II Javni poziv za vlasnike individualnih stambenih objekata i objekata kolektivnog stanovanja za apliciranje u okviru projekta Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)

Datum objave: 08.03.2021. 09:17 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) (u daljem tekstu Model EE) od 11.12,2017. godine. Sporazuma o saradnji na implementaciji Modela EE potpisanog između Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA od 25.5.2018. godine. Sporazuma o saradnji na realizaciji Modela EE (broj: 02-23-31872/18 od 10.09.2018., broj: 05-14-40432/18 24.12.2018., broj: 05/01-14-35793/19 od 02.12.2019. godine), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, objavljuje

 

II JAVNI POZIV

ZA VLASNIKE INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA I OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA ZA APLICIRANJE U OKVIRU PROJEKTA "MODEL POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U FUNKCIJI POVEĆANJA BROJA KORISNIKA (OMASOVLJENJE)"

 

Pozivaju se zainteresovani vlasnici individualnih stambenih objekata i etažni vlasnici u zgradama kolektivnog stanovanja (putem svojih predstavnika), da apliciraju na projekat poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području općina Hadžići, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad i llidža.

Projekat ima za cilj smanjenje troškova grijanja i unaprjeđenje energetske efikasnosti objekata. Nakon implementacije mjera energetske efikasnosti predviđene uštede na troškovima energenta na mjesečnom nivou, mogu dostići i do 50% (dovoljne za povrat uloženih sredstava), pa je stoga slogan projekta: UTOPLI ZGRADU - PREPOLOVI RAČUN. Efekti projekta bit će vidljivi kroz smanjenje potrošnje energenata, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu i ujednačenu urbanističku sliku Kantona Sarajevo, duži životni vijek nekretnina i povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.

Pogodnosti za učesnike u projektu:

- Pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti

- Mogućnost korištenja namjenskih kreditnih linija kod partnerskih banaka

- Subvencioniranje kamate za korisnike kreditnih sredstava po stopi 3%

- Sufinansiranje troškova provođenja mjera EE u iznosu 45% i

- Pokriveni troškovi nadzora nad implementacijom mjera energetske efikasnosti

Sve informacije o načinu apliciranja te potrebnoj dokumentaciji, mogu se dobiti koristeći se vodičem za aplikante koji je dostupan na web stranici www.uredee.ba ili putem e-maila na info@uredee.ba. Dodatne informacije mogu se dobiti i na telefon 033/652-935.

Aplikacije sa pratećom dokumentacijom se dostavljaju lično na protokol ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA / URED EE Kolodvorska 6 71000 Sarajevo sa naznakom “Javni poziv u okviru Modela energetske efikasnosti”

 

Javni poziv ostaje otvoren do 22.04.2021. godine.

Datum objave poziva: 08.03.2021 godine.  

 

 

OPIS PROJEKTA

Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) (Model EE), predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo.

CILJ Modela energetske efikasnosti je sistemska podrška građanima u poboljšanju energetskih karakteristika, odnosno utopljavanju stambenih objekata, pod povoljnijim uvjetima. Smanjenje energije potrebne za grijanje stambenih zgrada imat će za rezultat smanjenje zagađenja zraka i bolji komfor za korisnike. Modelom EE se nastoji smanjiti potrošnja čvrstih goriva, naročito u urbanim sredinama i održivo korištenja prirodnog gasa za grijanje.

EFEKTI Modela energetske efikasnosti bit će vidljivi kroz smanjenje potrošnje energenata, prelazak sa grijanja čvrstim gorivima na grijanje ekološki prihvatljivijim gorivima, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu urbanističku sliku Kantona Sarajevo, duži životni vijek nekretnina i povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.

OSNOVNI PRINCIP na kojem se bazira Model EE je otplata troškova mjera energetske efikasnosti (EE) iz postignutih ušteda što znači da za vlasnike zgrada na kojima se provode mjere energetske efikasnosti nema povećanja troškova zbog ulaganja u mjere EE, pa je stoga slogan  projekta: UTOPLI ZGRADU -  PREPOLOVI RAČUN,.

KORISNICI Modela energetske efikasnosti mogu biti :

  • Etažni vlasnici u zgradama kolektivnog stanovanja
  • Vlasnici individualnih stambeni objekata (kuće) i
  • Javni objekti

OBUHVAT PROJEKTA

Korisnici-aplikanti projekta Model EE su individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja sa područja općina Kantona sarajevo, što podrazumijeva i gradsku urbanu jezgru i padinske dijelove općina Kantona Sarajevo.

POGODNOSTI ZA KORISNIKE PROJEKTA

  • Pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti
  • Mogućnost korištenja namjenske kreditne linije kod banaka koje su partneri na implementaciji   Modela EE
  • Subvencioniranje dijela kamatne stope za korisnike kojima su u okviru projekta odobrena kreditna sredstva
  • Sufinansiranje dijela troškova u iznosu do 45% za utopljavanje objekata i druge mjere energetske efikasnosti predviđene za dati objekat
  • Pokriveni troškovi nadzora nad izvođenjem radova u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu

Modelom su predviđene aktivnosti promocije i edukacije etažnih vlasnika zgrada kolektivnog stanovanja i vlasnika individualnih objekata o prednostima primjene mjera energetske efikasnosti na stambenim objektima, prije svega uštedi energenata i poboljšanju stanja zraka, ali i nekih drugih koji su u skladu sa opredjeljenjem EU i čitavog svijeta.

REALIZACIJA PROJEKTA

Utopljavanje zgrada radi uštede energije realizira se kroz, za svakog korisnika, obavezujuće faze kako slijedi:

  • FAZA I podrazumijeva provođenje energetskog pregleda objekta, izrada ekonomski opravdanih mjera i investiciono tehničke dokumentacije u skladu sa važećim propisima
  • FAZA II podrazumijeva izvođenje građevinsko - zanatskih radova na utopljavanja objekata radi uštede energije

Sve navedene aktivnosti predviđene Modelom energetske efiksnosti koordinirati će Ured za energetsku efikasnost pri SERDA-i uz podršku Radne grupe za implementaciju Modela energetske efikasnosti.

 

KONTAKTI

Ured za energetsku efikasnost SERDA (info@uredee.ba)

Faruk Cerić (faruk@serda.ba)

Maja Lukić Grabovac (maja@serda.ba)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: