Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2019.godinu

Datum objave:22.05.2019. 12:42 / Izvor: Akta.ba, 22.05.2019.

Na temelju tačke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/19) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019.GODINU

 

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH", broj 11/19.)

 

II. NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

PROJEKT BR. 1: POTICAJI INOVATORIMA – POJEDINCIMA

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 50.000 KM

Svrha projekta:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke pothvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; stepen realizacije inovacije do proizvoda; izvori - način finansiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

PROJEKT BR. 2: POTICAJ UDRUŽENJIMA, KOMORAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 100.000 KM

Svrha projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH, edukacija članova komore i udruženja, organizovanje zajedničkih nastupa na sajmovima.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena projekta; izvori - način finansiranja; broj članova udruženja i komora; organizovanost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava:

Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine i imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Udruženja i obrazovne institucije koje su korisnici poticaja ovog Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

PROJEKT BR. 3: UNAPREĐENJE INSTITUCIJSKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 100.000 KM

Svrha projekta:

Uređenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova i ostalih vidova poduzetničke infrastrukture); unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih poduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena projekta; izvori - način finansiranja; broj članova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatoru, tehnološkom parku i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukture; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava:

Korisnici sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja Federacije Bosne i Hercegovine (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije), koje imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

PROJEKT BR. 4: TEHNIČKO USKLAĐIVANJE (UVOĐENJE ISO I HACCP STANDARDA I OSIGURANJE CE ZNAKA)

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 190.000 KM

Svrha projekta:

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO i HACCP standarda) i osiguranje CE znaka u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda subjekata male privrede iz Federacije BiH.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; izvori - način finansiranja, pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja ovog Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo na korištenje sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

PROJEKT BR. 5: POTICAJI OPSTANKU TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 180.000 KM

Svrha projekta:

Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i istorijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanje uslova rada u radionici i obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori – način finansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12) izuzev djelatnosti C/32.12 i S/95.25 i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

PROJEKT BR. 6: POTICAJI RAZVOJU VEZANIH I POSEBNIH OBRTA

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 500.000 KM

Svrha projekta:

Poticanje vezanih i posebnih obrta na razvoj djelatnosti kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje proizvodnje, kako bi se omogućilo povećanje kvalitete proizvoda i rast zaposlenosti.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori – način finansiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 62/10 i 16/12), pripadaju u područja C, F, G i grani 95 iz područja S vezanih obrta i u područje F posebnih obrta propisanih ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja Ministarstva u 2017. i 2018. godini nemaju pravo korištenja sredstava ovog projekta u 2019. godini.

 

PROJEKT BR. 7: POTICAJI NOVOOSNOVANIM SUBJEKTIMA MSP

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 850.000 KM

Svrha projekta:

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se realizirati subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za zaposlene.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); pripadnost ciljnoj skupini.

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.04.2018.godine.

Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

 

PROJEKT BR. 8: JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-A

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 1.451.280,00 KM

Svrha projekta:

Jačanje konkurentnosti MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, podršku unapređenju znanja i vještina zaposlenih, promociji izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

Kvaliteta projekta, izvori - način finansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Ministarstva u posljednjih pet (5) godina; vrsta djelatnosti s aspekta stepena finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u poslovanje MSP; namjena ulaganja sredstava.

Kategorija korisnika sredstava:

Pravne osobe (d.o.o. i d.d.) definisane po Zakonu o poticanju razvoja male privrede, koje imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje godinu dana, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2018. godini, imaju najmanje pet (5) zaposlenih na neodređeno vrijeme te koje će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata.

Sredstva u okviru ovog projekta će se dodjeljivati poslovnim subjektima iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10) unutar sljedećih oblasti djelatnosti: 10.1, 10.3, 13, 14, 15, 16.2, 17, 22, 24 (izuzev grane 24.1 i 24.4), 25 (izuzev grane 25.4), 27, 28, 29, i 31.

Izbor korisnika vršit će se isključivo na osnovu šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

Korisnici poticajnih sredstava Ministarstva u 2017. i 2018. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta u 2019. godini.

 

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po pojedinim projektima.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po pojedinim projektima mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

 

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt broj

(obavezno naznačiti broj ili naziv projekta)

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

  • naziv–ime podnosioca prijave;
  • adresu i kontakt telefon;
  • ovjeriti pečatom podnosioca prijave.

 

Prijave se dostavljaju zaključno sa 21.06.2019. godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja ako:

  • neblagovremene,
  • nemaju sve sadržajne elemente,
  • ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa,
  • na koverti nije naznačen broj ili naziv projekta na koji se prijavljuje
  • sadržaj prijave ne odgovara broju ili nazivu projekta naznačenom na koverti
  • nisu usklađene šifre djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 (projekti br. 5, 6 i 8).

U postupku ovog javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u konkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni konkurs. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

Podnosioci prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, na internet adresi: grant2019@fmrpo.gov.ba.

 

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.

JAVNI KONKURS - GRANT 2019


 

1.Poticaj inovatorima - pojedincima

- SMJERNICE 

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava-o-realizaciji-projekta I-1

-Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

 

2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta-I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-I-3

 

3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

 

4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

-  Izjava o neuvođenju standarda

 

5. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

6. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o realizaciji projekta I-1

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 

7. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena - PRIMJER

 

8. Jačanje konkurentnosti  MSP

SMJERNICE

ZAHTJEV za uključivanje u Projekt

Budzet

Plan_aktivnosti

- Pismo_namjere_o_minimalnom_iznosu_sufinansiranja_I-1

- Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: