Izvođenje radova na projektovanju, rekonstrukciji, nadogradnji i adaptaciji postojećeg objekta Dom Partizan i dogradnji novog objekta istih dimenzija, po sistemu ključ u ruke, izgradnji internih saobraćajnica, parkinga, velnes centra i parternom uređenju

Datum objave: 31.08.2021. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

22766-1-3-36-3-21/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UGOSTITELJSKI SERVIS VLADE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4404396330006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Duška Amidžić
Adresa Nikole Pašića 42
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 310-568
Faks (051) 309-274
Elektronska pošta o.kunjadic@us.vladars.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Projektovanje,rekonstrukcija,nadogradnja i adaptacija postojećeg objekta "Dom Partizan" i dogradnja novog objekta
istih dimenzija,po sistemu "ključ u ruke",izgradnja internih saobraćajnica,parkinga ,velnes centra i parternog
uređenja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Projektovanje, rekonstrukcija, nadogradnja i adaptacija postojećeg objekta "Dom Partizan" i dogradnja novog
objekta istih dimenzija, po sistemu "ključ u ruke", izgradnja internih saobraćajnica, parkinga,velnes centra i
parternog uređenja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212411-0 Građevinski radovi na hotelu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5982900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok za izvođenje radova 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.9.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Nikole Pašića 42,Banja Luka
Datum i vrijeme 21.9.2021. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Duška Amidžić
Adresa Nikole Pašića 42
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 310-568
Faks (051) 309-274
Elektronska pošta o.kunjadic@us.vladars.net
Internet adresa

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
22766-1-3-36-3-21/21
PODIJELI: