Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji terminala tečnih naftnih derivata Bihać

Datum objave: 27.11.2020. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1138-1-3-256-3-31/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200977100007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nefa Keco
Adresa Mustajbega Fadilpašića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-278
Faks (033) 214-316
Elektronska pošta protokol@terminali.ba
Internet adresa www.terminali.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TERMINALA TEČNIH NAFTNIH DERIVATA BIHAĆ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova: „REKONSTRUKCIJA TERMINALA TEČNIH NAFTNIH GORIVA BIHAĆ“, u skladu s
Glavnim-izvedbenim projektom, što podrazumijeva nabavku, isporuku, ugradnju i funkcionalno povezivanje opreme,
nabavku materijala, izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje, probni rad i puštanje u pogon, a prema sadržaju i
opisu iz Tehničkih zahtjeva i specifikacija, datih u Aneksu 13 tenderske dokumentacije, Opšti uslovi za ugovaranje radova i
usluga u građenju datih u Aneksu 17 i predmjeru radova u Aneksu 2 tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 13

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9700000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Terminal Bihać, ul. Orljenskih ljiljana naselje Ribić - Bihać

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 365 do 425 dana od uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Aneks 4, član 5 TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Tačka 7.2 TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Tačka 7.3 TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Tačka 7.4 TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Garancija 20,00 %
3 Uslovi plaćanja 10,00 %
4 Period izvršenja radova 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.01.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mustajbega Fadilpašića br. 1
Datum i vrijeme 11.01.2021. 13:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo
UIN 4200977100007
Contact person Mevsud Brković, Mechanical Engineering
Address Mustajbega Fadilpašića br. 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 214-278
Fax number (033) 214-316
Email address protokol@terminali.ba
Website address www.terminali.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special
trades

II 1.a. Title of the object of the contract

Reconstruction works in oil terminals in Bihac.

II 1.b. Description of the object of the contract

Reconstruction works in accordance with the main project of renovation, reconstruction oil terminals in city Bihac. Scope of
works includes purchase and installation equipment and materials, performing works on reconstruction, installation and

connecting equipment with appropriate pipelines, including mechanical , electrical , constructions and integral protection
works, as well as testing and commissioning and others requirements according to the technical specification of the tender
documents.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 45454000-4 Restructuring work


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As in Aneks 13

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

20.12.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.1.2021. 12:00:00
Address and place Mustajbega Fadilpašića br. 1, Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1138-1-3-256-3-31/20
PODIJELI: