Izvođenje radova na izgradnji dionice ceste Stolovi - Drenovac, L = 8.785 m

Datum objave:19.09.2018. 09:11 / Izvor: Oslobođenje, 19.09.2018.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

 

Poziv za dostavu ponuda

 

Država: Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine

Naziv projekta: Projekat modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH (P152406)

Zajam br.: IBRD 8640 i EIB 24315

Naziv Ugovora: Izgradnja dionice ceste Stolovi - Drenovac L=8.785 m

Poziv br: BA/FBH/FRSMP/ICB/4-2/W/18

 

 

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine je primila kredite za finansiranje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Evropske Investicijske Banke (EIB) za troškove Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH i namjerava koristiti dio sredstava za plaćanja po ugovoru za izgradnju magistralne ceste M-17.3 Neum - Stolac: Izgradnja dionice ceste Stolovi - Drenovac L=8.785 m

Ovaj ugovor će biti zajednički finansiran od strane Evropske Investicijske banke i Svjetske banke.

 

1. JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo ovim putem poziva prihvatljive ponuđače na dostavu zapečaćenih ponuda za sljedeće radove: Izgradnja dionice ceste Stolovi - Drenovac L=8.785 m

 

2. Predviđeni period za izgradnju će biti 16 mjeseci

 

3. Nadmetanje će se provoditi kroz procedure međunarodnog konkurentnog nadmetanja kao što je definirano u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka roba, radova i nekonsultanskih usluga pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima od strane zajmoprimaca Svjetske banke, Januar 2011., revidirano Juli 2014. ("Smjernice nabavke") i otvoreno je za sve prihvatljive ponuđače kao što je definirano u Smjernicama nabavke. Uz to, upućujemo vas na paragrafe 1.6 i 1.7 koji definiraju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.

 

4. Zainteresirani prihvatljivi ponuđači mogu dobiti više informacija od JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Sektor međunarodnih investicija, na pisani upit putem e-maila: pit@jpcfbih.ba i uz prethodnu najavu, pregledati dokumente nadmetanja tokom radnog vremena od 09:00h do 15:00h na dolje navedenoj adresi.

 

5. Kompletna dokumenta nadmetanja u elektronskoj formi, na engleskom jeziku, zainteresovani prihvatljivi ponuđači mogu dobiti besplatno, nakon dostavljanja pisanog zahtjeva na dolje navedenu adresu.

Printana kopija dokumenta neće se dostavljati.

 

6. Ponude moraju biti dostavljene na dolje navedenu adresu, do ili prije 5.11.2018. u 12:00 sati (podne) po lokalnom vremenu. Elektronsko nadmetanje neće biti dozvoljeno. Zakašnjele ponude će biti odbačene. Ponude će biti javno otvorene u prisustvu imenovanih zastupnika ponuđača i svakoga tko odluči da prisustvuje na dolje navedenoj adresi 5.11.2018. u 12:00 sati (podne), po lokalnom vremenu.

 

7. Sve ponude moraju biti popraćene Garancijom ponude u iznosu 150.000 konvertibilnih maraka ili ekvivalentno u slobodno konvertibilnoj valuti.

 

8. Adresa na koju se gore poziva je:

JP Ceste Federacije BiH d.o.o., Sektor međunarodnih investicija Terezija 54,

71000 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 250 377; 563 453

Fax: +387 33 250 387

E-mail:, pit@jpcfbih.ba

Internet stranica: www.jpcfbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: