00

DA

NE

 

Projekat nije u skladu sa Javnim pozivom.

45

3817

DA

Jedinstveni općinski organ uprave- Općinski načelnik Sanski Most, Banjalučka 1, Sanski Most

1

Sanski Most

Izrada tehničke dokumentacije "Zgrada II zasjedanja ZAVNOBIH-a

DA

DA

DA

/

DA

DA

NE

DA

1

35.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Bilans stanja i uspjeha za 2019. godinu. Dostavljen je rebalans proračuna općine Sanski Most za 2020. godinu.

50

3778

DA

Medžlis islamske zajednice Mostar, Čiče Miličevića 1, Mostar

7

Mostar

Izgradnja abdesthane Karađozbegove medrese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.420,15

20.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

62

3840

DA

Folklorni ansambl "Neretva" Jablanica, Trg oslobođenja bb, Jablanica

7

Jablanica

Predstavljanje kulturne baštine naroda BiH

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

4

23.590,00

10.000,00

/

NE

 

Namjena projekta nije u skladu sa Javnim pozivom.

 

 

69

3537

DA

Medžlis islamske zajednice Novi Travnik, Kalinska 38, Novi Travnik

6

Novi Travnik

Obnova i rekonstrukcija Stare džamije Šenkovići

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199.071,10

30.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva

73

3514

DA

Eparhija Zvorničko-tuzlanska, Bijeljina- Srpsko pravoslavna crkvena opština Tuzla, Đorđa Mihajlovića 2, Tuzla

3

Tuzla

Rekonstrukcija Oltarskog dijela Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli

DA

DA

DA

DA

DA

NE

/

DA

1

50.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta ili programa i detaljan finansijski plan.

74

3510

DA

JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Franje Ledara 1, Tuzla

3

Tuzla

Digitalizacija i mikrofilmovanje pisanog kulturnog naslijeđa Arhiva Tuzlanskog kantona

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

4

25.000,00

12.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktuelni izvod iz sudskog registra. Dostavljeno rješenje o izmjeni podataka u sudski registar iz 2019. godine i rješenje u sudski registar Kantonalnog suda Tuzla iz 2002. godine

76

3640

DA

Islamska zajednica u BiH - GAZIHUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA, Sarajevo, Zelenih beretki 17, Sarajevo

9

Stari Grad

Konzervacija i restauracija 500 rukopisa

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

DA

4

36.698,52

8.427,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke.

81

4148

DA

Vjekoslav Filipović, Varoš 11, Jajce

6

Jajce

Izrada projektne dokumentacije za obnovu i zaštitu Povijesnog spomenika-zgrada u Ul. Varoš 11 u Jajcu

DA

DA

/

/

/

NE

/

DA

1

10.000,00

10.000,00

/

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan.

83

4155

DA

Jedinstveni općinski organ uprave- Općinski načelnik Ključ, Općina Ključ, Branilaca BiH 78, Ključ

1

Ključ

Izgradnja sanitarnog čvora i septičke jame na Starom gradu Ključu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.680,61

22.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

87

3892

DA

"Omladinski savez" udruženje Ustikolina, Ustikolina bb, Ustikolina

5

Ustikolina

Očuvanje kulture i tradicije

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

4

5.550,00

4.550,00

/

NE

 

Nije dostavljen dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listu nacionalnih spomenika BiH.

88

3722

DA

Srpska pravoslavna crkvena opština u Travniku, Gaj 7-Ak, Travnik

6

Travnik

Rekonstrukcija i restauracija zidnog slikarstva Harema Uspenija Presvete Bogorodice u Travniku

DA

DA

DA

NE

DA

NE

/

DA

1

91.370,80

40.000,00

DA

NE

 

Neovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra te nedostaje detaljan opis  projekta.

90

3738

DA

Islamska zajednica u BiH, Medžlis islamske zajednice Kladanj, Srmač bb, Kladanj

3

Kladanj

Izmjena pokrova

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

13.981,50

10.981,00

/

NE

 

Nedostaje Aktualni izvod iz registra. Dostavljeno je Rješnje o promjenama u registru iz 2019.godine.

93

3898

DA

JU "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać, 5. korpusa 2, Bihać

1

Bihać

Nastavak radova na sanaciji Kapetanove kule u Bihaću

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

DA

1

430.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktualni izvod iz sudskog registra. Dostavljeno rješenje o izmjenama podataka u sudski registar iz 2011. i 2012. godine. Nedostaje detaljan opis projekta i detaljan financijski plan.

95

3653

DA

Udruženje "Centar za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo", Đorđa Mihajlovića 2, Tuzla

3

Tuzla

cuuKauja i piumuuja uiNcocu-ve Kuiiuiiie

nematarijalne baštine za BiH u Tuzli- Zmijanjski vez, prvi zaštićeni element nematerijalne baštine i Gračaničko keranje,

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

4

5.008,20

3.498,20

/

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj.

96

3899

DA

JU "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" Bihać, 5. korpusa 2, Bihać

1

Bihać

Nastavak radova na sanaciji zgrade Kloster Bihać

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

180.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Aktualni izvod iz registra u kojem je aplikant registriran. Dostavljeno Rješenje o izmjenama podataka u sudski registar iz 2011. i 2012. godine.

97

3919

DA

Jadranka Sarić, Bosanska 135, Travnik

6

Travnik

Izrada projektne dokumentacije aktivne zaštite i tekućeg održavanja Hafizadića kuće u Travniku

DA

DA

/

/

/

DA

/

NE

2

8.000,00

6.000,00

/

NE

 

Nije dostavljen dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listu nacionalnih spomenika BiH.

98

3837

DA

Udruga za zaštitu okoliša i održiva razvitka "Naša baština", Mijata Tomića bb, Tomislavgrad

10

Tomislavgrad

Istraživanje tumula

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

3

8.000,00

7.100,00

/

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta ili programa i detaljan finansijski plan.

 

 

99

3480

DA

"Tržnice-Pijace"d.o.o. Mostar, Mala Tepa bb, Mostar

7

Mostar

Revitalizacija Tepe - faza 6

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

1

22.750,00

22.750,00

DA

NE

 

Nije dostavljen dokaz o proglašenju nacionalnog spomenika ili dokaz da se objekt nalazi na Privremenoj listu nacionalnih spomenika BiH.

102

4025

DA

Udruga "Gradac" za zaštitu okoliša i kulturno-povijesnog naslijeđa, Gornji Gradac bb, Široki Brijeg

8

Široki Brijeg

Obnova Državne čatrnje u Gornjem Gracu III faza započetih radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.400,00

12.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva

103

4043

DA

Srpska pravoslavna crkvena opština u Požarnici, Požarnica, Tuzla

3

Tuzla

Obnova freski u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici

DA

DA

NE

NE

DA

DA

/

DA

1

30.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Dostavljen izvod iz sudskog registra iz 2018. godine (stariji od 6 mjeseci od objave Javnog poziva) i dostavljena neovjerena kopija Rješenja o razvrstavanju.

104

4039

DA

Franjevački samostan Tolisa, Fra MartinaNedića 1, Tolisa

2

Orašje

Rekonstrukcija i obnova Franjevačkog samostana Tolisa-lll faza (unutrašnja adaptacija i uređenje galerijskog prostora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.153,00

30.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

105

4054

NE

JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica, Bitka za ranjenike bb, Jablanica

7

Jablanica

Dopuna dokumentacije-Aktuelni izvod iz sudskog registra (dostavljen van roka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

NE

 

Aktuelni izvod iz sudskog registra (dostavljen van roka)

107

4095

DA

Općina Odžak, Trg 1, Odžak

2

Odžak

Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

 

1.100.000,00

25.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do obave Javnog poziva.

109

4124

DA

Medžlis islamske zajednice Donji Vakuf, 14. septembra bb, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Sanacija medrese i turbeta HasanKjafije Pruščaka u Pruscu Donji Vakuf

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

63.412,75

 

DA

NE

 

Dostavljeni izvod iz sudskog registra je iz 2019. godine (stariji od 6 mjeseci od objave Javnog poziva)

110

3612

DA

JU "Kulturni centar" Cazin

1

Cazin

Konstruktivna sanacija i konverzacija dijela zidina Starog grada Ostrožac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.507,75

20.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

111

3058

DA

Hasan i Adnana Muminagić, Donja Mahala bb. Travnik

6

Travnik

Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije kuće porodice Muminagić zv. "Ploveći čardak" u sklopu historijskog gradskog područja Počitelj - izmjena namjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000,00

8.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

112

3475

DA

Općina Maglaj, Viteška br. 4, Maglaj

4

Maglaj

Projekat sanacije i rekonstrukcije ulaza i unutrašnjosti Tvrđave Maglaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.163,78

23.000,00

NE

NE

 

Aplikant nije opravdao sredstva dobivena u 2019. godini do objave Javnog poziva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • CENTAR ZA PROMOCIJU CJELOŽIVOTNOG UČENJA ERAZMO Tuzla - Djordja Mihajlovica 2 75000 Tuzla

 • Folklorni ansambl Neretva Jablanica - TRG OSLOBOĐENJA BB 88420 Jablanica

 • Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska - KRALJEVA SUTJESKA bb 72240 Kakanj

 • Franjevački samostan Tolisa-Orašje - Franjevačka 1 76272 Tolisa

 • Gazi Husrev-begova biblioteka Sarajevo - Gazi Husrev-begova br. 46 71000 Sarajevo

 • J.U. ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA Bihać - Ulica 5. korpusa broj 2 77000 Bihać

 • JU Arhiv Tuzlanskog kantona - ul. Franje Ledera broj 1 75000 Tuzla

 • JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo - ul. Branilaca Olova bb 71340 Olovo

 • JU Kulturni centar Cazin - Trg prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića bb 77220 Cazin

 • JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi Jablanica - ul. 1. MART broj 23 88420 Jablanica

 • MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE Donji Vakuf - 14.SEPTEMBAR BB 70220 Donji Vakuf

 • MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KLADANJ - SRMAČ BB 75280 Kladanj

 • Medžlis islamske zajednice Mostar - Ćiće Milićevića br.1 88104 Mostar

 • MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE NOVI TRAVNIK - KALINSKA 38 72290 Novi Travnik

 • MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TRAVNIK - ČABRUŠA 7 72270 Travnik

 • Naša Baština udruga za zaštitu okoliša i održiva razvitka Tomislavgrad - Mijata Tomića bb 80240 Tomislavgrad

 • Općina Bužim - 505. viteške brdske brigade 26 77245 Bužim

 • Općina Ilijaš - 126. Ilijaške brigade 6 71380 Ilijaš

 • Općina Ključ - Branilaca BiH 78 79280 Ključ

 • Općina Maglaj - Viteška 4 74250 Maglaj

 • Općina Odžak - Trg 1 76290 Odžak

 • Općina Posušje - Fra Grge Martića 30 88240 Posušje

 • Općina Sanski Most - Banjalučka 3 79260 Sanski Most

 • Solana d.d. Tuzla - Soli broj 3 75000 Tuzla

 • Srpska Pravoslavna Crkvena Opstina U Pozarnici - Pozarnica 75000 Tuzla

 • Srpska Pravoslavna Crkvena Opština U Sarajevu - Mula Mustafe Bašeskije br. 59 71000 Sarajevo

 • SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U TRAVNIKU - TRAVNIK GAJ 7 A 72270 Travnik

 • SRPSKA PRAVOSLAVNA EPARHIJA ZVORNIČKO-TUZLANSKA U TUZLI - BIJELJINA - Patrijarha Pavla 40 76300 Bijeljina

 • Tržnice - Pijace d.o.o. Mostar - Mala Tepa bb 88000 Mostar

 • UDRUGA GRADAC ZA ZAŠTITU OKOLIŠA GORNJI GRADACBB ŠIROKI BRIJEG - GORNJI GRADAC BB ŠIROKI BRIJEG 88220 Široki Brijeg

 • UDRUZENJE MLADIH LOGOS - LENDICI BB 70101 JAJCE

 • UDRUŽENJE BOSANSKA KUĆA ČARDAK Zavidovići - POLJICE BB 72220 ZAVIDOVIĆI

 • UDRUŽENJE DERVIŠKIH REDOVA TARIKATSKI CENTAR U BiH, Saraje - Sagrdžije 77 71000 SARAJEVO

 • Ug Kulturno Umjetničkog Društvo Željezničar Sarajevo - Valtera Perića 16 71000 Sarajevo

 • UG Omladinski savez Ustikolina - Ustikolina bb 73250 Foča

 • ŽUPA SV MIHOVILA ARKANĐELA OVČAREVO TRAVNIK - OVČAREVO BB TRAVNIK 72270 Travnik