Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu (projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša, projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša) - JK 2020/3

Datum objave: 25.09.2020. 10:27 / Izvor: Akta.ba, 25.09.2020.

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" broj 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH" broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH" broj: 98/19) i Odluke privremenog Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu broj: U0-01-3-2-2-2c/2020 od 24.09.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/3

 

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 600.000,00 KM.

 

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

 

LOT 1. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša - raspoloživi budžet: 300.000,00 KM

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje izrade strateških planova, programa i studija iz oblasti zaštite okoliša i energijske efikasnosti i to posebno: zaštite prirodnog i geološkog nasljeđa, zaštite voda, zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, upravljanja, korištenja i obrade otpada, izrada strateških studija uticaja na okoliš, projektne dokumentacije, kojima se stvaraju preduslovi za:

• dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji planova;

• za apliciranje i podsticanje programa za finansiranje po osnovu sporazuma i grantova.

iz domaćih i međunarodnih fondova;

• kao preduslov za povoljne kreditne linije.

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 50.000,00 KM.

 

Napomene:

- Ovaj lot se ne odnosi na izvođenje radova niti nabavku opreme, te takve aplikacije neće biti razmatrane

 

LOT 2. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša - raspoloživi budžet: 300.000,00 KM

Ovaj Lot obuhvata projekte koji se odnose na jačanje javne svijesti u području zaštite okoliša i energijske efikasnosti na teritoriji FBiH i to kroz slijedeće:

• Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša kroz promotivne kampanje

• Projekti jačanja svijesti o zaštiti okoliša nevladinih organizacija i privrednih društava

• Održavanje manifestacija, kongresa, simpozija sa aktulenim temama zaštite okoliša i energijske efikasnosti

 

Prioritetna područja:

1. Zaštita okoliša i energijske efikasnosti: očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštita ozonskog omotača, unapređenje stanja okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina, upravljanje otpadom, promocija obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

2. Zaštita prirode: aktivnosti unutar zaštićenih područja, edukacija i akcije za očuvanje speleoloških objekata, programi edukacije i osposobljavanja javnosti/volonterske zajednice, programi edukacije i jačanja svijesti o strogo zaštićenim vrstama.

Neće se prihvatati projekti koji za cilj imaju promociju Fonda, nego isključivo promociju aktivnosti koje provodi Fond kroz svoj program rada.

Aplikant mora osigurati vlastito učešće u iznosu od 10% od vrijednosti prijavljenog projekta. Maksimalni iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 50.000,00 KM.

 

II. KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učešća na Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:

LOT 1.: organi i tijela federalne uprave, kantoni, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i javna preduzeća;

LOT 2.: nevladine organizacije i privredna društva;

 

III. USLOVI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVE MORAJU ISPUNITI

Pravna lica koja se prijavljuju na Javni konkurs Fonda moraju ispunjavati sljedeće uslove:

- Da imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

- Da osiguraju vlastito učešće najmanje u procentu definiranom za LOT na koji se prijavljuju;

- Da prihvate uslove zajedničkog sudjelovanja u sufinansiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH propisane općim aktima Fonda;

- Da podnesu kompletiranu prijavu za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u skladu sa objavljenim konkursom;

- Ispunjavaju i druge uslove utvrđene konkursom i pravilnicima.

Pod vlastitim učešćem se podrazumjevaju novčana sredstva korisnika, osnovna sredstva pribavljena radi realizacije ulaganja koja sufinasira Fond, kreditna ili grant sredstva drugih finansijskih institucija, ulaganja ili ulog drugih fizičkih i pravnih lica.

Kompletiranom prijavom se smatra ona koja sadrži obaveznu dokumentaciju traženu

Javnim konkursom i dodatnu obaveznu dokumentaciju po pojedinom LOT-u, kojom se dokazuje da aplikacija zadovoljava stručne uvjete po programskim aktivnostima.

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i nepotpuno ispunjeni obrasci (aplikacijski i finansijski obrazac) će biti odbačene.

Aplikant na jedan LOT može konkurisati samo jednim projektom.

Ukoliko aplikant na jedan LOT prijavi više projekata svi prijavljeni projekti će biti odbačeni.

Aplikantu nije dozvoljeno prijaviti isti projekt na više LOT-ova. U suprotnom će sve takve aplikacije biti odbačene.

U koverti može biti samo jedan projekt. Ukoliko jedna koverta sadrži više projekata, aplikacija se odbacuje.

 

IV. POPIS DOKUMENATA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU

Cjelokupna dokumentacija se dostavlja na jednom od službenih jezika u FBiH u štampanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, uvezanu tvrdim povezom (ukoričena dokumentacija ili spiralni uvez) ili jemstvenikom. Kopija se dostavlja zajedno s originalnom prijavom, sa jasnim naznakama „original" i „kopija" prijave. U slučaju razlika između originala i kopije, vjerodostojan je original prijave. Kompletna dokumentacija za učešće treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca.

IV 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Obavezna dokumentacija mora biti uvezana na propisan način i dostavljena u jednom primjerku originala i jednom primjerku kopije i mora sadržavati sljedeće:

1. Popunjen Obrazac za prijavu projekta na Javni konkurs, obavezno ovjeren i potpisan (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba ) - original;

2. Popunjen Obrazac finansijskog pregleda projekta, obavezno ovjeren i potpisan (dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba  ) - original;

3. Ovjerenu izjavu o namjenskom trošenju sredstava (ovjera se vrši u općini ili kod notara) - dostaviti original. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);

4. Ovjerenu izjavu korisnika da je spreman obezbjediti instrument osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom (ovjera se vrši u općini ili kod notara) - dostaviti original. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba );

5. Ovjerena izjava o korištenim/nekorištenim budžetskim i ostalim oblicima finansijske podrške iz oblasti zaštite okoliša u prethodne 2 godine sa aspekta izvora, visine i namjene sredstava (ovjera se vrši u općini ili kod notara) - dostaviti original. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba );

6. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda (aktuelni izvod iz sudskog registra ili sudsko rješenje o izmjenama podataka - odnosi se na pravna lica, izuzev jedinica lokalne samouprave) ili kod nadležnog organa, u zavisnosti gdje je subjekt registrovan (odnosi se na udruženja odnosno nevladine organizacije). Datum izdavanja dokaza o registraciji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa — dostavlja se original ili kopija originala (koji nije stariji od 3 mjeseca) ovjerena od strane nadležnog organa;

7. Uvjerenja o poreskoj registraciji, i to:

a) ID broj;

b) PDV broj, za aplikante koji su PDV obveznici,

Obrasci pod a. i b. se dostavljaju kao kopije.Ako se radi o aplikantu koji nije PDV obveznik, o istom se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa - dostavlja se original ili kopija originala (koji nije stariji od 3 mjeseca) ovjerena od strane nadležnog organa;

8. Uvjerenje nadležnog organa da nije pod stečajem ili predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa - dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa) - odnosi se samo na privredne subjekte;

9. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa — Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje.Ukoliko aplikant nije PDV obveznik, dužan je dostaviti uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o istom. Datum izdavanja svih uvjerenja iz ove tačke ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa — dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa);

10. Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da će aplikant, za projekat sa kojim se prijavljuje na ovaj Javni konkurs, koristiti PDV u računima kao ulazni /izlazni (ne odnosi se na aplikante koji nisu u sistemu PDV-a) - ovjera se vrši u općini ili kod notara - dostaviti original ili njegovu ovjerenu kopiju (ovjerenu od strane nadležnog organa). Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa (Obrazac Izjave je dostupan na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine: www.fzofbih.org.ba);

11. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju — datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog konkursa — dostavlja se original ili njegova ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa).

Napomena: Zajedinice lokalne samouprave (općine igradove) izjave nije potrebno nadovjeravati kod notara ili u općini.

Obavezna dokumentacija je uslov učešća. Kompletnost obavezne dokumentacije ustanovit će Komisija za analizu prijava sa aspekta ispunjenosti formalno - pravnih uslova Javnog konkursa, koju imenuje direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ukoliko se ustanovi da aplikant nije priložio potrebne dokumente, te da traženu dokumentaciju nije uvezao na propisan način, prijava se neće uzeti u dalje razmatranje.

 

IV 2. DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA PO LOT-OVIMA:

LOT 1. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša:

1. Projektni zadatak ovjeren od strane aplikanta za izradu studije, plana, energetskog audita ili projektne dokumentacije;

2. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta sa razloženim troškovima za pojedine aktivnosti i odvojeno prikazanim troškovima rada i materijalnim troškovima,

3. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave;

4. Preporuka nadležnog kantonalnog ili federalnog ministarstva u smislu da li je predloženi projekt usklađen sa važećom planskom i strateškom dokumentacijom u oblasti zaštite okoliša za nivo na kojem se isti radi.

LOT 2. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša:

1. Projektni zadatak za programe i projekte - planirane konkretne akcije ili aktivnosti zaštite okoliša i energijske efikasnosti u okviru određenog geografskog područja sa detaljnim planom i finansijskim pokazateljima i navedenim periodima održavanja;

2. Detaljno idejno rješenje i plan aktivnosti sa razrađenim finansijskim pokazateljima, ako je u pitanju medijska promocija zaštite okoliša i energijske efikasnosti;

3. Detaljno razrađen plan sa finansijskim pokazateljima za organiziranje konferencija, simpozija ili sličnih manifestacija;

4. Ažurirana detaljna struktura troškova cjelokupnog projekta sa razloženim troškovima za pojedine aktivnosti i odvojeno prikazanim troškovima rada i materijalnim troškovima,

5. Izjava o osiguranju sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta koji je predmet prijave.

 

V. KRITERIJI ODABIRA

Analizu pristiglih prijava na Javni konkurs, vršit će Komisije koje imenuje direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Komisije razmatraju prijave primljene na bazi Javnog konkursa, cijeneći ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje istih, sačinjavaju zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem, te isti dostavljaju direktoru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa je dužna otvoriti sve pristigle prijave, te utvrditi da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na kojeg se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom, o čemu je dužna sačiniti Izvještaj.

Komisija za stručnu ocjenu prijava vrši analizu i stručno bodovanje prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti. Po završenoj analizi i stručnom bodovanju prijava, Komisija za stručnu ocjenu prijava sastavlja listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki LOT posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije.

Prva faza ocjene prijava koju provodi Komisija za stručnu ocjenu prijava podrazumijeva pregled ispunjenosti minimalnih uslova prijave, prema sljedećim osnovnim kriterijima:

1. Usklađenost sa temom/programskom aktivnošću/navodima LOT-a

2. Vlastito učešće u skladu sa traženim konkursom

3. Kompletna dodatna obavezna dokumentacija

Sva tri navedena uvjeta moraju biti zadovoljena kako bi projekt stekao uvjete za naredni korak, a to je stručno bodovanje.

Prijave koje ispunjavaju sve minimalne uslove se dalje stručno boduju prema sljedećim kriterijima:

1. Kvalitet i relevantnost projekta (pripremljenost) — do 20 bodova

2. Kapaciteti aplikanta koja podnosi zahtjev za realizaciju projekta — do 5 bodova

3. Stepen povoljnog uticaja na okoliš i održivost projekta — do 15 bodova

4. Socio-ekološki pokazatelji i stepen ugroženosti okoliša — do 10 bodova

5. Finansijska ocjena projekta — do 20 bodova

Da bi bila stručno prihvatljiva, prijava treba da bude ocijenjena sa minimalno 49 bodova, dok maksimalan broj bodova koji može biti dodijeljen od strane Komisije za stručnu ocjenu prijava iznosi 70.

Direktor Fonda vrši bodovanje prema dodatnim kriterijima u skladu sa članom 4. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, te izrađuje listu prihvatljivih projekata za sufinansiranje na bazi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.

Uvjet koji trebaju zadovoljiti aplikacije da bi bile bodovane po dodatnim kriterijima Direktora su:

a) Aplikacija je zadovoljila formalno-pravne uvjete učešća;

b) Aplikacija je zadovoljila minimalne stručne uvjete konkursa;

c) Projekat je stručno pozitivno ocijenjen, tj. ima minimalno 49 bodova.

Kriteriji na osnovu kojih direktor vrši dalje bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, su sljedeći:

1. Razvojni kriterij — do 15 bodova

2. Disperzna raspodjela sredstava po kantonima — do 10 bodova

3. Dosadašnje iskustvo Fonda sa aplikantom - do 5 bodova

Maksimalan broj bodova koji direktor može dodijeliti projektu je 30. Ukupni broj bodova projekta predstavlja zbir bodova dodijeljenih od strane komisije za stručnu ocjenu prijava i bodova dodijeljenih od strane direktora.

Da bi projekt bio prihvatljiv za finansiranje treba imati minimalno 70 bodova.

Na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, direktor podnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje. Prilikom izrade prijedloga o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje, direktor je dužan pridržavati se slijedećeg:

a) Predloženi iznos ne smije preći iznos sredstava traženih od strane aplikanta, kao ni limit po projektu određen tekstom Javnog konkursa za konkretan LOT.

b) Prednost kod dodjele sredstava imaju projekti sa većim brojem bodova.

c) Za projekte sa osvojenih >95 bodova predlaže se dodjela 90-100% traženog iznosa, za

projekte sa osvojenih >90 bodova predlaže se dodjela 80-90% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >85 bodova predlaže se dodjela 70-80% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >80 bodova predlaže se dodjela 60-70% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >75 bodova predlaže se dodjela 50-60% traženog iznosa, za projekte sa osvojenih >70 bodova predlaže se dodjela 40-50% traženog iznosa.

U slučaju da iznos ukupno dodijeljenih sredstava prelazi iznos raspoloživih sredstava, pravo na dodjelu gube projekti sa najmanjim brojem bodova, sve dok se ne uklopi u raspoloživi budžet predmetnog LOT-a. Ukoliko je ukupno dodijeljeni iznos niži od raspoloživog, direktor može kod izrade prijedloga da izvrši korekciju iznosa unutar zadanog raspona, ali samo na način da se prednost daje projektima sa većim brojem bodova.

Na prijedlog direktora, Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donosi odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Korisnik se obavezuje poštovati rokove definirane članom 10. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, jer se u protivnom sa istim neće zaključiti ugovor. Opravdanim troškovima smatraju se troškovi nastali na projektu nakon dana objavljivanja ovog Javnog konkursa.

PDV je opravdan trošak ako se ne odbija kao pretporez.

 

VI. MJESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Obrasci za prijavu po ovom Javnom konkursu mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH: www.fzofbih.org.ba.

Umjesto adrese, na kovertu zalijepiti popunjenu naljepnicu koja se nalazi na prethodno navedenoj web stranici.

Prijava za učestvovanje dostavlja se lično ili putem preporučene pošte na adresu: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ul. Hamdije Čemerlića 39a 71.000 Sarajevo.

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI KONKURS JK 2020/3 - LOT BR.__ Rok za podnošenje prijava je : 14.10.2020. godine.

Dokumenti koji se dostavljaju kao prijava na Javni konkurs, ne vraćaju se aplikantu.

 

VII. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok za donošenje Odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika je 90 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa.

Odluka se objavljuje na web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba.

Fond će sve sudionike javnog konkura obavijestiti o donošenju odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava po objavljenom javnom konkursu u roku od 7 dana.

 

VIII. OPĆE ODREDBE

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ne snosi nikakve troškove nastale pripremom, sačinjavanjem i dostavljanjem aplikacije, te podnosioc aplikacije nema prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom Javnom konkursu.

Za dodatne informacije može se obratiti do 5 dana prije zatvaranja konkursa,, i to radnim danom od 12:00 - 14:00putem kontakt telefona: +387 (0)33 72 36 80.

 

v.d. DIREKTOR Dr. sci. oec.

Fuad Čibukčić

 

 

Tekst javnog konkursa preuzmite na linku:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: