Formalno - pravno neispravne prijave za Javni poziv 2020. godine - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Datum objave:21.08.2020. 16:03 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2020.

 

Formalno - pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2020. godine - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH (objavljeno 15. 08. 2020. godine)

Broj: 01-11-10-4518/20                                                                                                                        

Sarajevo, 13. 08. 2020. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 6. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2020. godinu, broj: 01-02-4-3322/20 od 10. 07. 2020. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno - pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH, formalno - pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web - portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

Tabela Formalno pravno NE Kultura - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ISPUNILI FORMALNO-PRAVNE UVJETE - JAVNI POZIV U 2020. GODINI

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH

Nazivi kantona: 1 - Unsko-sanski; 2 - Posavski; 3- Tuzlanski; 4 - Zeničko-dobojski; 5 - Bosansko-podrinjski; 6 - Srednjobosanski; 7 - Hercegovačko-neretvanski; 8 - Zapadno-hercegovački; 9 - Kanton Sarajevo; 10 - Kanton 10

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original), 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj, 3. Rješenje o razvrstavanju - klasifikacija djelatnosti, 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva, 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva. Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje, 6. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan Legenda:      financijski            plan, 7. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu, sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha, 8. Dokaz o

realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, štampani materijal ili propagandni materijal

iz kojih se vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom), 9. Plan rada za 2020. g

Red.broj

Djelovod ni broj (03-11- 10)

Stiglo u roku (13.7.) DA/NE

Naziv korisnika (adresa i grad)

Kanton

Općina

Naziv projekta

Potrebna dokumentacija

Program 1 ili 2

Ukupna vrijednost projekta (sa Prijave)

Traženi iznos (sa Prijave)

Opravdana sredstva iz ranijih godina (rok: 27. 6. 2020. a.)

Ispunjava formalno pravne uvjete NE/DA

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

NE

DA

 

5

3634

DA

Fondacija "Sarajevo Navigator", Hasana Brkića 45, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Ljeto na Žutoj tabiji

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

147.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

6

3628

DA

Javna ustanova "Kulturno-sportski centar" Vogošća, Jošanička 33, Sarajevo

9

Vogošća

Osnivanje vogošćanskog hora i orkestra

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

11.680,00

6.880,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljene fotografije i izvještaj)

7

3076

DA

Matica Hrvatska Čitluk, Kralja Tomslava bb, GŠD 1. kat, Čitluk

7

Čitluk

Godišnji program rada Matice Hrvatske Čitluk

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

50.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Nije navedeno daje račun solventan na potvrdi od banke

8

3042

DA

Udruženje rediteljica i reditelja u BiH, Obala Kulina bana 11, Sarajevo

9

Centar

Međunarodna pozorišna i filmska konferencija o umjetnosti režije

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

1

74.439,20

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima, nedostaje ID broj na potvrdi od banke

10

3041

DA

Udruženje rediteljica i reditelja u BiH, Obala Kulina bana 11, Sarajevo

9

Centar

Sedmica bh. filma i pozorišta u Singapuru i Indoneziji

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

49.594,50

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima, nedostaje ID broj na potvrdi banke

11

3043

DA

Udruženje rediteljica i reditelja u BiH, Obala Kulina bana 11, Sarajevo

9

Centar

Video kanal Elementi filma

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

22.416,50

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima, nedostaje ID broj na potvrdi od banke

12

3051

DA

Umjetnička galerija BiH, Zelenih beretki 8, Sarajevo

9

Stari Grad

Budimo odgovorni, spasimo baštinu!

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

38.294,04

24.999,12

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljene link adrese)

19

3513

DA

Gradsko kulturno-umjetničko društvo "Halisije" Kalesija, Trg šehida bb, Tuzla

3

Kalesija

Nabavka opreme za koreografiju "Igre sa Sandžaka"

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

NE

DA

2,00

8.500,00

4.800,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke, nedostaju dokazi o realiziranim projektima, nedostaje finansijski plan

22

3457

DA

Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Sarajevo - Livno, Kalajdžinica bb, Livno

10

Livno

Organizacija svečane akademije povodom Dana državnosti i Dana nezavisnosti BiH

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

6.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nije dostavljen aktualni izvod iz sudskog registra već rješenje iz 2018. godine;

26

3445

DA

Srpska pravoslavna crkva Visoko, Potklisa 4, Visoko

4

Visoko

Obilježavanje 164 godine Crkve sv. Prokopiia

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

17.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Plan rada za 2020. godinu

40

3522

DA

Udruženje za promociju kulture i umjetnosti "Ja bih...", Kolodvorska 11 A, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Ja bih...5 dana kulture i prijateljstva u Zagrebu 2020.

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

1

18.650,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke, nedostaju dokazi o realiziranim projektima

 

 

42

3476

DA

J.U. Opća biblioteka "Narodna biblioteka" Maglaj, Sulejmana Omerovića 2, Maglaj

4

Maglaj

Mulabdićevi Dani kulture 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

43

3066

DA

Grad Mostar, Hrvatskih braniteljabb, Mostar

7

Mostar

Winterwill - Zimski grad i doček Nove 2021.

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

240.000,00

25.000,00

DA

NE

 

Neovjeran Bilans stanja, račun prihoda i rashoda, neovjereno rješenje o razvrstavanju djelatnosti

44

3072

DA

Grad Mostar, Hrvatskih branitelja bb, Mostar

7

Mostar

Obljetnica obnove Starog Mosta i upisa na Listu UNESCO-a

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

1

35.000,00

17.500,00

DA

NE

 

Neovjeren Bilans stanja i račun prihoda i rashoda

46

3472

DA

Hrvatska mreža domoljuba, Vržerale bb, Livno

10

Livno

Učimo kroz kulturu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

1.700,00

1.700,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeno samo izvješće)

55

3015

DA

Udruženje Austrijsko - Njemačka zajednica, Mehmeda Spahe 6, Sarajevo

9

Centar

Minority 2020 - Dani nacionalnih manjina

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

11.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Iz dostavljenih dokaza ne vidi se veza aplikanta i organizatora projekta

56

3506

DA

Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderiia", Tereziia bb, Sarajevo

9

Centar

32. Međunarodni sajam knjiga

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

1

97.500,00

25.000,00

DA

NE

 

Neovjeren Bilans stanja

62

3625

DA

Udruženje za umjetnost, kulturu i sport "Spektar", IveAndrića 1, Sarajevo

9

Novi Grad

"Dani teatra"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

40.173,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

66

3564

DA

Udruženje KulturANTI, Maršala Tita 32, Sarajevo

9

Centar

Izložba fotografija i promocija knjiga

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

1

60.000,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke, nedostaje detaljan finansijski plan

69

3588

DA

JU Kulturno-sportski centar Bugojno, Nugle II bb, Bugojno

6

Bugojno

48. Teatarski festival FEDRA 2020

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

56.400,00

15.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Rješenje o razvrstavanju djelatnosti (dostavljeno PDV rješenje)

71

3533

DA

KUD "Izvor 08", Borina 102, Kiseljak

6

Kiseljak

X Međunarodna smotra folklora Kiseljak 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

1

17.075,00

8.000,00

DA

NE

 

Nisu ovjereni Bilans stanja i Bilans uspjeha

73

3427

DA

Udruženje Srpsko prosvjetno društvo "Prosvjeta 1902", Osik 78, llidža

9

llidža

Tragom tradicijskog i savremenog u kulturi sarajevskih Srba, izložba i okrugli sto

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

14.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

77

3098

DA

Udruga osoba s poteškoćama u razvoju "Kuća nade", Titova bb, Odžak

2

Odžak

Koracima prošlosti dvaju povijesnih gradova

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

2

7.215,00

7.215,00

DA

NE

 

Aktuelni izvod iz registra je stariji od 6 mjeseci, nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljen narativni iskaz o tome šta su radili)

81

3090

DA

HKUD "Zora" Struge-Gorica, Gorica bb, Čapljina

7

Čapljina

Dani Slovačke u Hercegovini

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

31.800,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke i na istoj nije navedeno da je račun solventan

82

3534

DA

JU Kulturni centar Cazin, Alije Izetbegovića bb, Cazin

1

Cazin

Internacionalna kolonija skulptora "Ostrožac 2021"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave avnog poziva

83

3544

DA

JU "Gradska biblioteka Kakanj", ul. Šehida bb, Kakani

4

Kakanj

7. Poruke s kamena - velika važnost malih priča

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

4.840,00

3.000,00

DA

NE

 

Nije naveden ID broj na potvrdi od banke

84

3556

DA

Fondacija "Čavlović", Trg sarajevske olimpijade 8/IV, Sarajevo

9

Novi Grad

Ivan Čavlović: Koncert 4. - večer muzike za klavir i čembalo

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

7.649,32

6.649,32

DA

NE

 

Nije naveden ID broj na potvrdi od banke

93

3613

DA

JU Kulturno - sportski centar Bugojno, Nugle II bb, Bugojno

6

Bugojno

24. Susret kazališta lutaka BiH

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

77.760,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje rješenje o registraciji djelatnosti

94

4057

DA

Udruga "Impetro" Mostar, Bariše Smoljana 4, Mostar

7

Mostar

Vremenski objektiv

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

9.584,00

8.371,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realiziranim projektima (dostavljene potvrde o aktivnom sudjelovanju, a ne potvrde o reliziranim projektima od strane financijera)

 

135

4102

DA

Kulturno-umjetničko društvo "Sloga" Miričina, Gračanica

3

Gračanica

Drama "Ratiška svadba"

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

NE

2

1.230,00

500.00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra, nedostaju dokumenti pod rednim brojevima 5, 6, 7, 8 i 9.

139

3697

DA

Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev beqova 46, Sarajevo

9

Stari Grad

Mula Mustafa Bašeskija - 120 godina ljetopisa

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

10.113,00

5.371,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

148

4109

DA

KUD "Stari hrast 2000", Ljudevita Gaja 28/6, Novi Travnik

6

Novi Travnik

Dani narodne baštine Rujanski susreti 2020.

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

DA

2

6.216,50

2.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Bilans uspjeha; potvrda od banke je starija od 3 mjeseca

149

3969

DA

Udruga građana "Mi i parkinson", Trg Gojka Šuška 5, Široki Brijeg

8

Široki Brijeg

Kiša boje tulipana

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

1

5.030,00

3.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda od banke, detaljan finansijski plan, bilansi stanja i uspjeha, dokazi o realizirani projektima, plan rada

151

4024

DA

Udruga Kulturno pastoralni centar Kruševo-Moštar, Kruševo bb

7

Mostar

Svečanosti Kruševa

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

2

12.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naznačeno da je račun solventan, nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljene 2 fotografije)

153

4042

DA

JU Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik

6

Travnik

Kulturna manifestacija "Andrićevi dani 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

16.000,00

13.500,00

DA

NE

 

Na bilansu stanja nedostaje pečat FIA-e

154

3221

DA

Centar za kulturu Mostar, Rade Bitange 13, Mostar

7

Mostar

U decembru budi u centru

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

2

9.490,00

8.490,00

DA

NE

 

Bilans stanja, račun prihoda i rashoda nisu ovjereni, nedostaju dokazi o reliziranim projektima

155

3879

DA

JU Centar za kulturu Općine Travnik, Bosanska bb, Travnik

6

Travnik

Ogledalo svijeta u očima djeteta

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

10.770,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeni ugovori o dobijenim sredstvima)

158

4154

DA

JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad, Mijata Tomića bb, Tomislavgrad

10

Tomislavgrad

Program rada Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad za 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

161

4151

DA

JU Kulturno-športski centar Ljubuški, Bartola Kašića bb, Ljubuški

8

Ljubuški

Trodnevna likovna kolonija - Stari grad Ljubuški, Kravice i Kočuša

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

1

9.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan finansijski plan

164

3996

DA

Udruga građana "Povijesna postrojba, vitezovi Herceg Stjepana Kosače Stolac", Gorica bb, Stolac

7

Stolac

Stolačka tarča

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

2

25.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Nepotpun aplikacijski obrazac; potvrda od banke je starija od 3 mjeseca; nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljen ugovor o dodjeli sredstava)

168

3949

DA

Udruga za očuvanje spomeničke baštine "Zagruda" Turčinovići, Š. Brijeg

8

Široki Brijeg

Organizacija godišnje izložbe dijela etnografske zbirke u zavičajnoj kući Koljić

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

11.000,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljan CD)

172

3684

DA

Udruženje za edukaciju, razvoj, promociju umjetnosti i očuvanje kulturne baštine "ARTIS", Hladivode 56, Sarajevo

9

Stari Grad

Pjesmo moja, mio razgovore...

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

10.560,00

3.500,00

DA

NE

 

Potvrda od banke je starija od 3 mjeseca (od objave Javnog poziva)

178

3963

DA

Neretva Delta Forum, Ante Starčevića bb, Čapljina

7

Čapljina

Kulturno-turistička manifestacija "Cvijet Hercegovine"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

30.750,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (iz dostavljenih dokumenata nije vidljiva veza aplikanta sa projektima)

179

3643

DA

Udruženje građana za kulturu i obrazovanje "Pogon", Vladislava Skarića 4, Sarajevo

9

Stari Grad

Pop Art Festival 2020

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

20.624,40

5.624,40

DA

NE

 

Aktuelni izvod iz registra stariji od 6 mjeseci (dostavljeno rješenje iz 2015. godine )

180

2645

DA

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo "Dretelj" Čapljina, Dretelj bb, Čapljina

7

Čapljina

Međunarodna kulturno-umjetnička manifestacija "Zvona Dretelja"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

1

19.300,00

17.800,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima, nedostaje Plan rada za 2020.

182

3763

DA

Udruženje za očuvanje kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa "Vukeljići", dr. Silve Rizvanbegović 18 b, llidža

9

llidža

Festival novog stvaralaštva islamske duhovne muzike i sevdaha

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

5.070,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (iz dostavljenih dokumenata nije vidljiva veza aplikanta sa projektima)

187

3657

DA

Udruženje Urbani menadžment, 18. septembar 1, Sarajevo

9

Centar

Bečki bal u Sarajevu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

 

 

192

3769

DA

JU Kulturno-sportski centar Kaknj, ul. Šehida 5, Kakanj

4

Kakanj

Internacionalni festival mode - Golub mira 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

193

3744

DA

Udruga Filomena Kiseljak, Vatroslava Lisinskog 10, Kiseljak

6

Kiseljak

Radionica za majke i djecu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

8.500,00

5.000,00

 

NE

 

Projekat nije u skladu s Javnim pozivom (nije iz oblasti kulture)

194

3751

DA

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Josipa Štadlera 1/11, Sarajevo

9

Stari Grad

Živjela muzika!

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

91.960,00

24.930,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

195

3862

DA

Udruženje Urbani menadžment, 18. septembar 1, Sarajevo

9

Centar

Festival zdravlja Zdravo ljudi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

207

3908

DA

Hrvatsko amatersko kazalište Travnik, Jankovići bb, Travnik

6

Travnik

Kulturna manifestacija "Andrićevi dani 2020"

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

1

15.000,00

7.500,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra (dostavljen iz 2019. godine)

210

3924

DA

JU Centar za kulturu i informisanje, Srebreni qrad 1., Srebrenik

3

Srebrenik

Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

50.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac

214

3900

DA

Udruženje KUD Grmeč, Bosanska Krupa, Prvog bosanskokrupskog bataliona bb, Bosanska Krupa

1

Bosanska Krupa

S poštovanjem baštinimo tvoje ime

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

40.974,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi banke

215

3885

DA

Ansambl "Prijatelji sa Une", Irfana Ljubijankića 56, Bihać

1

Bihać

Kompletiranje instrumenata i garderobe za Ansambl

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

2

18.460,00

15.080,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra; nedostaju dokazi o realiziranim projektima; nije naveden ID broj na potvrdi od banke

218

3120

DA

Udruženje "Pravda", 24. juna 24/1, Vogošća

9

Vogošća

Zmaj od Bosne, Husein kapetan Gradaščević: U historijskim dokumentima i narodnim predanjima

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

16.800,00

11.200,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

223

3875

DA

Fondacije Muzej ratnog djetinjstva, Logavina 32, Sarajevo

9

Stari Grad

Istraživačke aktivnosti Muzeja ratnog djetinjstva - video svjedočenja

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

37.794,00

37.794,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeno izvješće o realiziranom projektu)

224

3799

DA

Udruženje Zona muzike, Kučukovići 1, Zenica

4

Zenica

Međunarodni festival muzičkog, dokumentarnog filma "Dokumfest"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

13.260,00

3.000,00

DA

NE

 

Neovjereni bilansi stanja i uspjeha

237

3087

DA

Udruženje za podršku obrazovanja, odgoja, kulture i tradicije Bajka, Radićeva 11, Sarajevo

9

Centar

Šesti festival bajke

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

1

33.525,00

11.753,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra; potvrda od banke je starija od 3 mjeseca

243

3737

DA

Magično pozorište Aladin Tuzla, Novo naselje 27, Tuzla

3

Tuzla

Kids Fest BiH 2020

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

88.400,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaje rješenje o razvrstavanju

245

3655

DA

JU Muzej Istočne Bosne Tuzla, Džindić mahala 21, Tuzla

3

Tuzla

Osjeti muzej

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

11.791,00

9.750,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

252

3841

DA

Udruženje za pomoć i edukaciju "Žena za ženu" Konjic, Sarajevska bb, Konjic

7

Konjic

Konjic u vezu

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

24.758,00

8.000,00

DA

NE

 

Nije naveden ID broj na potvrdi od banke

256

3842

DA

Udruženje omladine Blagaj, Branilaca Bosne bb, Blagaj

7

Blagaj

International culture & outdoor meetUP Blagaj 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

32.150,00

22.150,00

DA

NE

 

Nedostaje dokaz o realiziranim projektima (dostavljeno izvješće)

266

3624

DA

JU Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8b, Sarajevo

9

Centar

70 godina kulturnog i naučnog rada Orijentalnog instituta u Sarajevu

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

2

44.375,00

32.000,00

Da

NE

 

Nedostaje popunjen aplikacijski obrazac za 2020.; nedostaje ID broj na potvrdi od banke; nedostaju dokazi o realiziranim projektima

268

2961

DA

KUD Zmaj od Bosne, Omaldinska bb, Gradačac

3

Gradačac

8. Smotra folklora

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

9.000,00

2.000,00

DA

NE

 

Aplikacijski obrazac nije elektronski ispunjen

269

2778

DA

JU Centar za kulturu i informisanje Banovići, 7. novembra 4, Banovići

3

Banovići

Slikom zaštićen pejzaž

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

2.500,00

1.500,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke, nije dostavljen aktuelni izvod iz registra (već iz 2017.)

275

3845

DA

Udruženje Muzikološko društvo, Josipa Štadlera II, Sarajevo

9

Stari Grad

Sarajevski muzički razgovori

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

23.016,00

20.016,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

279

2956

DA

JU Opća biblioteka Žepče, Ulica Prva bb, Žepče

4

Žepče

Književnoumjetnički susreti u Žepču VI

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

24.697,00

22.797,20

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeno izvješće i Cd)

285

3845

DA

Udruženje Krugovi prošlosti, Bišće polje bb, Mostar

7

Mostar

Upoznajmo znamenite ličnosti prošlosti BiH

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

20.350,00

18.200,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeni ugovori o dobivenim sredstvima)

292

2894

DA

Udruga Zdravo društvo Mostar, Kralja Zvonimira 14, Mostar

7

Mostar

Književni susreti Ilije Ladina

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

6.000,00

3.000,00

Da

NE

 

Iz dostavljenih dokaza nije vidljiva veza projekta i aplikanta

 

 

295

2953

DA

Općina Vitez - Općinski načelnik, Stjepana Radića bb, Vitez

6

Vitez

Kulturno-zabavna manifestacija "Božić u Vitezu 2020"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

296

2951

DA

Udruženje građana "Novi dan", Đikin sokak 22, Travnik

6

Travnik

Bistre vode BiH

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

NE

DA

2

8.000,00

3.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke; nedostaje detaljan finansijski plan projekta, nedostaju dokazi o realiziranim projektima

297

2939

DA

Udruženje za razvoj kultur i umjetnosti "Baleti", Obala Kulina bana 9, Sarajevo

9

Centar

Međunarodni festival baleta "Balet fest Sarajevo" 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

1

155.820,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta (dostavljeni samo podaci o udruženju)

299

2918

DA

Udruga Dani Paoče, Paoča bb, Čitluk

7

Čitluk

Kulturno naslijeđe broćanskog kraja u Paoči 2020

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

2

38.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke je starija od 3 mjeseca (od objave Javnog poziva); nedostaju dokazi o realiziranim projektima

311

3352

DA

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, M.M. Bašeskije21, Sarajevo

9

Stari Grad

Likovna izložba "Dani"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

12.115,00

6.515,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

320

3261

DA

Centar za izučavanje nacionalizma, Buka 4, Sarajevo

9

Centar

Nationalism Expo

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

NE

NE

1

 

 

 

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra, nedostaju bilansi stanja i uspjeha, nedostaje dokaz o realiziranim projektima i detaljan plan rada (loše razrađen projekat)

325

3272

DA

Udruženje roditelja maloljetne djece u BiH, Grbavička 6, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Bosanski jezik kulturna potreba djece i mladih škoskoq uzrasta u BiH

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

5.750,00

5.750,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke

327

3249

DA

HKD Kralj Tomislav Zenica, Branilaca Bosne 2, Zenica

4

Zenica

Sačuvati od zaborava - Drago Kozomarić izgradnja spomen obilježja

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

8.490,00

5.210,00

DA

NE

 

Projekat nije u skladu s Javnim pozivom; nedostaju dokazi o realiziranim projektima

330

3289

DA

Udruženje za modernu historiju, Alipašina 9, Sarajevo

9

Centar

History Fest 020

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

55.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Rješenje o razvrstavanju djelatnosti (dostavljeno PDV rješenje)

333

3255

DA

Eko etno arheološko udruženje "Kula Gorica" Zenica, Društveni dom Gorica, Zenica

4

Zenica

Obilježavanje 831. godišnjice potpisivanja Povelje Kulina bana

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

2.800,00

2.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Rješenje o razvrstavanju

335

3359

DA

Bošnjačka zajednica kulture Preporod u BiH, Branilaca Sarajeva 30, Sarajevo

9

Centar

Digitalno-multimedijalna promocija kapitalnog književnog projekta "Bošnjačka književnost u 100 knjiga - Bošnjačka kuća znania (II faza)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

135.000,00

135.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima

338

3177

DA

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina, Nezdravica bb, Tihaljina

8

Grude

Tihaljinsko silo 2020

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

16.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke je starija od 3 mjeseca

343

4134

DA

Udruga osoba s posebnim potrebama "Put u život" Orašje, XIV ulica bb, Orašje

2

Orašje

Kulturna manifestacija Dani otvorenih vrata djece s posebnim potrebama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.400,00

6.100,00

DA

NE

 

Projekat je van kriterija Javnog poziva (iz oblasti sporta)

348

4142

DA

Hrvatka glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Široki Brijeg, Matije Gupca bb, Široki Brijeg

8

Široki Brijeg

West Herzegovina Fest 18

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

1

164.750,00

25.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke je starija od 3 mjeseca (od objave Javnog poziva)

349

4157

DA

HKD Napredak, Podružnica Jajce, H.V. Hrvatinića bb, Jajce

6

Jajce

Književna manifestacija 19. Šopovi dani na Plivi

DA

NE

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

13.110,00

8.000,00

DA

NE

 

Neovjeren ID broj i bilanse stanja i uspjeha; nedostaje Rješenje o razvrstavanju

350

4114

DA

Udruženje Bošnjačke omladine Fatih Milodraž Kiseljak, Pobrđe Milodraž bb, Kiseljak

6

Kiseljak

Kaštele 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

8.300,00

5.000,00

DA

NE

 

Neovjereni bilansi stanja i uspjeha

351

3212

DA

Udruženje građana Novum, Višnjica Polje 1, Kiseljak

6

Kiseljak

Fotografijom kroz život

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

18.592,90

9.500,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljeno izvješće s fotografijama)

352

3260

DA

HKUD "Didak" Župa Gradinići, Gradinići bb, Čitluk

7

Čitluk

Kratkometražni animirani film "Nada"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

357

3231-1

DA

JU Muzej Tešanj, Kralja Tvrtka 1, T ešanj

4

Tešanj

Arheološka postavka JU Muzej Tešanj

DA

NE

NE

NE

NE

DA

Ne

NE

NE

2

5.720,00

4.500,00

DA

NE

 

Nedostaju dokumenti pod rednim brojevima 2,3,4,5,7,8 i 9.

 

 

360

3227

DA

KUD "Podveležje", Podvelež bb, Mostar

7

Mostar

XI Međunarodne večeri folklora

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

1

20.875,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (dostavljen CD na kome nema naziva aplikanta za dokaz)

367

2821

DA

JU Dom kulture Edhem Mulabdić Maglaj, S. Omerovića 2, Maglaj

4

Maglaj

Festivalski dani kreativnosti

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

12.768,00

5.935,00

DA

NE

 

Nedostaje Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj)

369

3361

DA

Sevdah za mlade, Hadžijina voda 41, Visoko

4

Visoko

Plemenite pjesme Bosne

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

24.900,00

14.000,00

DA

NE

 

Nedostaje bilans stanja

373

3413

DA

Ideas Business Lab d.o.o., Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Garden of dreams festival Sarajevo

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

124.110,00

35.000,00

DA

NE

 

Van kriterija Javnog poziva (korisnik je d.o.o. privatno poduzeće)

376

3313

DA

Udruženje Safet Isović poštovaoci lika i djela, Gimnazijska 9, Sarajevo

9

Stari Grad

Koncert sevdalike, tradicionalne bosanske baštine

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

DA

2

15.000,00

15.000,00

DA

Ne

 

Nedostaju dokumenti pod rednim brojevima 5, 6, 7 i 8.

377

3314

DA

Udruženje Safet Isović poštovaoci lika i djela, Gimnazijska 9, Sarajevo

9

Stari Grad

Zvijezde velikanima muzičke bh. scene

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

2

50.000,00

50.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokumenti pod rednim brojevima 5, 6, 7, 8 i 9.

379

3180

DA

Grad Ljubuški, trg Franje Tuđmana, Ljubuški

8

Ljubuški

Ljubuško kulturno ljeto 2020

DA

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

DA

2

30.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj na potvrdi od banke; nedostaje Rješenje o razvrstavanju; neovjereni bilansi stanja i uspjeha

390

3339

DA

Udruženje Klub galerija Adin Hebib "Slikar", Čekaluša 10, Sarajevo

9

Centar

Izložbe u BiH i internacioalne izložbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

 

Nisu opravdana sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

394

3401

DA

Udruženje "Bosanska stvarnost", Grbavička 34, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Srebrena jutra za bolje nam sutra - snimanje tv špota i pjesme

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

2

28.500,00

18.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta; nedostaju dokazi o prethodno realiziranim projektima

395

3405

DA

Centar kulturnih aktivnosti Charlama, Kemala Kapetanovića 17, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

III Bijenale vizuelnih umjetnosti Charlama

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

1

39.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Nedostaje rješenje o razvrstavanju

399

3402

DA

"ZONA" d.o.o. Casting i talent agencija, Skenderiia 44, Sarajevo

9

Centar

Promocija glumaca na festivalima, evropskoj filmskoj akademiji i online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.447,94

7.000,00

 

NE

 

Van kriterija Javnog poziva (privatna firma)

405

3853

DA

Udruženje muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona, Dr. Ćire Truhelke, Zenica

4

Zenica

Tradicionalni XXXII novogodišnji koncert

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

2

9.302,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realiziranim projektima (nije vidljiva poveznica aplikanta s projektima)

406

4123

DA

Osnovna škola Vitez, Josipa Kurevije bb, Vitez

6

Vitez

Čuvari baštine Lašvanske doline

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

2

10.067,00

10.067,00

DA

NE

 

Aktuelni izvod iz registra stariji od 6 mjeseci (dostavili iz 2019 godine); na Bilansu stanja nedostaje pečati FIA-e

408

4016

DA

Udruga Središte HSK za istraživanje posljedica totalitarizma u BiH Trg Hrvatskih velikana bb, Mostar

7

Mostar

Izdavanje i predstavljanje znanstvenog djela "Hercegovačka franjevačka provincija u II Svjetskom ratu i poraću" autora Hrvoja Mandića, povjesničara

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DD

DA

1

14.890,00

5.000,00

 

NE

 

Van kriterija Javnog poziva (izdavaštvo, naučno dijelo)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • Aladin Udruzenje Gradjana Magicno Pozoriste - Novo Naselje Solina 27 75000 Tuzla

 • Ansambl Prijatelji sa Une Bihać - Ešrefa Kovačevića bb 77000 Bihać

 • BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE PREPOROD -OPĆINSKO DRUŠTVO LIVNO - KALAJDŽINICA BB 80101 LIVNO

 • Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića Sarajevo - Mula Mustafe Bašeskije 21 71000 Sarajevo

 • BZK Preporod BiH Sarajevo - Branilaca Sarajeva 30 71000 Sarajevo

 • CeKA Charlama Sarajevo - Privredni grad Skenderija Terezije BB 71000 Sarajevo

 • CENTAR ZA KULTURU I INFORMISANJE Srebrenik - Srebreni grad broj 1 75350 Srebrenik

 • Centar za kulturu Mostar - ul. Rade Bitange br.13 88000 Mostar

 • Dom kulture Edhem Mulabdić Maglaj - Ul. Sulejmana Omerovića broj 2 74250 Maglaj

 • Eko-Etno Arheološko Udruženje Kula Gorica Iz Zenic - Gorica Društveni Dom bb 72000 ZENICA

 • FONDACIJA CAVLOVIC SARAJEVO - TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE 8 IV SARAJEVO 71000 SARAJEVO

 • FONDACIJA MUZEJ RATNOG DJETINJSTVA - LOGAVINA 32 71000 SARAJEVO

 • Fondacija Sarajevo Navigator Sarajevo - Hasana Brkića 45/1 71000 Sarajevo

 • Grad Ljubuški - Zrinsko Frankopanska 71 88320 Ljubuški

 • GRAD MOSTAR - Adema Buća 19 88000 Mostar

 • GRADSKO KULTURNO-UMJETNICKO DRUSTVO HALISIJE KALESIJA - KALESIJA TRG SEHIDA BB 75260 Kalesija

 • H.A.K. Travnik - Jankovići bb 72270 Travnik

 • HKD NAPREDAK PODRUŽNICA JAJCE - H V HRVATINIĆA BB JAJCE 70101 Jajce

 • HKUD DIDAK ŽUPA GRADNIĆI ČITLUK - GRADNIĆI BB ČITLUK 88260 Čitluk

 • HRVATSKA GLAZBENA UNIJA U UP ZH BRIJEG - FRA DBUNTIĆA BB ŠIROKI BRIJEG 88220 Široki Brijeg

 • HRVATSKA MREŽA DOMOLJUBA - VRŽERALE BB 80101 LIVNO

 • HRVATSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO TIHALJINA - NEZDRAVICA BB TIHALJINA GRUDE 88340 Grude

 • Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo ZORA Struge Čapljina - CAPLJINA STRUGE GORICA 88300 Čapljina

 • IBL d.o.o. - ul. Vilsonovo šetalište broj 10 71000 Sarajevo

 • J.U. K S C Vogošća - ul. Jošanička broj 33 71320 Vogošća

 • J.U. Opća biblioteka Žepče sa p.o. - Ulica Prva bb 72230 Žepče

 • JU Centar za kulturu i informisanje Banovići - 7. novembra br. 4 75290 Banovići

 • JU CENTAR ZA KULTURU OPĆINE TRAVNIK Travnik, p.o. - Bosanska bb 72270 Travnik

 • JU GRADSKA BIBLIOTEKA Kakanj, p.o. - Ulica Šehida bb 72240 Kakanj

 • JU Gradska biblioteka Travnik - Bosanska broj: 113 72270 Travnik

 • JU KSC Kakanj - Ul. Šehida broj 5 72240 Kakanj

 • JU Kulturni centar Cazin - Trg prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića bb 77220 Cazin

 • JU MUZEJ ISTOČNE BOSNE Tuzla - ul. Džindić mahala broj 21 75000 Tuzla

 • JU Muzej Tešanj - Kralja Tvrtka broj 1 (zgrada Doma kulture) 74260 Tešanj

 • JU OŠ Vitez Vitez - Josipa Kurevije bb 72250 Vitez

 • KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo - Terezije bb 71000 Sarajevo

 • KŠC Ljubuški - Bartola Kašića b.b. 88320 Ljubuški

 • KUD Izvor 08 Kiseljak - Josipa Bana Jelačića bb 71250 Kiseljak

 • KUD STARI HRAST 2000 Novi Travnik - ORŠK, KRALJA TVRTKA B.B 72290 Novi Travnik

 • KUD ZMAJ OD BOSNE Gradačac - MIONICA 1 OMLADINSKA BB 76250 Gradačac

 • KULTURNO SPORTSKI CENTAR Bugojno - Nugle II bb 70230 Bugojno

 • Kulturno-informativni centar Tomislavgrad - Mijata Tomića b.b. 80240 Tomislavgrad

 • KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO SLOGA MIRIČINA - MIRIČINA DOM KULTURE BB MIRIČINA 75329 MIRIČINA

 • MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU - Josipa Štadlera br. 1 71000 Sarajevo

 • Muzikološko društvo udruženje građana Sarajevo - Josipa Stadlera 1 71000 Sarajevo

 • Narodna biblioteka JU OB Maglaj - Sulejmana Omerovića 2 74250 Maglaj

 • Neretva Delta Forum Udruga Mostar - Drante Starčevića bb 88000 Mostar

 • OPĆINA VITEZ - Stjepana Radića 1 72250 Vitez

 • Orijentalni institut u Sarajevu - ul. Zmaja od Bosne br. 8-b 71000 Sarajevo

 • PRAVDA UDRUZENJE SARAJEVO - TOME MENDESA 53 VOGOSCA 71320 VOGOŠĆA

 • Rijaset Islamske zajednice u BiH Sarajevo - Zelenih beretki 17 71000 Sarajevo

 • SEVDAH ZA MLADE IZ VISOKOG - INDUSTRIJSKA ZONA OZRAKOVIĆI BB 71300 Visoko

 • SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPSTINA VISOKO - PODKLISA 4 VISOKO 71300 Visoko

 • U.G. Muzičkih Pedagoga Ze Do - Ćire Truhelke 2 A 72000 ZENICA

 • UBO Fatih Milodraž Kiseljak - Pobrđe Milodraž bb, Bilalovac 71253 Kiseljak

 • Udruga Kulturno Pastoralni Centar Kruševo- Mostar - Kruševo bb 88000 Mostar

 • UDRUGA DANI PAOČE ČITLUK - PAOČA BB ČITLUK 88260 ČITLUK

 • UDRUGA FILOMENA KISELJAK - VATROSLAVA LISINSKOG 10 71250 KISELJAK

 • UDRUGA GRAĐANA MATICA HRVATSKA ČITLUK - TRG ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA BB ČITLUK 88260 Čitluk

 • Udruga građana: HKUD ČAPLJINA ČAPLJINA - GOJKA ŠUŠKA BB ČAPLJINA 88300 Čapljina

 • UDRUGA IMPETRO MOSTAR - BARIŠE SMOLJANA 4 88000 MOSTAR

 • Udruga Zdravo društvo - Šetalište bare bb 88000 Mostar

 • UDRUZENJE GRAĐANA NOVUM KISELJAK - VISNJICA POLJE 1 KISELJAK 71250 KISELJAK

 • UDRUZENJE KRUGOVI PROSLOSTI - BISCE POLJE BB 88000 MOSTAR

 • Udruzenje Kulturanti Sarajevo - Tesanjska 5 71000 Sarajevo-Centar

 • UDRUZENJE OMLADINE BLAGAJ - BLAGAJ BB , MOSTAR 88000 MOSTAR

 • Udruženje Austrijsko-Njemačka Zajednica - Mehmeda Spahe 6 71000 Sarajevo

 • Udruženje Bosanska stvarnost – Udruga Boosanska stvarnost Sarajevo - Grbavička 34 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE CENTAR ZA IZUČAVANJE NACIONALIZMA - BUKA BR.4 SARAJEVO 71000 SARAJEVO

 • Udruženje građana Novi Dan Travnik - Đikin Sokak 22 72270 Travnik

 • Udruženje Građana Za Kulturu I Obrazovanje Pogon Sarajevo - Vladislava Skarića 4 71140 SARAJEVO

 • UDRUŽENJE HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO KRALJ TOMISLAV - BRANILACA BOSNE 2 ZENICA 72000 ZENICA

 • UDRUŽENJE REŽISERKI I REŽISERA U BIH Sarajevo - Obala Kulina bana broj ll 71000 Sarajevo

 • Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama / Udruga roditelja djece i osoba sa posebnim potrebama Orašje - Ulica III bb 76270 Orašje

 • Udruženje roditelja maloljetne djece u BiH Sarajevo - Šenoina 8 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE SAFET ISOVIĆ POŠTOVAOCA LIKA I DJELA - GIMNAZIJSKA 9 71000 SARAJEVO CENTAR

 • UDRUŽENJE SLIKAR Sarajevo - Čemaluša br. 10 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE SPKD PROSVJETA 1902 - OSIK 78 71210 ILIDĹ˝A

 • Udruženje Za Modernu Historiju, Sarajevo - Alipasina 9 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE ZA OČUVANJE KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA VUKELJIĆI - DR.SILVE RIZVANBEGOVIĆ 18B 71210 SARAJEVO ILIDZA

 • Udruženje Za Promociju Kulture I Umjetnosti Ja BiH... - Braće Begić 40 71000 Sarajevo

 • Udruženje za umjetnost, kulturu i sport SPEKTAR Sarajevo - Ive Andrića 1 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE ZONA MUZIKE Zenica - Kučukovića 1 72000 ZENICA

 • Udruženje Žena za Ženu Konjic - Sarajevska bb 88400 Konjic

 • UG Roditelja djece i osoba sa posebnim potrebama KUĆA NADE Odžak - Trg bb 76290 Odžak

 • UMJETNIČKA GALERIJA BOSNE I HERCEGOVINE - ul. Zelenih beretki br.8 71000 Sarajevo

 • URBANI MENADŽMENT UDRUŽENJE Ilidža - 18. septembra 1 71210 Ilidža

 • ZAGRUDA TURČINOVIĆI - TURČINOVIĆI CERINA 45 ŠIROKI BRIJEG 88220 ŠIROKI BRIJEG

 • ZONA d.o.o. - ul.Skenderija br.44, sprat 4 71000 Sarajevo