Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu (projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka, projekti zaštite i remedijacije tla, projekti zaštite zraka, projekti upravljanja otpadom, unaprijeđenje korištenja energije, provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije) - JK 2020/2

Datum objave: 25.09.2020. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 25.09.2020.

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" broj 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH" broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH" broj: 98/19) i Odluke privremenog Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu broj: U0-01-3-2-2-2b/2020 od 24.09.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu — JK 2020/2

 

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 6.096.000,00 KM.

 

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

LOT 1. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet: 400.000,00 KM

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sufinansiranje uspostavljanja mreže monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH.

Shodno Strategiji zaštite okoliša Federacije BiH cilj monitoringa je određivanje kvaliteta zraka u stanicama pozadinskog zagađenja, regionalnog i prekograničnog daljinskog prijenosa, te praćenja u okviru međunarodnih obaveza države, na područjima nacionalnih parkova, zaštićenih pejzaža, zaštićenih područja, spomenika prirode, osjetljivih okolišnih sistema, te kulturnog i prirodnog nasljeđa, u naseljima i u industrijskim područjima. Projekti moraju biti planirani u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl. Novine FBiH 1/12) kako bi bili razmatrani kroz ovaj LOT.

Moguće je prijaviti i projekte koji se odnose na održavanje postojećih stanica, kao i unaprjeđenje i opremanje laboratorija za praćenje kvalitete zraka samo od strane, za tu oblast, ovlaštenih institucija.

 

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog

projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 100.000,00 KM.

 

LOT 2. Projekti zaštite i remedijacije tla - raspoloživi budžet: 400.000,00 KM

Ovim lotom se planiraju i projekti remedijacije/revitalizacije tla kao što su istraživački projekti/studije čiji je cilj razvijanje metoda za remedijaciju tla, posebno bioremedijacije, te konkretni projekti remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranog zemljišta odgovarajućim okolišno prihvatljivim metodama sa definiranim mjerama. Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 50.000,00 KM.

 

(Ovaj lot ne podržava projekte u oblasti tretmana voda, nego isključivo %agađenog i degradiranog

 

LOT 3. Projekti zaštite zraka - raspoloživi budžet: 1.492.000,00 KM

Ovaj lot obuhvata projekte koji se odnose na poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka kroz sljedeće aktivnosti:

 

3.1.Projekti industrije i privrede koji se odnose na:

a) Smanjenje emisija zagađujućih materija u zrak (Planovi operatera za smanjenje emisija iz stacionarnih postrojenja, istraživanje učinkovitije uporebe energenata, i primjene najboljih raspoloživih tehnologija u proizvodnom procesu, a koje doprinose smanjenju emisija u zrak, provođenje mjera smanjenja emisija, ugradnja filtera i dr.)

b) Optimizaciju i osiguranje kvalitete podataka sistema za kontrolu i monitoring emisija zagađujućih materija u zrak;

3.2.Projekti zaštite zraka urbanih sredina koje se suočavaju sa problemom zagađenja zraka a koje se odnose na smanjenje emisija štetnih plinova od saobraćaja, proširenje mreže daljinskog grijanja i ozelenjavanje kroz:

a) uvođenje novih ili prilagođavanje postojećih vozila gradskog saobraćaja na ekološki prihvatljiviji pogon, u većim urbanim sredinama - isključivo namjena gradskog prijevoza za javne potrebe. Napomena: Sufinansiranje od strane Fonda %a %aštitu okoliša Federacije BiH moguće je ostvariti kroz^ ra%liku u cijeni i%među standardnog motora na fosilna goriva i motora na ekološkiprihvatljivijipogon;

b) inovativna rješenja u saobraćaju (npr. projekti razvoja car-sharing i car-pooling sistema - projektna dokumentacija i softverska rješenja, isključivo za vlastite potrebe investitora)

c) infrastrukturna rješenja (punionice za električna vozila, inovativna tehničko-tehnološka rješenja za prečišćavanje zraka u gradovima, biciklističke staze)

d) proširenje i rekonstrukciju sistema daljinskog grijanja,

e) projekti uspostavljanja novih zelenih površina i rekreacionih zona u gradovima

f) Naučno-istraživački projekti iz oblasti zaštite i monitoringa kvalitete zraka

g) Izrada kantonalnih registara emisija/postrojenja (mogu seprijaviti samo kantoni)

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 40% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 150.000,00 KM.

 

LOT 4. Projekti upravljanja otpadom - raspoloživi budžet: 1.854.000,00 KM

Ovaj lot podrazumijeva ulaganja u sisteme primarnog odvajanja otpada (za nabavku kanti, kontejnera i zelenih otoka) radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih svojstava, te opremanje reciklažnih dvorišta i transfer stanica, kao i uspostava sistema za registrovanje količina otpada koje se primaju na odlagališta i monitoring. Prioritetni projekti su oni koji se odnose na:

 

a) nabavka i postavljanje vaga na ulazu na odlagališta sa pratećim software-om; formiranje zelenih otoka radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka;

b) projektovanje, izgradnja i/ili opremanje reciklažnih dvorišta;

c) poticanje projekata ponovne upotrebe otpada;

d) poticanje razvoja reciklažne djelatnosti;

e) vozila i namjenska oprema za prikupljanje i odvoz selektiranog otpada;

f) kompostiranje organskog i bio otpada;

g) proizvodnja energenta iz otpada i sl.

 

Sredstva će se dodjeljivati isključivo uz mišljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma u cilju unaprijeđenja sistema upravljanja otpadom.

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 40% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 100.000,00 KM.

 

LOT 5. Unaprijeđenje korištenja energije - raspoloživi budžet: 1.900.000,00 KM

Ovaj lot podrazumijeva korištenje sredstava Fonda za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenim (isključivo zgrade kolektivnog stanovanja) i nestambenim objektima, u javnim uslugama (komunalne usluge kao npr. sistemi javne rasvjete, sistemi daljinskih grijanja, distribucije vode, te drugi sistemi u sektoru komunalnih usluga) i u industrijskim procesima.

 

Lotom se mogu sufinansirati:

a) izrada energijskog audita, projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko je ista neophodna za realizaciju mjera preporučenih auditom), kojima se stvaraju preduslovi za dalje aktivnosti na implementaciji mjera povećanja energijske efikasnosti, te izrada energijskih certifikata za nestambene objekte koji su dužni obezbijediti isti u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH;

b) provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti u/na postojećim objektima/ sistemima/ procesima u skladu sa preporukama iz energijskog audita/ studije izvodljivosti.

 

Istim projektom se ne može aplicirati i za aktivnost izrade audita/tehničke dokumentacije i za provođenje mjera energijske efikasnosti.

Ukoliko je aplikant javni subjekt, isti može biti podržan ovim lotom samo ako je obuhvaćen organizacionom šemom upravljanja energijom nadležnog nivoa vlasti, a sve u skladu sa članom 18. Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH i Pravilnikom o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH, u suprotnom aplikacija neće biti razmatrana.

U slučaju da mjere energijske efikasnosti uključuju korištenje obnovljivih izvora energije, ovim lotom iste mogu biti podržane samo ako se odnose na proizvodnju toplotne energije.

Aktivnosti predviđene u okviru ovog lot-a se ne odnose na objekte pod kulturno-historijskom zaštitom, na građenje novih objekata, sistema, postrojenja, te uspostavljanje novih proizvodnih linija, te takve aplikacije neće biti razmatrane.

 

Napomena:

- „Postojeći objekti" su objekti i%građeni u skladu sa važećim zakonskim propisima koji uređuju tu oblast u FBiH, te %a koje se, na %ahtjev, mogu obe%bijediti računi %a utrošenu energiju i vodu %a posljednje tri godine (2017.-2019. godina).

- „Nestambeni objekti" su svi objekti koji nisu namijenjeni stanovanju, be^ ob%ira na njihovu namjenu i vlasništvo (objekti javne namjene koje koriste tijela vlasti,, objekti institucija koje pružaju javne usluge, objekti drugih namjena koje pružaju usluge velikom broju Ijudi, administrativni I poslovni objektiprivrednih subjekata,, objektiprivredne namjene %a obavljanje privredne, proi%vodne i poljoprivredne djelatnosti, kao npr.: proi%vodne hale u industrjskoj proi%vodnji, proi%vodne radionice, skladišta, objekti namijenjeni poljoprivrednomprivređivanju i sl).

- „Industrijski procesi"predstavljaju ukupne procese koji se odvijaju u industrjskim pogonima, a imaju %a cilj stvaranje nove vrijednosti krozprimjenu odgovarajućih tehnologija.

Napomena: Privredna društva se mogu javiti ukoliko apliciraju sa projektom isključivo %a vlastite

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od minimalno 40% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 100.000,00 KM.

 

LOT 6. Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije - raspoloživi budžet: 50.000,00 KM

 

Ovim lotom se planiraju projekti provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije. Ove aktivnosti su dužne provoditi nadležne kantonalne i općinske institucije koje prethodno pripreme plan uništavanja ove korovske vrste.

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 10.000,00 KM.

 

II. KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učešća na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT 1.: kantoni i jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), institucije nadležne za uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka, javne ustanove;

LOT 2.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva;

LOT 3.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove, javna preduzeća i privredna društva;

LOT 4.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javna komunalna preduzeća i privredna društva;

LOT 5.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove, javna komunalna preduzeća, upravitelji zgrada, te ostala privredna društva;

LOT 6.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine).

 

III. USLOVI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVE MORAJU ISPUNITI

Pravna lica koja se prijavljuju na Javni konkurs Fonda moraju ispunjavati sljedeće uslove:

- Da imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

- Da osiguraju vlastito učešće najmanje u procentu definiranom za LOT na koji se prijavljuju;

- Da prihvate uslove zajedničkog sudjelovanja u sufinansiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH propisane općim aktima Fonda;

- Da podnesu kompletiranu prijavu za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u skladu sa objavljenim konkursom;

- Ispunjavaju i druge uslove utvrđene konkursom i pravilnicima.

Pod vlastitim učešćem se podrazumjevaju novčana sredstva korisnika, osnovna sredstva pribavljena radi realizacije ulaganja koja sufinasira Fond, kreditna ili grant sredstva drugih finansijskih institucija, ulaganja ili ulog drugih fizičkih i pravnih lica.

Kompletiranom prijavom se smatra ona koja sadrži obaveznu dokumentaciju traženu

Javnim konkursom i dodatnu obaveznu dokumentaciju po pojedinom LOT-u, kojom se dokazuje da aplikacija zadovoljava stručne uvjete po programskim aktivnostima.

 

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i nepotpuno ispunjeni obrasci

(aplikacijski i finansijski obrazac) će biti odbačene.

Aplikant na jedan LOT može konkurisati samo jednim projektom.

Ukoliko aplikant na jedan LOT prijavi više projekata svi prijavljeni projekti će biti odbačeni.

Aplikantu nije dozvoljeno prijaviti isti projekt na više LOT-ova. U suprotnom će sve takve aplikacije biti odbačene.

U koverti može biti samo jedan projekt. Ukoliko jedna koverta sadrži više projekata, aplikacija se odbacuje.

 

IV. POPIS DOKUMENATA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

Cjelokupna dokumentacija se dostavlja na jednom od službenih jezika u FBiH u štampanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, uvezanu tvrdim povezom (ukoričena dokumentacija ili spiralni uvez) ili jemstvenikom. Kopija se dostavlja zajedno s originalnom prijavom, sa jasnim naznakama „original" i „kopija" prijave. U slučaju razlika

između originala i kopije, vjerodostojan je original prijave. Kompletna dokumentacija za učešće treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca.

 

IV 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Obavezna dokumentacija mora biti uvezana na propisan način i dostavljena u jednom primjerku originala i jednom primjerku kopije i mora sadržavati sljedeće:

1. Popunjen Obrazac za prijavu projekta na Javni konkurs, obavezno ovjeren i potpisan (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba ) - original;

2. Popunjen Obrazac finansijskog pregleda projekta, obavezno ovjeren i potpisan (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba  )  - original;

3. Ovjerenu izjavu o namjenskom trošenju sredstava (ovjera se vrši u općini ili kod notara) - dostaviti original. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);

4. Ovjerenu izjavu korisnika da je spreman obezbjediti instrument osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom (ovjera se vrši u općini ili kod notara) - dostaviti original. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);

5. Ovjerena izjava o korištenim/nekorištenim budžetskim i ostalim oblicima finansijske podrške iz oblasti zaštite okoliša u prethodne 2 godine sa aspekta izvora, visine i namjene sredstava (ovjera se vrši u općini ili kod notara) - dostaviti original. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba );

6. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda (aktuelni izvod iz sudskog registra ili sudsko rješenje o izmjenama podataka - odnosi se na pravna lica, izuzev jedinica lokalne samouprave) ili kod nadležnog organa, u zavisnosti gdje je subjekt registrovan (odnosi se na udruženja odnosno nevladine organizacije). Datum izdavanja dokaza o registraciji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa — dostavlja se original ili kopija originala (koji nije stariji od 3 mjeseca) ovjerena od strane nadležnog organa;

 

7. Uvjerenja o poreskoj registraciji, i to:

a) ID broj;

b)PDV   broj, za aplikante koji su PDV obveznici,

Obrasci pod a. i b. se dostavljaju kao kopije.Ako se radi o aplikantu koji nije PDV obveznik, o istom se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa - dostavlja se original ili kopija originala (koji nije stariji od 3 mjeseca) ovjerena od strane nadležnog organa;

 

8. Uvjerenje nadležnog organa da nije pod stečajem ili predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa - dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija

(ovjerena od strane nadležnog organa) - odnosi se samo na privredne subjekte;

 

9. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa — Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje.Ukoliko aplikant nije PDV obveznik, dužan je dostaviti uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o istom. Datum izdavanja svih uvjerenja iz ove tačke ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa — dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa);

 

10. Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da će aplikant, za projekat sa kojim se prijavljuje na ovaj Javni konkurs, koristiti PDV u računima kao ulazni /izlazni (ne odnosi se na aplikante koji nisu u sistemu PDV-a) - ovjera se vrši u općini ili kod notara - dostaviti original ili njegovu ovjerenu kopiju (ovjerenu od strane nadležnog organa). Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);

 

11. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju — datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa — dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa).

 

Napomena: Za jedinice lokalne samouprave (općine igradove) i%jave nije potrebno nadovjeravati kod notara ili u općini.

Obavezna dokumentacija je uslov učešća. Kompletnost obavezne dokumentacije ustanovit će Komisija za analizu prijava sa aspekta ispunjenosti formalno - pravnih uslova Javnog konkursa, koju imenuje direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ukoliko se ustanovi da aplikant nije priložio potrebne dokumente, te da traženu dokumentaciju nije uvezao na propisan način, prijava se neće uzeti u dalje razmatranje.

 

IV 2. DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA PO LOT-OVIMA:

LOT 1. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka:

1. Izjava da će stanica biti uvezana u federalnu mrežu monitoringa zraka putem FHMZ-a;

2. Projekt/elaborat sa predmjerom radova i specifikacijom opreme;

3. Preporuka Federalnog ministarstva okoliša i turizma za predloženi projekat;

4. Dokaz/Kopija ovlaštenja za praćenje kvalitete zraka samo za projekte unaprjeđenja i opremanja laboratorija za praćenje kvalitete zraka.

5. Dokaz o ispitivanju tržišta, odnosno dokazi o realnoj vrijednosti projekta;

6. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

 

LOT 2. Projekti zaštite i remedijacije tla:

1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za oblast istraživanja;

2. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta;

3. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

4. Za izvođenje radova remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranogzemljišta potrebno je dostaviti ovjeren predmjer i predračun radova, odnosno specifikaciju roba;

5. Za izvođenje radova remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranog zemljišta potrebno je dostaviti projekt remedijacije/sanacije, odnosno izvod iz elaborata ispitivanja tla sa konkretnim pokazateljima o vrsti zagađenja i mjerama sanacije

6. Preporuka FMOiT-a za predloženi projekat;

 

LOT 3. Projekti zaštite zraka:

1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za istraživanja kao i za izradu studijske i projektne dokumentacije;

2. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta;

3. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

4. Preporuka nadležnog ministarstva (FMOiT ili kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš) za predloženi projekat - za sve projektne prijedloge;

5. Ukoliko su u pitanju radovi/robe dostaviti:

a) Dokaz da su osigurane sve saglasnosti i dozvole koje su potrebne za konkretan projekt;

b) Ovjeren predmjer i predračun radova;

c) specifikacija opreme iz projektne dokumentacije;

6. Dokaz o ispitivanju tržišta, odnosno dokazi o realnoj vrijednosti projekta;

7. Analiza efekata projekta u smislu smanjenja emisija, odnosno uticaja na poboljšanje kvalitete zraka.

 

LOT 4. Projekti upravljanja otpadom:

1. Preporuka FMOiT-a za predloženi projekt;

2. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta ukoliko se radi o projektnoj dokumentaciji;

3. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta;

4. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

5. Ovjerena izjava općine da aplikant ima odobrene lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta i/ili instaliranje zelenih otoka, ukoliko se radi o izvođenju radova i/ili nabavci opreme;

6. Ovjeren predmjer i predračun radova, odnosno specifikacija opreme, ukoliko se radi o izvođenju radova i/ili nabavci opreme.

7. Dokaz o ispitivanju tržišta, odnosno dokazi o realnoj vrijednosti projekta.

 

LOT 5. Unaprijeđenje korištenja energije:

Ukoliko se projekat odnosi na izradu energijskog audita/studije izvodljivosti, projektno-tehničke dokumentacije ili izradu energijskog certifikata, potrebno je dostaviti:

1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za izradu energijskog audita/ studije izvodljivosti, projektno-tehničke dokumentacije ili izradu energijskog certifikata;

2. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta sa izjavom/dokazimao osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3. Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja izdatih od strane nadležnih organa i/ili certifikat za vršenje poslova upravitelja — ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada;

4. Izjava potpisana od strane upravitelja i predstavnika suvlasnika zgrade o osiguranju sredstava za provedbu predmeta aplikacije iz sredstava za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljnje zgradom - ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada;

 

5. Popis suvlasnika u zgradi sa izraženim bruto/neto površinama za sve stambene jedinice u zgradi - ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada;

6. Potpisana i ovjerena izjava upravitelja zgrade da u skladu sa zaključenim ugovorom o upravljanju zgradom te na osnovu odluke suvlasnika zgrade ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koji se odnosi predmet ovog Javnog konkursa - ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada.

 

Ukoliko se projekat odnosi na provođenje infrastrukturnih mjera povećanja energijske efikasnosti potrebno je dostaviti:

1. Ukoliko se radi o provođenju mjera na stambenim i nestambenim objektima potrebno je dostaviti detaljni energijski audit sa tehno-ekonomskom analizom uključujući tehničku specifikaciju, odnosno predmjer i predračun radova/specifikaciju opreme, urađenim od strane pravnog lica ovlaštenog kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja;

2. Ukoliko se radi o provođenju mjera u industrijskim procesima, na sistemima javne rasvjete ili komunalnih usluga potrebno je dostaviti energijski audit/studiju izvodljivosti sa sa tehno-ekonomskom analizom i tehničkom specifikacijom, odnosno predmjerom i predračunom radova/ specifikacijom opreme.

3. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta sa izjavom/dokazima o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

4. Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja izdatih od strane nadležnih organa i/ili certifikat za vršenje poslova upravitelja — ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada;

5. Izjava potpisana od strane upravitelja i predstavnika suvlasnika zgrade o osiguranju sredstava za provedbu predmeta aplikacije iz sredstava za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljnje zgradom - ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada;

6. Popis suvlasnika u zgradi sa izraženim bruto/neto površinama za sve stambene jedinice u zgradi - ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada;

7. Potpisana i ovjerena izjava upravitelja zgrade da u skladu sa zaključenim ugovorom o upravljanju zgradom te na osnovu odluke suvlasnika zgrade ima nalog u ime i za račun suvlasnika poduzimati poslove upravljanja na koji se odnosi predmet ovog Javnog konkursa - ukoliko za projekat apliciraju upravitelji zgrada.

 

LOT 6. Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije:

1. Projektni zadatak i predračun radova odnosno specifikaciju, ovjereno od strane aplikanta;

2. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

3. Izvod iz plana u kojem su vidljive predmetne aktivnosti.

 

V. KRITERIJI ODABIRA

 

Analizu pristiglih prijava na Javni konkurs, vršit će Komisije koje imenuje direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Komisije razmatraju prijave primljene na bazi Javnog konkursa, cijeneći ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih, sačinjavaju zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem, te isti dostavljaju direktoru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa je dužna otvoriti sve pristigle prijave, te utvrditi da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na kojeg se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom, o čemu je dužna sačiniti Izvještaj.

Komisija za stručnu ocjenu prijava vrši analizu i stručno bodovanje prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti. Po završenoj analizi i stručnom bodovanju prijava, Komisija za stručnu ocjenu prijava sastavlja listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki LOT posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije.

 

Prva faza ocjene prijava koju provodi Komisija za stručnu ocjenu prijava podrazumijeva pregled ispunjenosti minimalnih uslova prijave, prema sljedećim osnovnim kriterijima:

1. Usklađenost sa temom/programskom aktivnošću/navodima LOT-a

2. Vlastito učešće u skladu sa traženim konkursom

3. Kompletna dodatna obavezna dokumentacija

 

Sva tri navedena uvjeta moraju biti zadovoljena kako bi projekt stekao uvjete za naredni korak, a to je stručno bodovanje.

 

Prijave koje ispunjavaju sve minimalne uslove se dalje stručno boduju prema sljedećim kriterijima:

1. Kvalitet i relevantnost projekta (pripremljenost) — do 20 bodova

2. Kapaciteti aplikanta koja podnosi zahtjev za realizaciju projekta — do 5 bodova

3. Stepen povoljnog uticaja na okoliš i održivost projekta — do 15 bodova

4. Socio-ekološki pokazatelji i stepen ugroženosti okoliša — do 10 bodova

5. Finansijska ocjena projekta — do 20 bodova

 

Da bi bila stručno prihvatljiva, prijava treba da bude ocijenjena sa minimalno 49 bodova, dok maksimalan broj bodova koji može biti dodijeljen od strane Komisije za stručnu ocjenu prijava iznosi 70.

 

Direktor Fonda vrši bodovanje prema dodatnim kriterijima u skladu sa članom 4. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, te izrađuje listu prihvatljivih projekata za sufinansiranje na bazi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.

 

Uvjet koji trebaju zadovoljiti aplikacije da bi bile bodovane po dodatnim kriterijima Direktora su:

a) Aplikacija je zadovoljila formalno-pravne uvjete učešća;

b Aplikacija je zadovoljila minimalne stručne uvjete konkursa;

c) Projekat je stručno pozitivno ocijenjen, tj. ima minimalno 49 bodova.

 

Kriteriji na osnovu kojih direktor vrši dalje bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, su sljedeći:

1. Razvojni kriterij — do 15 bodova

2. Disperzna raspodjela sredstava po kantonima — do 10 bodova

3. Dosadašnje iskustvo Fonda sa aplikantom - do 5 bodova

 

Maksimalan broj bodova koji direktor može dodijeliti projektu je 30. Ukupni broj bodova projekta predstavlja zbir bodova dodijeljenih od strane komisije za stručnu ocjenu prijava i bodova dodijeljenih od strane direktora.

Da bi projekt bio prihvatljiv za finansiranje treba imati minimalno 70 bodova.

Na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, direktor podnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje. Prilikom izrade prijedloga o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje, direktor je dužan pridržavati se slijedećeg:

a) Predloženi iznos ne smije preći iznos sredstava traženih od strane aplikanta, kao ni limit po projektu određen tekstom Javnog konkursa za konkretan LOT.

b) Prednost kod dodjele sredstava imaju projekti sa većim brojem bodova.

c) Za projekte sa osvojenih >95 bodova predlaže se dodjela 90-100% traženog iznosa, za

 

projekte sa osvojenih >90 bodova predlaže se dodjela 80-90% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >85 bodova predlaže se dodjela 70-80% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >80 bodova predlaže se dodjela 60-70% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >75 bodova predlaže se dodjela 50-60% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >70 bodova predlaže se dodjela 40-50% traženog iznosa.

 

U slučaju da iznos ukupno dodijeljenih sredstava prelazi iznos raspoloživih sredstava, pravo na dodjelu gube projekti sa najmanjim brojem bodova, sve dok se ne uklopi u raspoloživi budžet predmetnog LOT-a. Ukoliko je ukupno dodijeljeni iznos niži od raspoloživog, direktor može kod izrade prijedloga da izvrši korekciju iznosa unutar zadanog raspona, ali samo na način da se prednost daje projektima sa većim brojem bodova.

Na prijedlog direktora, Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donosi odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Korisnik se obavezuje poštovati rokove definirane članom 10. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, jer se u protivnom sa istim neće zaključiti ugovor. Opravdanim troškovima smatraju se troškovi nastali na projektu nakon dana objavljivanja ovog Javnog konkursa.

PDV je opravdan trošak ako se ne odbija kao pretporez.

 

VI. MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH: www.fzofbih.org.ba.

Umjesto adrese, na kovertu zalijepiti popunjenu naljepnicu koja se nalazi na prethodno navedenoj web stranici. Prijava za učestvovanje dostavlja se lično ili putem preporučene pošte na adresu: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ul. Hamdije Čemerlića 39a 71.000 Sarajevo.

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI KONKURS JK 2020/2 - LOT BR.__ Rok za podnošenje prijava je : 14.10.2020. godine.

Dokumenti koji se dostavljaju kao prijava na Javni konkurs, ne vraćaju se aplikantu.

 

VII. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok za donošenje Odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika je 90 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa.

Odluka se objavljuje na web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba.

Fond će sve sudionike javnog konkura obavijestiti o donošenju odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava po objavljenom javnom konkursu u roku od 7 dana.

 

VIII. OPĆE ODREDBE

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ne snosi nikakve troškove nastale pripremom, sačinjavanjem i dostavljanjem aplikacije, te podnosioc aplikacije nema prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom Javnom konkursu.

Za dodatne informacije može se obratiti do 5 dana prije %atvaranja konkursa,, i to radnim danom od 12:00 - 14:00putem kontakt telefona: +387 (0)33 72 36 80.

 

v.d.DIREKTOR Dr. sci. oec. Fuad Čibukčić

 

Tekst Javnog konkursa preuzmite na linku:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: