Formalno - pravno neispravne prijave za Javni poziv 2020. godine - Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH

Datum objave:25.08.2020. 16:14 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2020.

     

 

Formalno - pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv 2020. godine – Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH (objavljeno 19. 08. 2020. godine)

Broj: 01-11-10-4552/20                                                                                                                         

Sarajevo, 19. 08. 2020. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u skladu sa članom 6. Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa, kulture, sporta i mladih za 2020. godinu, broj: 01-02-4-3322/20 od 10. 07. 2020. godine, federalna ministrica kulture i sporta d o n o s i

O D L U K U 

I

U skladu sa Zapisnikom o radu Komisije za provjeru formalno - pravne ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, „Transfer za sport od značaja za Federaciju“, formalno - pravno neispravne prijave pristigle na Javni poziv su sljedeće: prilog tabela.

II

Podnosioci prijava navedeni u tački I Odluke, imaju pravo prigovora u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na web - portalu Ministarstva.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

M I N I S T R I C A 

Zora Dujmović

 

Tabela Formalno - pravno NE SPORT - PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

 

TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ISPUNILI FORMALNO-PRAVNE UVJETE - JAVNI POZIV U 2020. GODINI

Transfer za sport od značaja za Federaciju

Nazivi kantona: 1 - Unsko-sanski; 2 - Posavski; 3- Tuzlanski; 4 - Zeničko-dobojski; 5 - Bosansko-podrinjski; 6 - Srednjobosanski; 7 - Hercegovačko-neretvanski; 8 - Zapadno-hercegovački; 9 - Kanton Sarajevo; 10 - Kanton 10

1. Zahtjev elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe (original), 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj, 3. Rješenje o razvrstavanju - klasifikacija djelatnosti, 4. Aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva, 5. Potvrda banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca do dana objave javnog poziva (original ili ovjerena kopija); Za proračunske korisnike koji koriste depozitne račune potrebno je dostaviti potvrdu od nadležnog ministarstva financija ili pravnog lica na čije je ime otvoren depozitni račun, s brojem depozitnog računa i instrukcijom za plaćanje (original ili ovjerena kopija), 6. Detaljan opis projekta ili programa i detaljan financijski plan, 7.

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu sa vidljivim pečatom FIA ili potvrda sa pečatom FIA da nije bilo promjena na računu za subjekte registrirane u 2019. godini koji nisu predali bilans stanja i bilans uspjeha (original ili ovjerena kopija), 8. Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena. (Mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, štampani materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom) 9. Plan rada za 2020. godinu, 10. Za točke 2 i 4: Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza: federalnom ili državnom (original ili ovjerena kopija)

Tačke transfera: 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, 2. Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; 3. Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH, 4. Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom

Red.broj

Djelovodni broj (04-11 10)

Stiglo u roku (13.7.) DA /NE

Naziv korisnika (adresa i grad)

Kanton

Općina

Naziv projekta

Potrebna dokumentacija

Tačk a 1, 2, 3 ili 4

Ukupna vrijednost projekta (sa Prijave)

Traženi iznos (sa Prijave)

Opravdana sredstva iz ranijih godina (rok: 27.6.2020. g.)

Ispunjava formalno pravne uvjete NE/DA

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

1

4089

DA

Udruga Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Mostar, Kralja Tomislava 29, Mostar

7

Mostar

26. Veliki međunarodni božični turnir u malom nogometu "HVIDR-a Mostar 2020"

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

2

69.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje riješenje o razvrstavanju, nedostaje Plan rada za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni)

2

4093

DA

Grad Gradačac, Huseina kapetana Gradaščevića bb, Gradačac

3

Gradačac

Nabavka mobilijara na Gradskom stadionu Banja llidža u Gradačcu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

46.700,00

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima

3

4090

DA

Nogometni klub "Željeznilčar 1973" SRC "ADE" bb, Bosanska Krupa

1

Bosanska Krupa

Opremanje zajedničkih svlačionica NK "Željezničar 1973" Bosanska Krupa i ŽNK "Željezničar 2011" Bosanska Krupa

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

/

1

8.781,60

7.581,60

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethondno realizovanim projektima i nedostaje Plan rada za 2020. godinu

5

4098

DA

Udruga Osoba s posebnim potrebama "Put u život", XVI. Ulica bb, Orašje

2

Orašje

Razvoj sporta kod osoba s teškoćama u razvoju

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

4

8.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Na Bilansu stanja nije vidljiv pečat FIA-e i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni)

7

3004

DA

Udruženje Ski Klub "Olimpic", Trg djeca Dobrinje 8, Sarajevo

9

Novi Grad

"Olimpic" za predtakmičarski period sezona 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

2

34.160,00

10.000,00

DA

NE

 

Nije ovjeren Bilans stanja i uspjeha

11

4105

DA

Nogometni klub "Mladost", Nević Polje, Nević Polje bb, Novi Travnik

6

Novi Travnik

Najveći mali nogometni turnir u Središnjoj Bosni

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

18.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

13

4108

DA

Sportski auto klub "Komotin", Josipa bana Jelačića 4, Jajce

6

Jajce

Auto utrka "Plivska Jezera 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

14.947,00

3.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

17

4163

DA

Ženski odbojkaški klub "Napredak" Odžak, Brodska 101, Odžak

2

Odžak

Otvoreno prvenstvo BiH u odbojci na pijesku za djevojčice kadetkinje i juniorke

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

2

10.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nije ovjeren aplikacijski obrazac pečatom udruženja i nije ovjeren Bilans stanja i uspjeha

 

44

3030

DA

Udruga sportsko udruženje osoba sa dijabetesom "DiaBiH", Školska 4, llidža

9

llidža

Slatka škola sporta

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

4

10.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

46

3026

DA

Plivački klub "Bosna", Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Natupi članova PK "Bosna" na međunarodnom FINA plivačkom mitingu "MM Maribor 2020 Slovenija

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

2

4.000,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan finansijski plan

53

2919

DA

Udruženje klub dizača tegova "Bosna", Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Europen junior championship Rovaniemi Finska 10.09.2020-

20.09.2020    i Europen senior Moskva Rusija - 31.10.2020-

08.11.2020

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

2

10.208,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta i nedostaje Plan rada za 2020. godinu (dostavljen samo finansijski plan za 2020. godinu)

54

2986

DA

Udruženje građana Šahovski klub "Željezničar", Envera Šehovića 42, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Međunarodni šahovski turniri

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

11.390,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili samo ugovore i finansijske izvještaje, bez medijskih članaka, biltena...)

55

2920

DA

Udruženje Hrvački klub "Bosna", Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Hrvanje za žene i osobe sa slušno - govornim poteškoćama

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

17.790,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

57

2773

DA

Udruženje malonogometni klub "Vesela", Bosanska 51, Bugojno

6

Bugojno

Sport futsal / malonogomet je perspektiva za dobrobit naše djece

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

NE

NE

2

1.805,00

1.805,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra dostavili rješenje, nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili samo ugovore bez medijskih članaka, biltena..), nedostaje Plan rada za 2020. godinu, nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državnih) - dostavili potvrdu Futsal asocijacije SB Bugojno

60

2924

DA

Udruženje Bokserski klub "llidža", Vrelo 4, llidža

9

llidža

Odlazak na kvalifikacije za Olimpijske igre Tokio 2020 godine i Evropska i Svjetska prvenstva za mlade

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

2

64.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Bilans uspjeha, dostavili dva Bilansa stanja

61

2819

DA

Rukometni klub "Lokomotiva" Mostar, Midhat Hujdur Hujka bb (Sjeverni logor), Mostar

7

Mostar

Utakmice Hercegovina rukometne lige - Mlađe kategorije sezona 2020/21

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

14.740,00

5.000,00

DA

NE

 

Nije potpisan aplikacijski obrazac niti ovjeren pečatom udruženja, nedostaju dokazi o realizovanim projektima, potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprintana u boji, nije ovjerena

62

2817

DA

Futsal asocijacija Srednja Bosna, Bosanska 51, Bugojno

6

Bugojno

Futsal Dječija / Omladinska Liga Kantona Središnja Bosna

NE

DA

DA

NE

DA

NE

DA

NE

NE

NE

2

2.120,00

2.120,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac, nedostaje aktuelni izvod iz registra udruženja (dostavili rješenje), nedostaje opis projekta i finansijski plan, nedostaje dokaz o realizovanim projektima, nedostaje Plan rada za 2020. i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Futsal asocijacije Srednje - Bosne Bugojno

 

 

64

2934

DA

Udruženje Hravački klub "Željezničar", Zvorniča 27, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Razvoj olimpijskog hrvanja kroz takmičenja

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

NE

2

29.396,00

9.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja, nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijski izvještaj bez medijskih članaka, biltena..), nedostaje Plan rada za 2020. i nedostaje potvrda o članstu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Hrvačkog saveza KS

65

2856

DA

Udruženje Nogometni savez Unsko - sanskog Kantona, Bosanskih gazija 19, Bihać

1

Bihać

Omladinska nogometna liga NS USK-a pretpioniri, pioniri, kadeti i juniori KUP NS USK-a

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

/

3

30.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (Kantonalni savez aplicirao na tačku 3. na koji mogu aplicirati savezi koji su konstituisani na državnom ili federalnom nivou)

66

2937

DA

Udruženje za sport i rekreaciju "Sport Active", Kolodvorska 3, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Popularizacija vodenih sportova kroz igru i takmičenje

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

8.500,00

6.500,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavli samo ugovore i finansijske izvještaje, bez medijskih članaka i biltena), nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

67

2819-1

DA

Rukometni klub "Lokomotiva" Mostar, Midhat Hujdur Hujka bb (Sjeverni logor), Mostar

7

Mostar

Međunarodni rukometni turnir "5. Bijeljina Handball CUP 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

5.900,00

3.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima, potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprintana u boji, a nije ovierena

68

2819-2

DA

Rukometni klub "Lokomotiva" Mostar, Midhat Hujdur Hujka bb (Sjeverni logor), Mostar

7

Mostar

Rukometne utakmice Prvih liga Federacije Bosne i Hercegovine sezaona 2020/21

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

21.381,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima, potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprintana u boji, a nije ovierena

72

2952

DA

Karate klub "Bugojno", Podgaj II, Bugojno

6

Bugojno

Sufinansiranje priprema i nastupa takmičara KK "Bugojno" u 202.godini i 22.Bugojno Open - Ajvatovica kup

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

7.600,00

2.500,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

75

2968

DA

Udruženje "Gabeljć tenis akademija", Donji Hotolj 2/3, Vogošća

9

Vogošča

GTA Open 2020 - Teniski turnir

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

10.440,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

76

2967

DA

Sportsko - Rekreacioni centar "Gabeljić" d.o.o, Radiše Bešlije 11, Sarajevo

9

Vogošča

Rješenje problema grijanja i tople vode u dvoranama

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

 

VAN KRITERIJA JAVNOG POZIVA (d.o.o - privatno vlasništvo)

77

2969

DA

Sportski savez Invalida Bosne i Hercegovine, Emirka Bluma ЗА, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Izbor sportiste invalida BiH za 2020. godinu

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

4

18.500,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj udružena

79

2903

DA

Asocijacija za sport, ekologiju, edukaciju, kulturu i turizam "Malonogometna liga Fojnica", Banjska 1, Fojnica

6

Fojnica

10. Sezona Općinske lige u malom nogometu "Fojnica 202"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

20.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

82

2989

DA

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine, Slatina 9, Tuzla

3

Tuzla

Evropsko odbojkaško prvenstvo za juniorke 2020.

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

3

540.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

83

2970

DA

Sportski savez invalida Federacije Bosne i Hercegovine, Emerika Bluma ЗА, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Djelatnosti sportskog saveza invalida Federacije Bosne i Hercegovine

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

3

47.332,00

20.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj udružena

 

 

85

2991

DA

Udruženje Fudbalski klub "Saobraćajac", Seđana Aleksića 1, Sarajevo

9

Novi Grad

Fudbalska liga Kantona Sarajevo 2020. godine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

12.650,00

2.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalnog ili državnog saveza), dostavljena potvrda od Fudbalskog saveza KS

88

2931

DA

Sportski savez u Bosni i Hercegovini, Alipašina 14, Sarajevo

9

Centar

XVII međunarodni (ljetni) seminar pedagoga tjelesnog odgoja

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

/

3

22.400,00

9.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (nije strukovni savez)

90

2932

DA

Sportski savez u Bosni i Hercegovini, Alipašina 14, Sarajevo

9

Centar

Izbor sportiste godine Bosne i Hercegovine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

35.500,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

93

4136

DA

Srednja strukovna škola Orašje, XI. Ulica br.6. Orašje

2

Orašje

Razvoj sportske gimnastike, atletike i fitnesa u Županiji Posavskoj i široj okolini kroz opremanje sportskih objekata obrazovnih ustanova, s ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanja gimnastičkog, atletskih i fitnes klubova i razvoja drugih sportova

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

/

1

37.911,55

34.120,00

DA

NE

 

Nedostaje račun prihoda i rashoda (dostavili samo bilans stanja) i nedostaju dokazi o ralizovanim projektima

98

3036

DA

Udruga šahovski klub "Napredak", Maršala Tita 56, Sarajevo

9

Centar

29. Napretkov međunarodni božični turnir u šahu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

3.700,00

2.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članastvu u jednom od strukovnog saveza (državni ili federalni) dostavili potvrdu o članstvu Šahovskog saveza KS

 

101

3340

DA

Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini, Braće Begić41, Sarajevo

9

Centar

17. Međunarodni triatlon Kup "Kulin Ban" 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

30.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

103

3023

DA

Udruženje košarkaški klub "Sampi", Bana Borića 17, Sarajevo

9

Novi Grad

Košarkaški kup za mlade basket 3X3

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

9.700,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

104

3045

DA

Skijaški savez Federacije Bosne i Hercegovine, Alipašina 14 L, Sarajevo

9

Centar

Pripreme alpske reprezentacije za svjetsko prvenstvo 2021 i EYOF 2021 godine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

3

116.220,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima (dostavili samo finansijske izvještaje bez medijskih članaka, biltena..)

105

3046

DA

Skijaški savez Federacije Bosne i Hercegovine, Alipašina 14 L, Sarajevo

9

Centar

Elvedina Muzaferija - Nastupi na takmičenjima Evropa Kup i Svjetski Kup

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

2

46.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavli samo finansijski izvještaj bez medijskih članaka i biltena)

107

3060

DA

Javna ustanova "Sportsko - kulturni centar" Banovići, Božićka Banovića 8, Banovići

3

Banovići

Zamjena stolarije (kopivit stakla) aluminijskom stolarijom u velikoj Sali i nabavka i ugrdanja sjedalica sa naslonjačem na male tribine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

47.800,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima (dostavili samo finansijske izvještaje)

109

4094

DA

Javno preduzeće "Karaula" d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Kladanj, Kladanjske brigade 3, Kladanj

3

Kladanj

Projekat za potpuno dovršenje objekta u cilju unaprijeđenja postojeće infrastrukture na prostoru skijališta "Karaula" u Kaldnju

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

16.489,98

11.500,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijske izvještaje bez medijskih članaka, bilena ..)

110

3064

DA

Teniski klub Junior, Hadželi bb, Hadžići

9

Hadžići

Podrška teniskom reprezentativcu BiH Nermanu Fatiću

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

105.000,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavli samo finansijski izvještaj bez medijskih članaka i biltena)

112

3396

DA

Udruženje za sport, zabavu i rekreaciju "Savršena forma kroz teretanu i fitness", Opine bb, Mostar

7

Mostar

Razvoj i afirmacija sportske rekreacije, fitnesa i aerobika kod djece, omladine i odraslih osoba pomoću specijalizirane sportske opreme

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

45.000,00

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima

113

3344

DA

Udruženje Triatlon i pentatlon klub "Gorsko oko", Prkanj 1, Konjic

7

Konjic

Tiratlon kamp Boračko jezero 2020

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

NE

DA

NE

2

30.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nije ovjerena potvrda od banke, nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza

114

3312

DA

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo "OAZA", Teheranski trg do broja 6, Sarajevo

9

Novi Grad

Moje pravo na sport

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

4

77.400,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj udružena i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni)

115

3343

DA

Udruženje Omladinski Fudbalski klub "Mladost llidža", Barska 7/1, llidža

9

llidža

Iste mogućnosti za sve

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

NE

2

10.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan finansijski plan, nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni)

116

3338

DA

Udruženje ronilački klub Bosna, Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Ronilački sport, trening, takmičenje, zdrav život

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

30.400,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima

 

 

117

3617

DA

Malonogometni klub "Čulin Mlin", Blajburških žrtava bb, Livno

10

Livno

Futsal kamp "Čulin Mlin" - Livno 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

7.090,00

5.500,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu o članstvu županijskog saveza i dostavili potvrdu Federalnog nogometnog saveza o učešću o takmičenju u Prvoj futsal ligi

118

3618

DA

Sport Centar d.o.o za poljoprivredu, sport i turizam Međugorje, Krstine 65, Čitluk

7

Čitluk

Izmjena platna u sportskoj dvorani

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

 

VAN KRITERIJA JAVNOG POZIVA (d.o.o - privatno vlasništvo)

121

3682

DA

Udružejne Atletski klub "Vogošća", KSC "Hakija Mršo" bb, Vogošća

9

Vogošća

Krug za zdravlje

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

1.350,00

1.210,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Sportskog saveza KS i dostavili potvdu Atletskog saveza BiH o učešću na takmičenjima

122

3681

DA

Udružejne Atletski klub "Vogošća", KSC "Hakija Mršo" bb, Vogošća

9

Vogošća

Nabavka atletskih rekvizita za atletska takmičenja i trenažni proces

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

7.912,90

7.912,90

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

125

3674

DA

Udruženje građana Sportska akademija J&A u Blagaju, Blagaj bb, Mostar

7

Blagaj

Takmičenje u omladinskoj ligi Hercegovačke regije

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

9.930,00

6.950,00

DA

NE

 

Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprinatana u boji, nije ovjerena

127

3670

DA

Udružnje Fudbalski klub Drina Goražde, Zaima Imamovića 44, Goražde

5

Goražde

Nogometne škole u klubu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

49.270,00

10.000,00

DA

NE

 

U dokazima se ne vidi jasna poveznica aplikanta s realiziranim projektom, nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu o članstvu Fudbalskog saveza BPK

129

3668

DA

Fudbalski savez Bosansko - Podrinjskog kantona Goražde, Zaima Imamovića 44, Goražde

5

Goražde

Unaprjeđenje i poboljšanje uslova rada Fudbalskog saveza BPK Goražde

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

/

3

25.670,00

11.270,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac

130

3664

DA

Paragliding Ljubuški, Fra Petra Bakule 4, Ljubuški

8

Ljubuški

Opremanje i adaptacija paragliding poletišta "Ljubuški - Kula"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

/

1

10.000,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu

132

3662

DA

Sportski savez Općine Kakanj, Branilaca zgrada Općine II sprat, Kakanj

4

Kakanj

Rekonstrukcija i opremanje pomoćnog stadiona sa umjetnom travom

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

1

107.944,20

40.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj udruženja

133

3659

DA

Udruženje građanja MNK Bosna Kompred Tuzla", M.H.Uskufija 8, Tuzla

3

Tuzla

Takmičenje u premijer futsal ligi i kupu BiH u 2020.godini

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

55.300,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavljena potvrda o učešću u futsal ligi

134

3658

DA

Udruženje građanja MNK Bosna Kompred Tuzla", M.H.Uskufija 8, Tuzla

3

Tuzla

Sedmo otvoreno prvenstvo grada Tuzle u Fudbalu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

40.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalnog ili državnog) dostavljena potvrda o učešću u futsal ligi

 

 

137

3341

DA

Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini, Braće Begić41, Sarajevo

9

Centar

Izgradnja Trim staze za Triatlon takmičenja

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

2

60.430,50

39.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o predhodno realizovanim projektima

138

3319

DA

Udruženje Futsal klub - Akademija Centar, Gornja Breka 42, Sarajevo

9

Centar

Malonogometni/futsal turnir "Fis Gol 2020"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

26.900,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj udruženja i potvrda o članstvu nije iz federalnog ili državnog saveza (dostavili potvrdu Sportskog saveza KS)

139

3600

DA

Udruženje Proti Kamp "Numan" Banovići, Patriotska liga 23, Banovići

3

Banovići

Rekonstrukcija sale nakon poplave

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

18.100,00

11.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima iz koji se jasno vidi poveznica aplikanta s realizovanim projektom

140

3318

DA

Udruženje Odbojkaški klub "Bosna", Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Takmičenje Odbojkaškog kluba "Bosna" Sarajevo Premijer Liga BiH u sezoni 2020/2021

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

109.188,00

20.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije naveden ID broj udruženja

144

3024

DA

Udruženje košarkaški klub "Impuls", Željeznička 94, Sarajevo

9

llidža

A1 Liga Federacije Bosne i Hercegovine - Žene 2020/21

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

45.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima (dostavili slike bez medijskih članaka, biletena..)

145

3196

DA

Udruga građana Nogometni klub "Frankopan", Špionica bb, Špionica

3

Sreberenik

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih prostorija NK "Frankopan" Špionica II faza

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

31.000,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavli samo ugovore bez medijskih članaka, biltena...)

146

3515

DA

Sportski savez Kantona Sarajevo, Obala Kulina Bana 1, Sarajevo

9

Centar

Međunarodna atletska gradska trka Vivicitta 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

8.005,25

3.405,25

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

147

3518

DA

Udruženje Nogometni klub "Azot", Prve drinske brigade bb, Vitkovići

5

Goražde

Razvoj omladinskog fudbala NK Azot kroz takmičenje u Drugoj ligi Federacije BiH

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

51.270,00

10.000,00

DA

NE

 

Izvod iz sudskog registra stariji od 6 mjeseci (27. 03. 2019.), na potvrdi od banke nije naveden ID broj, nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu članstva BPK saveza

150

3525

DA

Kulturno - umjetničko društvo i sportsko udružnje A&A Konjic, Prkanj L1/11, Konjic

7

Konjic

Učešće na međunarodnim takmičenjima u prirodnom bodibildingu i fitnesu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

28.700,00

30.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

151

3038

DA

Udruženje stonoteniski klub "Bosna", Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Program rada stonoteniskog kluba Bosna Sarajevo za 2020.godinu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

2

29.600,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima i nedostaje Plan rada za 2020. godinu

152

3070

DA

Sportski savez grada Mostara, Ante Starčevića 34, Mostar

7

Mostar

Školska sportska takmičenja/natjecanja u školskoj 2020/21

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

37.865,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

154

3085

DA

USD Bosna putem Udruženja za pružanje stručne pomoći u radu klubova USD Bosna, Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Jedinstveni administrativni centar klubova USD Bosna

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

119.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni), dostavili potvrdu o članstvu sportskog saveza KS)

 

 

155

3084

DA

Udruženje Fudbalski klub "Bosna", Hamze Hume 2, Sarajevo

9

Centar

Razvijanje funkcije sporta kulture kod mladih kroz Školu fudbala FK "Bosna"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

32.520,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o prethodno realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni), dostavili potvrdu o članstvu Fudbalskog saveza KS

157

3088

DA

Omladinski ženski klub iskra Stolac, Kneza domagoja bb, Stolac

7

Stolac

Takmičenje u Ligi Hercegovine za igračice do 13 godina starosti sezona 2020/2021

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

8.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih savaza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Rukometnog saveza HNK

159

3094

DA

Košarkaški klub "Dženex", Kojšino 3, Tuzla

3

Tuzla

WABA U15 Liga

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

NE

2

42.565,32

8.000,00

DA

NE

 

Bilans stanja i uspjeha iz 2018. godine, nedostaju dokazi o realiziranim projektima i potvrda od strukovnog saveza kopirana, a nije ovjerena

161

3608

DA

Malonogometni klub "Iskra - Vrbas", Kulina Bana 1/104, Bugojno

6

Bugojno

Ligaško takmičenje Futsal Lige NSFBiH

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Federalnog nogometnog saveza o učešću u takmičenju Prve futsal lige

163

3039

DA

Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 7A, Sarajevo

9

Centar

Budi sudija

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

6.750,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu o članstvu Sportskog saveza KS

164

3607

DA

Udruženje: Odbojkaški klub "Iskra" Bugojno, Bosanska 102/A, Bugojno

6

Bugojno

Uloga odbojke u očuvanju zdravlja

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

2

5.820,00

5.600,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (obrazac od priređivanja igara na sreću 2020), nedostaje Plan rada za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza

167

3604

DA

Sportski sreljački klub "Bratstvo" Novi Travnik, Omladinska bb, Novi Tranivk

6

Novi Travnik

Nastavak rekonstrukcije, uređenja i opremanja streljane SSK "Brastvo" Novi Travnik

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

46.952,85

36.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili ugovore bez biltena, članaka..)

170

3590

DA

Košarkaški klub "Busovača", Silvije Strahimira Kranjčevića bb, Busovača

6

Busovača

Sufinansiranje KK "Busovača" u pripremnom i natjecateljskom period sezone 2020/2021

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

39.800,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

171

3587

DA

Ardea podvodno istarživački i ronilački klub Čapljina, Mate Bobana bb, Čapljina

7

Čapljina

Nautilus - Split 2020

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

12.000,00

8.000,00

DA

NE

 

Izvjava nije ovjerena pečatom udruženja, nedostaju dokazi o realizovanim projektima i potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza nije orginal niti ovjerena kopija (skenirana potvrda i isprintana u boji)

173

3582

DA

Udruženje streljački klub "Igman" Hadžići, OŠ "6.Mart", Hadžići

9

Hadžići

1 Streljački turnir povodom "25.Novembra - Dana Državnosti BiH"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

5.125,00

5.125,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili samo fotografije bez biltena, članaka..)

 

 

175

3583

DA

Biciklistički savez Bosne i Hercegovine, Simeuna Đaka 9, Banja Luka

RS

Banja Luka

Učešće reprezentacija BiH u drumskom i brdskom biciklizmu na takmičenjima za prvenstvo Balkana, trofej sajmskih gradova i kup Evrope

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

/

3

20.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Bilans stanja uspjeha iz 2018. godine i nedostaju dokazi o realizovanim projektima

176

3547

DA

Košarkaški klub "Promo - Donji Vakuf, 14. Septembra bb, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Podrška takmičenju u košarkaškoj ligi 12 - Premier ligi KS BiH

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

46.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

177

3580

DA

Sportsko udružejne "Centar Ort", Himze Polovine 9, Sarajevo

9

Centar

Razvoj ženske odbojke

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

29.700,00

10.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke starija od 3 mjeseca (28. 02. 2020.)

178

3576

DA

Udruženje Gimnastički klub "Olimp", Omladinska 8, Vogošća

9

Vogošća

Evropsko prvenstvo ritmičke gimnastike - Kive 2020 Ukraina

NE

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

/

1

25.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (aplicirali na Točku 1 koja je namjenjena za Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata), nedostaje detaljan opis projekta i nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavljeni namjenski utrošci sredstava bez medijski članaka, biltena..)

179

3579

DA

Biciklistički savez Bosne i Hercegovine, Simeuna Đaka 9, Banja Luka

RS

Banja Luka

Organizovanje međunarodne biciklističke trke GP Sarajevo UCI kategorije

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

2

20.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Neovjeren aplikacijski obrazac pečatom udruženja, Bilans stanja i uspjeha iz 2018. godine i nedostaju dokazi o realizovanim projektima

180

3549

DA

Ženski rukometni klub "Sloga 2013" Gornji Vakuf - Uskoplje, Vrbaska bb, Gornji Vakuf - Uskoplje

6

Gornji Vakuf

Učešće seniorske ekipe u Prvoj ligi Federacije BiH sezona 2020/2021

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

30.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza kopirana, a nije ovjerena

181

3552

DA

Sportski savez Općine Donji Vakuf, 14. Septembra 23, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Budimo aktivni - Dani sporta za sve u Donjem Vakufu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jedenom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

182

3551

DA

Fudbalski klub "Fojnica", ZAVNOBIH-a bb, Fojnica

6

Fojnica

25. Memorijal "Kenan Memija"

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

NE

 

Nije opravdao sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

183

3550

DA

Fudbalski klub "Fojnica", ZAVNOBIH-a bb, Fojnica

6

Fojnica

Natkrivanje Terase

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

NE

 

Nije opravdao sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

184

3553

DA

Sportski savez Općine Donji Vakuf, 14. Septembra 23, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Organizacija 19. Međunarondog fudbalskog turnira za mlade selekcije "Memorijal Sulejman Kapić - Kulović"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

7.000,00

3.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda o članstvu Strukovnog saveza SBK

185

3560

DA

Nogometni klub "Ključ" Naslje Mehmedagić bb, Ključ

1

Ključ

Izgradnja i rekonstrukcija objekta NK "Ključ"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

87.720,00

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

187

3555

DA

Sportski savez Općine Donji Vakuf, 14. Septembra 23, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

12. Omladinski međunarodni košarkaški vikend - turnir "Kup 14. Septembar"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

3.500,00

1.700,00

DA

NE

 

Potvrda od banke nije original niti ovjerena kopija (skenirana i isprintana u boji), nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda o članstvu Strukovnog saveza SBK

188

3693

DA

Udruženje rukometni klub "Hadžići", Anđelka Lažetića bb, Hadžići

9

Hadžići

Mini rukomet za buduće šampione

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

5.000,00

4.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

 

 

189

3554

DA

Sportski savez Općine Donji Vakuf, 14. Septembra 23, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Izgradnja tribina uz teren u okviru sportskog saveza centra Donji Vakuf

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

1

42.650,00

15.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke nije original niti ovjerena kopija (skenirana i isprintana u boji)

191

3571

DA

Sportsko rekreacijski cheerleading klub "Studio pokret", Kardinala Stepića 35, Čitluk

7

Čitluk

Sudjelovanje na plesnim natjecanjima

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu o članstvu Sporskog saveza HNK

193

3572

DA

Športski plesni klub "Dance Factory", Donji Radišići bb, Ljubuški

8

Ljubuški

Sudjelovanje na regionalnim natjecanjima u modernom plesu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

196

3501

DA

Fudbalski klub Goražde, Panorama 9, Goražde

5

Goražde

Nogomet je jači od poroka

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

NE

2

12.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan, nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijske izvještaje bez medijskih članaka, biltena..) i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda Fudbalskog saveza BPK

197

3616

DA

Udruženje: Karate klub "Bošnjak", Sarajevska bb, Konjic

7

Konjic

Nastupi i pripreme vrhunskih takmičara KK "Bošnjak" u 2020

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

76.500,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID Broj udruženja

198

3688

DA

Udruženje Fudbalski klub "Igman", Hrasnička cesta 13, llidža

9

llidža

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organizuju u Federaciji BiH

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

75.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda od Fudbalskog saveza KS

199

3689

DA

Udruženje Fudbalski klub Olimpik 06, Bulevar Meše Selimovića 83A, Sarajevo

9

Novi Grad

Razvoj škole fudbala FK Olimpic 06 - popularizacija fudbala kroz sportsko pedagoške aktivnosti

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

50.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda od Fudbalskog saveza KS

200

3690

DA

Gorska služba spašavanja Federacije BiH, Ismeta Mujezinovića 26, Sarajevo

9

Novi Grad

Jačanje kapaciteta Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine u cilju unaprijeđenja sistema zaštite i spašavanja

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

3

34.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac, na potvrdi od banke nedostaje ID broj, nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavljena potvrda o članstvu Fudbalskog kantona KS

201

3526

DA

Udruga: Fudbalski klub "Klis", Kolonija 15, Konjic

7

Konjic

Nabavka opreme i uređenje klupskog kompleksa te edukacija trenerskog osoblja

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

1

22.580,00

14.960,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan finansijski plan projekta

203

3529

DA

Košarkaški klub "Orlovik", Prva BB, Žepče

4

Žepče

Otkucaj lopte

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

9.920,00

7.970,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda Košarkaškog saveza ZE-DO kantona

 

 

205

3536

DA

Orijetniring Savez Bosne i Hercegovnie, Maršala Tita 56, Sarajevo

9

Centar

Podrška organizaciji orijentiring prvenstva BiH, promocija i unapređenje programskih aktivnosti OS u FBiH

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

/

3

4.280,00

4.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke starija od 3 mjeseca (25. 02.

2020.) i nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili samo ugovore i finansijske izvještaje, bez medijskih članaka, biltena...)

206

3538

DA

Udruženje građana Fudbalski klub "Radnik", 770 Slavna Brdska Brigada bb, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Ligaško takmičenje

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

79.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Izvod iz sudskog registra stariji od 6 mjeseci (29. 03. 2019.), na potvrdi od banke nije naveden ID broj, nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni) dostavili potvrdu SBK saveza

209

3543

DA

Fudbalski klub "Jedinstvo"1952", 1. Maja 38, Vučkovci - Gradačac

3

Gradačac

Rekonstrukcija i izgradnja ograde na poligonu malih sportova i natkrivanje tribina na stadionu "NADO" u Vučkovcima

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

/

1

26.565,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Bilans stanja

210

3505

DA

Udruženje Rukometni klub "Vogošća"; Omladinska 8, Vogošća

9

Vogošća

Rad udruženja i takmičarski dio

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

2

372.305,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima, nedostaje Plan rada za 2020. godinu, potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprintana u boji, a nije ovjerena

213

3491

DA

Sportski gradski savez Bihać, 502.Viteške brigade 37, Bihać

1

Bihać

Sportsko ljeto u gradu Bihaću

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni) dostavljena potvrda o članstvu Sportskog saveza USK

215

3726

DA

Javna ustanova Osnovna škola "Džakule", Džakule bb, Gračanica

3

Gračanica

Rekonstrukcija svlačionica u fiskulturnoj sali

DA

DA

DA

NE

NE

DA

NE

NE

DA

/

1

19.453,98

16.453,98

DA

NE

 

Aktuelni izvod iz registra stariji od 6 mjeseci (17. 06. 2019.), nedostaje potvrda od banke, neovjeren Bilans stanja i uspjeha i nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili ugovre bez medijski članaka, biltena...)

216

3725

DA

Bokserski savez Federacije Bosne i Hercegovine, Alipašina 14/1, Sarajevo

9

Centar

Rad kancelarije BS FBIH - 2020

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

3

32.000,00

16.000,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz sudskog registra

217

3647

DA

Udruženje Fudbalski klub "Lješeva", Lješeva bb, Visoko

4

Visoko

Izgradnja malonogometnog terena sa vještačkom travom

DA

DA

NE

NE

NE

DA

NE

NE

NE

/

1

85.859,70

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaje rješenje o razvrstavanju, nedostaje aktuelni izvod iz registra, na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja, nedostaje Bilans stanja i uspjeha, nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike iz kojih se ne vidi jasna poveznica aplikanta sa realiziranim projektima) i nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu

 

 

220

3636

DA

Udruženje plivački i vaterpolo klub "Dabar", Patriotske lige 22, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Inkluzija djece sa invaliditetom kroz vaterpolo školu

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

4

9.000,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje ID broj udruženja, na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja i nedostaju dokazi o realizovanim projektima

221

3687

DA

Asocijacija atletskih veterana u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nusreta Šišić - Dede 9, Sarajevo

9

Centar

Zatvaranje finansijske konstrukcije za učešće atletskih veterana BiH na Balkanijadama (Indoor Beograd 07./08.2020) godine i Stadia Korača - Albanija septembar 2020

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

3

11.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (udruženje apliciralo na tačku 3. koja je namjenjena sufinansiranju djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH), nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

223

3694

DA

Udruženje Taekwondo klub "ALFA", Asima Ferhatovića 46, Sarajevo

9

Centar

Taekwondo akademija Alfa

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

9.660,00

4.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke starija od 3 mjeseca (27. 02. 2020.)

224

3708

DA

Fudbalski klub "Bosna", Žrtava genocida u Srebrenica ЗВ, Kalesija

3

Kalesija

Rekonstrukcija nogometnog terena terena FK "Bosna" Kalesija

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

/

1

45.146,34

35.146,34

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta i finansijski plan i nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu

226

3411

DA

Udruženje nogometni klub "Kaskada", 22. Divizije BR. 17, Gračanica

3

Gračanica

Proširenje i uslovljavanje prostornog kapaciteta svlačionice na poligonu sportova

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

15.981,21

11.611,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili izjavu o realizovanim projektima, nema medijskih članaka, biltena...)

227

3745

DA

Udruženje FK "Željezničar", Zvornička 27, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Pripreme i učešće omladinskh selekcija FK Željezničar na međunarodnim fudbalskim turnirima

DA

NE

NE

NE

NE

DA

NE

NE

DA

DA

2

9.100,00

8.000,00

DA

NE

 

Nije ovjereno uvjerenje o poreznoj registraciji, nije ovjereno rješenje o razvrstavanju, nije ovjeren aktuelni izvod iz registra, nije ovjeren Bilans stanja i uspjeha i nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili narativan izvještaj bez medijskih članaka, biltena...)

228

3362

DA

Udruženje za promociju sporta i razvoja "Marathon", Skenderpašina 1, Sarajevo

9

Centar

14. Sarajevo Sberbank polumaraton 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

115.000,00

9.500,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda o članstvu Sportskog saveza KS

232

3438

DA

Udruženje Fudbalski klub llidža 2019, Šehitluci 5, llidža

9

llidža

Zimski futsal kup za dječake i djevojčice

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

5.400,00

4.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda o članstvu u Fudbalskom savezu KS

234

3439

DA

Udruženje Fudbalski klub llidža 2019, Šehitluci 5, llidža

9

llidža

Učešće ekipe FK llidža 2019 u sistemu takmičenja nogometnog saveza KS

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

25.000,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda o članstvu u Fudbalskom savezu KS

 

254

3706

DA

Sportski savez Tuzlanskog Kantona, 2. Oktobar 1, Tuzla

3

Tuzla

Male olimpijske igre Tuzlanskog kantona - 2020

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

24.840,00

8.840,00

DA

NE

 

Potvrda od banke nije orginal niti ovjerena kopija (dostavili skeniranu potvrdu i isprintanu u boji) i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavli potvdu o članstvu Sportskog saveza u BiH

255

3709

DA

Sportski savez Općine Kalesija, Žrtva genocida u Srebrenici 2, Kalesija

3

Kalesija

Izgradnja spuštenih stropova u Gradskoj dvorani Kalesija

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

/

1

40.460,00

32.368,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan opis projekta, nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje Plan rada za 2020. godinu

256

3723

DA

Ženski fudbalski klub "Fortuna"; Partizanska 1, Živinice

3

Živinice

Izgradnja ili kupovina objekta za žene a u svrhu (Svlačionica)

DA

DA

DA

NE

NE

NE

DA

NE

NE

/

1

11.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra (dostavili rješenje), na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja, nedostaje detaljan opis projekta i finansijski plan, nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu

258

3716

DA

Ženski odbojkaški klub "Jajce - Nansen", Maršala Tita 57, Jajce

6

Jajce

8. Open Cup Jajce 220 (za mlađe kategorije predpionirke i pionirke)

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

9.860,00

7.660,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda Odbojkaškog saveza KSB

261

3631

DA

Udruženje za sport "Snažni ljudi", Željeznička 22, llidža

9

llidža

Promocija i unaprjeđenje Strongman sporta u BiH

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

61.900,00

10.000,00

DA

NE

 

Nije potpisana niti ovjerena izjava aplikacijskog obrasca i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

262

3633

DA

Udruženje Škola fudbala "Respekt", Bijelave 101, Sarajevo

9

Centar

Fudbala za sve

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

4

10.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu Fudbalskog saveza KS

263

3622

DA

Veslački klub "Rama", Šćit bb, Prozor- Rama

7

Prozor - Rama

Euro Belegrade 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

6.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprintana u boji (nije ovierena)

264

3635

DA

Udruženje: Atletski klub "Pace" Konjic, Kolonija 3, Konjic

7

Konjic

Rekonstrukcija atletske staze na Gradskom stadionu u Konjicu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

9.547,90

4.237,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realziranim proiektima

265

3638

DA

Gimnastički savez Bosne i Hercegovine, Kralja Petra karađorđevića 109, Banja Luka

RS

Banja Luka

Evropsko prvenstvo RGI - KIEV 2020, Ukraina

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

DA

3

30.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Nedostaje detaljan finansijski plan i detaljan opis projekta, nedostaju dokazi o realiziranim projektima i nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu

268

3627

DA

Javna ustanova Kulturno - sportski centar Vogošća, Jošanjička 33, Vogošća

9

Vogošća

Trenažni proces osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju kroz sport

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

4

16.000,00

9.500,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

 

 

269

3637

DA

Javna Ustanova Osnovna škola "Hasan Kikić", Gorica 27, Sarajevo

9

Centar

Sanacija školske sale u JU OŠ "Hasan Kikić" Sarajevo

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

/

1

9.000,00

9.000,00

DA

NE

 

Nedostaje račun prihoda i rashoda, nedostaje Plan rada za 2020. godinu

270

3368

DA

Nogometni klub "Jahorina", Himze Sablje 33, Prača

5

Prača

Poboljšanje uslova rada FK Jahorina

DA

DA

NE

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

1

7.777,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje rješenje o razvrstavanju i na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

273

3366

DA

Udruženje Ragbi klub Čelik Zenica, Sjemenski put 4, Zenica

4

Zenica

Regional Rugby Championship - Regionalna ragbi liga 2020/2021

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

40.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

277

3357

DA

Udruženje "Sarajevski fudbalski klub 2000 Sarajevo", Bulevar Meše Selimovića 83a, Sarajevo

9

Novi Grad

SFK 2000 Sarajevo u UEFA Ligi prvaka

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

530.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

282

3399

DA

Udruženje Klub ritmičke gimnastike "Bosna Gym", Alipašina bb, Sarajevo

9

Centar

Turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada Dilberović"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

9.300,00

4.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

283

3443

DA

Udruženje Fudbalski klub "Mošćanica", Sarajevskih Gazija 93, Sarajevo

9

Stari Grad

Masovno okupljanje djece i omladine radi sportske edukacije, takmičenja, udruženja i pedagoško - vaspitnog djelovanja

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

70.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili ugovore bez medijski članaka, biltena..) i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

284

3447

DA

Udruženje za sport i rekreaciju mladih, Salke Nezičića 5, Sarajevo

9

Novi Grad

10. Sportske igre mladih Bosne i Hercegovine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

904.990,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

287

3432

DA

Kickboxing savez Federacije Bosne i Hercegovine, Adema Buće 388, Sarajevo

9

Novi Grad

Učešće na međunarodna takmičenja (vrhunski sport)

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

3

62.840,00

30.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

288

3431

DA

Fudbalski klub "Unis", Jošanička 7, Vogošća

9

Vogošča

Rekonstrukcija spomen obilježja u krugu stadiona "Hakija Mršo"

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

 

VAN KRITERIJA JAVNOG POZIVA (ne odnosi se na izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata)

292

3749

DA

Udruženje Građana Bokserski klub "Živinice", Tuzlanskih odreda 3. Živinice

3

Živinice

Završetak izgradnje bokserskog ringa - 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

15.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

296

3741

DA

Fudbalski klub "Banovići", Armije BiH 16, Banovići

3

Banovići

II Faza rekonstrukcije i sanacija svlačionica i mokrih čvorova na stadionu FK "Budućnost" Banovići

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

14.230,22

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

297

3452

DA

Nogometni klub "Bilalovac- CPU", Bilalovac bb, Kiseljak

6

Kiseljak

Noćni turnir Bilalovac 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

5.500,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavljena potvrda Nogometnog saveza SBK

298

3450

DA

Udruženje za sport i kulturu "Carioce", Jegovac bb, Kiseljak

6

Kiseljak

VI turnir prijateljstva Kiseljak 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

8.500,00

3.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

303

3746

DA

Udruga građana "Prvi koš", Bila bb, Vitez

6

Vitez

7. košarkapki turnir Plandovo 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

8.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

304

3747

DA

Nogometni klub "Sport Prevent", Karalinka bb, Bugojno

6

Bugojno

VIII Memorijalni turnir 9. septembar - dan oslobođenja Bugojna u Drugom svjetskom ratu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

8.439,00

2.739,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijski izvještaj bez medijskih članaka, biltena..) i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu Sportskog saveza SBK

 

 

305

3486

DA

Sportski savez Općine Donji Vakuf, 14. Septembra 23, Donji Vakuf

6

Donji Vakuf

Sedmi Street Basket Vikend "DIJABiH#7" - Turnir dijaspore, regiona i BiH

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

20.865,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje izvod iz sudskog registra i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu Sportskog saveza SBK

306

3489

DA

Sportski klub invalida sjedeće odbojke "Sinovi Bosne" Lukavac, Dom Kulture bb, Lukavac

3

Lukavac

Takmičenje u premijer ligi sjedeće odbojke jesenji dio sezona 2020/21 25 Tradicionalni internacionalni turnir u sjedećoj odbojci "Memoriial Edin Ibraković 2020"

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

4

23.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nije ovjeren i nije potpisan aplikacijski obrazac

315

3887

DA

Udruženje Odbojkaška akademija "Blok - Block Out", Šestića put 6, Zenica

4

Zenica

Beach voolleyball Zenica 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

15.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili pismo preporuke bez medijskih članaka, biltena ..)

317

3834

DA

Udruženje građana fitness klub "STEP", Nuglw II bb, Bugojno

6

Bugojno

Uključene RVI u aktivnosti Kluba i omasovljavanje članstva - Otvoreni fitness Chalange 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

26.400,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijski izvještaj bez medijskih članaka, biltena ..) i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

320

3849

DA

Javna ustanova Dječiji dom "Mostar", Maršala Tita bb, Mostar

7

Mostar

Nabavka sprotskih proizvoda

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

/

1

7.256,20

5.756,20

DA

NE

 

Aktuelni izvod iz registra stariji od 6 mjeseci (18. 05. 2017.) i nedosatje Plan rada za 2020. godinu

324

3137

DA

Udruženje stonoteniski klub invalida "Mladost", Mis Irbina 12, Sarajevo

9

Centar

Pripreme takmičarskih ekipa kluba "Mladost"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

4

8.000,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike bez medijskih članaka, biltena ..)

325

3136

DA

Savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, Koševo 7, Sarajevo

9

Centar

Sportske igre štićenika zavoda za smještaj i socijalnu zaštitu osoba sa invaliditetom na području Federacije Bosne i Hercegovine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

3

15.000,00

15.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike bez medijskih članaka, biltena ..)

326

3135

DA

Savez "Sport za sve u BiH", Koševo 7, Sarajevo

9

Centar

Organizacija i održavanje raznihi sportskih aktivnosti za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

3

20.000,00

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike bez medijskih članaka, bilena ..)

332

3978

DA

Udruženje Odred izviđača Stari Grad, Gojka Vukovića bb, Mostar

7

Mostar

Mostarski školski susreti 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

7.310,00

5.810,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

 

337

3880

DA

Sportksi savez Srednjobosanskog kantona, Erika Brandisa bb, Travnik

6

Travnik

Male olimpijske igre "Stop narkomanii - Ovisnik sam o sportu"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

40.800,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu Sportskog saveza SBK

338

3881

DA

Sportksi savez Srednjobosanskog kantona, Erika Brandisa bb, Travnik

6

Travnik

Dani sporta u ruralnim djelovima Općine Travnik - Stop ovisnostima od opojnih sredstava i digitalnog svijeta

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

12.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu Sportskog saveza SBK

339

3841

DA

Sportsko - rekreativni klub "Bosna" Zenica, Goraždanska 103A, Zenica

4

Zenica

Međunarodna takmičenja u raftingu 2020

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

10.085,00

4.500,00

DA

NE

 

Nepotpisan i neovjeren aplikacijski obrazac i potvrda od banke starija od 3 mjeseca (11. 03. 2020.)

340

3835

DA

Skijaški klub "ZE-2010", Maršala Tita 17, Zenica

4

Zenica

Otvoreno prvenstvo Grada Zenice

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

10.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

342

3854

DA

Udruženje Judo klub "Kakanj", Brnj bb, Kakanj

4

Kakanj

Program Judo turnir "Kakanj Open 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

6.000,00

3.500,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

345

3821

DA

Udruženje karate klub "Feniks", Gimnazijska 1, Bosanska Krupa

1

Bosanska krupa

Pokretna teraka za karatiste "Feniksa"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

2

4.960,80

4.960,80

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja i potvrda o članstvu u strukovnom savezu skenirana i isprintana u boji, nije ovjerena

347

3766

DA

Udruženje Košarkaški klub Živinice, Stara pruga 32, Živinice

3

Živinice

Živinice streetball 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

14.800,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu Regionalnog košarkaškog saveza Tuzla

348

3767

DA

Bokserski klub "Mostar", Sjeverni logor bb, Mostar

7

Mostar

Nabavka i ugradnja solarnih panela

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

26.892,45

20.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijski izvještaj bez medijskih članaka, biltena ..) i potvrda o članstvu u strukovnom savezu skenirana, nije ovjerena

349

3769

DA

Fudbalski klub "Bjelopoljac", Potoci bb, Mostar

7

Mostar

Izgradnja pomoćnog terena za potrebe škole FK Bjelopoljac

DA

DA

NE

DA

NE

DA

NE

NE

DA

/

1

20.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje rješenje o razvrstavanju, na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja, Bilans stanja i uspjeha nije ovjeren i nedostaju dokazi o realizovanim projektima

351

3463

DA

Malonogometni klub "Seljak" Livno, Zgona bb, Livno

10

Livno

Premijer futsal liga - Sezona 2020/21

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

56.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu Županije hercegbosanske

352

3459

DA

Košarkaški klub "Travnik", Donja mahala 9, Travnik

6

Travnik

14. Međunarodni turnir u košarci za juniore "Travnik 2020"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

NE

2

21.065,70

8.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja, nedostaje Plan rada za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu u Kantonalnom savezu SBK

 

 

356

3884

DA

Ženski nogometni klub "Željezničar 2011", SRC "Ade" bb, Bosanska Krupa

1

Bosanska Krupa

Takmičenje u Prvoj ligi Federacije BiH za žene

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

NE

2

18.450,00

4.300,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan, nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili ugovore bez medijskih članaka, biltena ..) i potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana, nije ovjerena

357

3882

DA

Sportksi savez Srednjobosanskog kantona, Erika Brandisa bb, Travnik

6

Travnik

Sajam sporta SBK/KSB

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

37.100,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu Sportskog saveza SBK

358

3890

DA

"Kolina" Udruženje građana - Nogometni klub, Ustikolina bb, Foča - Ustikolina

5

Ustikolina

Rekonstrukcija svlačionica i sanacija sanitarnog čvora NK "Kolina"

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

/

1

40.000,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra udruženja

359

3888

DA

Udruženje građana "Klub ritmičke gimnastike Pirueta", Alije Izetbegovića 14, Visoko

4

Visoko

Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "VII Pirueta cup"

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

6.766,00

2.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

360

3883

DA

Sportksi savez Srednjobosanskog kantona, Erika Brandisa bb, Travnik

6

Travnik

Školska takmičenja u odbojsci i košarci u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

39.229,90

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu o članstvu Sportskog saveza SBK

361

3779

DA

Plivački klub "Velež", Trg Musala bb, Mostar

7

Mostar

Škola/terapija plivanja za djecu sa poteškoćama u razvoju

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

4

20.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nije navedeno da je račun aktivan

364

3782

DA

Mjesna zajednica Krehin Gradac, Krehin Gradac 95, Krehin Gradac

7

Čitluk

Dogradnja tribina sa svlačionicama na malonogometnom stradionu u Krehin Gradcu

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

/

1

176.699,25

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Plan rada za 2020. godinu

365

3787

DA

Udruga "Klub američkog kuglanja - Bowling klub 300", Tvrtka Miloša 35, Mostar

7

Mostar

Programske aktivnosti kluba

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

366

4040

DA

Šokčević d.o.o za sport i rekreaciju, III Ulica bb, Orašje

2

Orašje

Zatvoreni bazeni u sklopu SRC "Bazeni" u Orašju

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

 

VAN KRITERIJA JAVNOG POZIVA (d.o.o - privatno vlasništvo)

368

4044

DA

Športsko streljačko društvo "Meta" Novi Travnik, Ljudevita Gaja bb, Novi Travnik

6

Novi Travnik

Adaptacija i opremanje sterljane sa 10 streljačkih mjesta

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

14.420,00

13.220,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

370

4045

DA

Kuglaški klub Sloboda Tuzla, Trg stara tržnica bb, Tuzla

3

Tuzla

Takmičenje u Premijer ligi BiH, Kupu FBiH i Kupu BiH

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

18.500,00

6.200,00

DA

NE

 

Nije ovjeren i nije potpisan aplikacijski obrazac

371

4052

DA

Hrvatski športski klub Posušje, Fra Petra Bakule 12, Posušje

8

Posušje

Projekt utopljavanja zgrade

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

39.130,65

39.130,35

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili finansijske izvještaje bez medijskih članaka, biltena ..)

372

4053

DA

Nogometni klub - NK Rakitno, Zbornjača Rakitno bb, Rakitno

8

Posušje

Izgradnja svlačionica sportskog igrališta za mlade

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

NE

/

1

120.000,00

40.000,00

DA

NE

 

Aktuelni izvod iz registra stariji od 6 mjeseci (09. 05. 2018.), nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje Plan rada za 2020. godinu

374

3940

DA

Nogometni klub "Ljubuški", IV. Brigade HVO Stjepana Radića 5, Ljubuški

8

Ljubuški

Unaprjeđenje rada u školi nogometa u NK Ljubuški

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

NE

NE

2

62.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Potvrda od banke starija od 3 mjeseca (28. 02.

2020.), nedostaju dokazi o realizovanim projektima, nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

 

402

3920

DA

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica, Drin bb, Fojnica

6

Fojnica

Drin Star Cup 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

4

5.251,00

3.929,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (potvrda o članstvu u savezu nije od Paraolompijskog komiteta niti saveza invalida)

404

3929

DA

Karate savez Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene bb, Tuzla

3

Tuzla

Organizacjia Kantonalne karate lige i nastupi na međunarodnim turnirima

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

14.200,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu Karate saveza TK

405

3797

DA

Teniski klub "Tenis pro 1996", Bistrik 4, Sarajevo

9

Stari Grad

Juniorski teniski turnir 1. jakosne kategorije iz kalendara Tennis Europe "Open RCT Barcelona 1899 - Sarajevo 2020"

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

48.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje aktuelni izvod iz registra (dostavili rješenje) i na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

406

3800

DA

Udruženje građana Konjički klub Vilenjak Visoko, Zimča bb, Visoko

4

Visoko

Izgradnja rasvjete na namjenskim sportskim terenima (parkurima) za sportsko jahanje, terapijsko jahanje i takmičenja

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

1

12.000,00

6.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

412

3154

DA

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, Asima Ferhatovića 2a, Sarajevo

9

Centar

Kvalifikacije za Eurobasket 2021/2022

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

3

297.349,48

30.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja

419

3238

DA

Udruga građana Teniski klub "Mostar", Kneza Mihajla Viševića - Humskog, Mostar

7

Mostar

Adaptacija i opremanje svlačionica u TK "Mostar"

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

DA

/

1

49.233,60

22.000,00

DA

NE

 

Aplikacijski obrazac nije ovjeren pečatom udruženja, na potvrdi od banke nije navedeno da račun nije blokiran i nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike bez medijskih članaka, biltena..)

423

3991

DA

Udruženje karate klub "Champion", Stara pruga do 43, llidža

9

llidža

11. Općinsko prvenstvo "llidža 2020" za učenike osnovnih škola

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

4.695,50

2.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

424

3993

DA

Udruženje Iron Puki Boxing Club, Terezije bb, Sarajevo

9

Centar

Meč za prvog izazivača u WBO Asocijaciji

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

15.500,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu Saveza za podršku profesionalnog boksa u BiH koji nije strukovni savez već udruženje građana

425

3994

DA

Udruženje karate klub "Champion", Stara pruga do 43, llidža

9

llidža

Međunarodna takmičenja 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

90.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima

427

3998

DA

Udruženje "Tuzla Live", Kula 61, Sarajevo

3

Tuzla

No Hate, just Skate

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NE

NE

 

Nije opravdao sredstva iz 2019. godine do objave Javnog poziva

428

4020

DA

Karate savez Hercegovina, Ante Starčevića 42, Mostar

7

Mostar

Liga regije Hercegovina 2020

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

/

1

25.100,00

7.600,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (korisnik aplicirao na tačku 3 koja je namjenjena sufinansiranju djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH)

429

4000

DA

Škola fudbala "Napad je najbolja odbrana", Moštre bb, Visoko

4

Visoko

Sportom do uspjeha

NE

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

/

1

273.000,00

40.000,00

DA

NE

 

Zahtjev nije popunjen elektronski, na potvrdi od banke nedostaje ID broi udruženja

431

4003

DA

Udruženje klub borilačkih vještina "King", Ivanjska 51, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Uređenje dvorane za borilačke sportove Pofalići

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

7.700,00

3.700,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike bez medijskih članaka, biltena..)

 

 

436

3112

DA

Rukometni klub "Konjuh", Alije Izetbegovića 42, Živinice

3

Živinice

Takmičenje rukometnog kluba Konjuh u Premijer ligi BiH Jesenji dio sezone 2020/21

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

DA

DA

2

34.750,00

10.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi od banke nedostaje ID broj i neovjeren Bilans stanja i uspjeha

445

3188

DA

Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar, Stjepana Radića 45, Mostar

7

Mostar

Sufinansiranje unaprijeđenja reflektorske rasvjete na stadionu pod Bijelm brijegom Mostar

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

/

1

370.804,40

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu

446

3189

DA

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata hrvatskog vijeća odbrane Herceg Bosne, Trg Hrvatskih velikana - Dom Kosača bb, Mostar

7

Mostar

Sportske igre branitelja 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

10.000,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

 

454

3268

DA

Nogometni klub "Krivaja" Zavidovići, Safet bega Bašagića bb, Zavidovići

4

Zavidovići

Natkrivanje tribina stadiona NK "Krivaja" Zavidovići

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

82.400,00

40.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili dokaze bez medijskih članaka, biltena..)

456

3267

DA

Malonogometni klub "Mostarske kiše", Salke Šestića 2, Mostar

7

Mostar

Moj izbor - Zdrav život

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

NE

2

7.500,00

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu od Nogometnog saveza HNK

458

3102

DA

Udruženje građana Muški i ženski košarkaški klub Bugojno, Gromile 4/95, Bugojno

6

Bugojno

Premijer liga

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

50.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu od Košarkaškog saveza SBK

459

3103

DA

Košarkaški klub "Star" Fojnica, Novo Naselje bb, Fojnica

6

Fojnica

Nove nade nove snage Fojnica 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

7.040,00

5.540,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

460

3146

DA

Rukometni klub "Gračanica", 111. Gračaničke brigade bb, Gračanica

3

Gračanica

Takmičenje u Premijer rukometnoj ligi i KUP-u BiH; EHF Men's Challange Cup-u i ORL - sjever

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

300.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili dokaze o utrošku sredstava bez medijskih članaka, biltena..)

461

3206

DA

Planinarsko društvo "Bistrica", Bistrica bb, Zenica

4

Zenica

Izgradnja Sportsko - rekreacionog centra "Privija" -* 1 Faza

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

/

1

15.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Bilans stanja i uspjeha

462

3276

DA

Bodybuilding i fitness Savez Federacije BiH, Alipašina 14L, Sarajevo

9

Centar

Sufinansiranje odlaska takmičara na Balkansko i Evropsko prvenstvo

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2

19.700,00

5.000,00

DA

NE

 

Aplikacijski obrazac nije ovjeren pečatom saveza

463

3105

DA

Udružene gradski sportski savez Cazin, Trg Branilaca bb, Cazin

1

Cazin

Mala škola skijanja

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

3

20.040,00

10.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (Gradski savez aplicirao na tačku 3 koja je namjenjena sufinansiranju djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH) i nedostaju dokazi o realizovanim projektima

466

3150

DA

Sportski klub za slijepe i slabovidne "Centar", Ramiza Salčina 6, Sarajevo

9

Novi Grad

Međunarodni goalball turnir 2020 i redovne aktivnosti

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

4

41.320,00

31.500,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

467

3148

DA

Karate klub "DO" Tuzla, Rade Uhlika do 76, Tuzla

3

Tuzla

Opremanje sportske dvorane za potrebe izvođenja trenažnog procesa

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

40.000,00

25.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili kao dokaze ugovore i narativne izvještaje bez medijskih članaka, biltena ..)

468

3980

DA

Ženski nogometni klub "Brotnjo" Čitluk, Stadiona Bare bb, Čitluk

7

Čitluk

Međunarodni turnir u ženskom nogometu "Ladies Open Brotnjo 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

8.900,00

4.200,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

471

3983-1

DA

Gimnazija Fra Domenika Mandića Široki Brijeg, Kardinala Alojzija Stepinca 24, Široki Brijeg

8

Široki Brijeg

Nabavka sportske opreme i rekvizita

DA

NE

NE

NE

NE

DA

NE

NE

NE

/

1

5.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Nedostaje uvjerenje o poreznoj registraciji, nedostaje rješenje o razvrstavanju, nedostaje aktuelni izvod iz registra udruženja, nedostaje potvrda od banke, nedostaje Bilans stanja i uspjeha, nedostaju dokazi o realizovanim projektima i nedostaje Plan rada za 2020. godinu

 

 

472

3210

DA

Nogometni savez Srednjobosanskog kantona, Hadži Ali - bega Hasanpašića bb, Travnik

6

Travnik

Omladinski Kamp NS SBK/KSB 2020

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

3

14.000,00

5.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (kantonalni savez aplicirao na tačku 3 koja je namjenjena sufinansiranju djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH) i nedostaju dokazi o realizovanim projektima

474

3213

DA

Hrvatski taekwondo klub Hvojnica, Rike Vrićka 5/7, Fojnica

6

Fojnica

Uređenje sportske dvorane O.Š "Ivan Goran Kovačić"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

14.710,00

13.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike i ugovore bez medijskih članaka, biltena..)

475

3214

DA

Teniski klub "Mostar" Mostar, Kneza Mihajla Viševića Humskog bb, Mostar

7

Mostar

Međunarodni događaji u TK "Mostar" u 2020. godini

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

2

48.000,00

14.000,00

DA

NE

 

Na potvrdi banke nije navedeno da račun nije blokiran

477

3224

DA

Hrvatski nogometni klub "Sotlac", Zrinskofrankopanska bb, Stolac

7

Stolac

Sufinanciranje natjecanja u nogometnoj sezoni u 2020 godini

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

12.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Federalnog nogometnog saveza o učešću u takmičenju

481

3245

DA

Hrvatski nogomentni klub "Grude", Trg Herceg-Bosne 1, Grude

8

Grude

Škola nogometa HNK Grude -2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

2

98.470,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni), dostavili potvrdu Nogometnog saveza ZHŽ

484

3262

DA

Udruženje malonogometni klub futsal "Željezničar", Zvornička 27, Sarajevo

9

Novo Sarajevo

Upoznajmo našu djecu kroz sport i njegove prednosti - kroz futsal sport Takmičejne Federalne lige u futsalu

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

DA

NE

3

80.700,00

10.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (udruženje apliciralo na tačku 3 koja je namjenjena sufinansiranju djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH), na potvrdi od banke nedostaje ID broj udruženja, nije vidljiv pečat FIA-e, potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza skenirana i isprintana u boji, nije ovjerena

488

3148-1

DA

Karate klub "DO" Tuzla, Rade Uhlika do 76, Tuzla

3

Tuzla

Sufinansiranje sudjelovanje sportaša na zvaničnim međunarondim takmičenjima

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

38.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili kao dokaze ugovore i narativne izvještaje bez medijskih članaka, biltena ..)

489

3148-2

DA

Karate klub "DO" Tuzla, Rade Uhlika do 76, Tuzla

3

Tuzla

Sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organizuju u Federaciji BiH međunarodni karate turnir "5. BiH Valentinovo 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

28.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili kao dokaze ugovore i narativne izvještaje bez medijskih članaka, biltena ..)

 

 

493

3198

DA

Udruga: Sporstko društvo Body Building klub "MO KLUB", Mostar, Zalik 10 A/2, Mostar

7

Mostar

Međunarodno takmičenje u snazi - Mostar open

NE

DA

DA

DA

NE

NE

DA

NE

NE

NE

3

15.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Pogrešan aplikacijski obrazac (udruženje apliciralo na tačku 3 koja je namjenjena sufinansiranju djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH), na potvrdi od banke nije navedeno da račun nije blokiran, nedostaje detaljan opis projekta i finansijski plan, nedostaju dokazi o realizovanim projektima, nedostaje Plan rada udruženja za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

497

3182

DA

Udruženje sportski savez Unsko - sanskog kantona, 502. Viteške brigade 37, Bihać

1

Bihać

Dani školskog sporta "Džemil Šerak 2020"

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

42.000,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

502

3307

DA

Udruženje građana "Ljubitelja oldtimer vozila", Kranjčevićeva 39, Sarajevo

9

Centar

XVIII Međunarondi oldtimer rally SARAJEVO - VAREŠ 2020

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

18.500,00

8.000,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni), dostavili potvrdu oldtimer saveza u BiH (potvrda nije orginal niti ovjerena kopija, skenirana i isprintana u boji)

506

3251

DA

Udruženje sportski klub "Arena", Ramiza Salčina 1, Sarajevo

9

llidža

Razvoj Brazilske džiju-džice u BiH

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

2

18.500,00

8.500,00

DA

NE

 

Nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (državni ili federalni)

507

3020

DA

Negometni klub "Šantići", Šantići bb, Šantići

6

Vitez

Zamjena vanjske ograde na stadionu NK Šantići 1 faza istočna strana

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

/

1

9.860,76

7.000,00

DA

NE

 

Nedostaju dokazi o realizovanim projektima (dostavili slike , bez medijskih članaka, biltena...)

508

3627-2

DA

Javna ustanova Kulturno - sportski centar Vogošća, Jošanjička 33, Vogošća

9

Vogošća

Projekat škola plivanja

DA

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

2

68.500,00

10.000,00

DA

NE

 

Nedostaje uvjerenje o poreznoj registraciji, nedostaje rješenje o razvrstavanju, nedostaje aktuelni izvod iz registra, nedostaje potvrda od banke, nedostaje detaljan opis projekta i finansijski plan, nedostaje Bilans stanja i uspjeha, nedostaju dokazi o realizovanim projektima, nedostaje Plan rada za 2020. godinu i nedostaje potvrda o članstvu u jednom od strukovnih saveza (federalni ili državni)

 

 

509

3627-1

DA

Javna ustanova Kulturno - sportski centar Vogošća, Jošanjička 33, Vogošća

9

Vogošća

Utrka Vogošća 5K

DA

NE

NE

NE

NE

NE

NE