Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na energetskoj sanaciji i završetku višenamjenske sportske dvorane

Datum objave: 31.03.2018. 11:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.03.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-1-3-39-3-25/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Nataša Golić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com
Internet adresa www.opstina-gradiska.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka izvođenja radova na energetskoj sanaciji i završetku višenamjenske sportske dvorane.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka izvođenja radova na energetskoj sanaciji i završetku višenamjenske sportske dvorane, u skladu sa predmjerom
radova, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 2 i u skladu sa Tehničkom specifikacijom- Aneks 12 tenderske
dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212200-8 Građevinski radovi na sportskim objektima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8900000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekat Sportske dvorane „Servitium“, smješten na k.č. 2525/1 k.o. Gradiška 1.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak izvođenja radova teče od dana uvođenja izvođača radova u posao, a krajnji rok za završetak radova je 28.
septembar 2018. godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje javne nabavke se vrši u skladu sa Odlukom, broj 02-022-137/18 od 30.03.2018.godine.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.4.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.4.2018. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.4.2018. 11:30:00
Adresa i mjesto Opština Gradiška, Vidovdanska 1A, Gradiška


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nataša Golić, Božana Cumbo
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com
Internet adresa www.opstina-gradiska.com

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: