Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni konkurs za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode iz izvorišta zatvorenog tipa–bunara, zvanog Hladne vode, u količini do 5l/s, na parceli označenoj kao k.č. 3218/1, K.O. Draževići, općina Kiseljak

Datum objave: 09.08.2022. 14:35 / Izvor: Akta.ba, 08.08.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Broj: UP1-06-21-985/22

Travnik 05.08.2022.god.

 

Na osnovu člana 5.stav 1. i 2.  Zakon o koncesijama (SN SBK/KSB, broj: 8/09) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva, raspisuje:

                                                              

  JAVNI KONKURS

Za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije:

 

 

1. Za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode  iz izvorišta zatvorenog  tipa –bunara, zvanog  “Hladne vode” , u količini do 5l/s,  na parceli označenoj kao  k.č. 3218/1, K.O. Draževići,  općina Kiseljak.         

Start komercijalnog pogona  koncesije za  istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode  iz izvorišta zatvorenog  tipa –bunara, zvanog  “ Hladne vode” , u količini do 5l/s,  na parceli označenoj kao  k.č. 3218/1, K.O. Draževići,  na  području općine Kiseljak  je 36 mjeseci od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

 

1.Ponude treba da sadrže: „Tehnički dio ponuda“ i „Finansijski dio ponuda“

   

SADRŽAJ PONUDA:

   

a.) Tehnički dio ponuda sadrži:

 - naziv i tačnu adresu ponuđača (mjesto, ulica, broj, telefon, kontakt osoba i drugi podaci koji   mogu poslužiti za efikasniju komunikaciju)

 - ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima ili drugog akta         kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo obavljati djelatnost koja je predmet koncesije

- ovjerenu kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji

 - ovjerenu kopiju Uvjerenja o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost

- uvjerenje nadležnog  suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano zbog  kršenja propisa kojima se sankcionišu privredni prijestupi odnosno prekršaji,

  - uvjerenje nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom,

- potvrdu nadležnog organa o redovnom plaćanju poreza,

  - potvrdu nadležnih organa o redovnom plaćanju doprinosa za PIO/MIO,

  - potvrdu nadležnih organa o redovnom plaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje,

- referenc listu ponuđača (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima), ako firma toliko postoji,

- Studija o ekonomskoj opravdnosti izgradnje i korištenja koncesije sa Studijom o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš sa idejnim ili glavnim projektom: za istražne radove, zahvatanje vode, distribuciju vode, objekata za flaširanje  vode sa postrojenjem za tretman i preradu  vode i sa pratećim objektima, na području općine Kiseljak.

Studiju  treba uraditi u skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije  ponude za   dodjelu koncesije iz nadležnosti ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede  i šumarstva, te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene ( “ Službene novine   SBK/KSB” broj: 4/10).

 

  i

b.) Finansijski dio ponuda treba da sadrži:

-  izjavu ponuđača da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri     godine do momenta objavljivanja Javnog poziva odnosno za korisnike koncesija potvrda    kantonalnog Ministarstva finansija o redovnom plaćanju naknade za koncesiju,

- ponudu visine i načina plaćanja naknade za koncesiju,

- svi ponuđači koji dostavljaju svoje ponude za dodjelu predmetnih koncesija, dužni su u   svojoj ponudi dostaviti Bankovnu garanciju na 50.000 KM za period od 90 dana od dana  objavljivanja  konkursa, kao garanciju za  ozbiljnost dostavljene ponude,

- ovjerena kopija bilanse stanja i uspjeha za zadnja  dva izvještajna perioda, za preduzeća  koja posluju dvije i više godina

- dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom natječaju.

c.)  Tehnički i financijski dio ponude, prikladno uvezani, pakuju se u odvojene omote- koverte i stavljaju u zajednički omot, koji se dostavlja na adresu naznačenu u  Javnom pozivu.

d.)  Svi listovi ponude koji sadrže podatke koji omogućavaju komparativno vrednovanje  elemenata ponude  moraju biti ovjereni potpisom ovlaštenog lica ponuđača.

e.)  Sve novčane vrijednosti se izražavaju u valuti BiH.

f.)   Sva dokumentacija se prilaže u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 2. Koncesija će se dodjeliti prema D.B.O.T. sistemu (Desing, Build, Operate ,Transver –  Projektuj , Izgradi,  Operiraj, Prenesi) a uključuje:

- Izradu projektne dokumentacije;

 - Finansiranje svih  nabavki i nadoknada koje se tiču  istražnih i eksploatacionih radova   na Izvorištu-bunaru „Hladne vode“ na lokalitetu Draževići, općina Kiseljak;

  - Prikupljanje i realizacija obaveza prema izdatim dozvolama i sporazumima;

 - Izgradnju i rekonstrukciju  svih objekata potrebnih za istražne i eksploatacione radove na  Izvorištu.bunaru „ Hladne vode“ na lokalitetu Draževići, općina Kiseljak;

 - Konačnu prihvatljivost objekata od strane komisije;

  - Probni rad;

  -  Komercijalni rad tokom perioda koncesije

-  Prenos objekata nakon isteka perioda koncesije.                                   

  

Koncesija za  istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode  iz   izvorišta zatvorenog  tipa –bunara, zvanog  “ Hladne vode” , u količini do 5l/s,  na parceli označenoj  kao  k.č. 3218/1, K.O. Draževići,  na   području općine Kiseljak se daje u max. količini do 5 l/s,  na period ne  duži od 30 godina, što će se definisati  Odlukom o dodjeli koncesije i  ugovorom o koncesiji.

  

3. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda i dodjeljivanje koncesije:

 

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača biće posebno bodovani i to po slijedećim  osnovama:

R. br.

Kriteriji za izbor  najpovoljnijeg

 ponuđača

Bodovi po kriterijima

1.

Visina koncesione naknade mora  biti jednoobrazna  za kompletan koncesioni period

Za korištenje vode za flaširanje i prodaju na tržištu  je  min. 2 KM/m3 zahvaćene i iskorištene vode

minimalna količina na godišnjem nivou  za je 10.000.000,00 l, uz mogućnost povećanja tokom koncesionog perioda

 

                        

 

                        

 

                             do 50 bodova

 

 

2.

Pokazatelji finansijskog stanja

ponuđača (za pozitivno poslovanje)

 

Ponuđači koji ne mogu dostaviti

pokazatelje finansijskog stanja po

ovom kriteriju ne mogu ostvariti

pravo na bodove

 

                              do 10 bodova

3.

Ulaganja u infrastrukturne i

privredne objekte:

 

za  izvorište prirodne mineralne  vode

   

   

    do 30.000 KM...............  5 bodova

    preko 30.000 KM..........10 bodova

 

4.

Drugi uslovi iz poziva na Javni konkurs- Dodatni kriteriji:

4.1.

Vlasništvo ili posjedovanje nekretnine- zemljišta na

kojem se nalazi izvorište, koje je predmet koncesije i za koje se dostavlja prijava na konkurs

                                                                 

                          

                      do 20 bodova

4.2.

Samoinicijativna ponuda koja je služila kao podloga za pokretanje postupka za  dodjelu koncesije

                                                                       

                        10 bodova

 

Ukupan maksimalan broj

bodova:                                                                        100 bodova

 

Najbolja dostavljena ponuda po prednje navedenim kriterijima dobija najveći broj

bodova, svaka slijedeća ponuda dobija bodove proporcionalno u odnosu na najbolje dostavljenu ponudu. 

 

4. Odabrani ponuđač će zaključiti ugovor o koncesiji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona. Uslovi i način realizacije koncesije  biće definisan koncesionim ugovorom.

5. Nadmetanje će biti sprovedeno kao javno konkurentsko natjecanje, i otvoreno je pod istim  uslovima, svim domaćim i stranim ponudžačima.

6. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Ponude se predaju pojedinačno u  zapečaćenom omotu sa naznakom:

 

„Ponuda na javni konkurs za dodjelu koncesije  za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode  iz izvorišta zatvorenog  tipa –bunara, zvanog  “ Hladne vode” , u količini do 5 l/s,  na parceli označenoj kao  k.č. 3218/1, K.O. Draževići,  na  području općine Kiseljak”- NE OTVARATI

 

na adresu: Stanična 43, Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstava 

SBK/KSB Travnik. Strani ponudžači ponude dostavljaju na engleskom jeziku i na jednom  

od službenih jezika u BiH ovjerenu potpisom ovlaštenog sudskog tumača.

 

7. Naknada za učešće na konkursu za dodjelu koncesije za  istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju na tržištu mineralne vode  iz izvorišta zatvorenog  tipa –bunara, zvanog  “ Hladne vode” , u količini do 5l/s,  na parceli označenoj kao  k.č. 3218/1, K.O. Draževići  na  području općine Kiseljak, koju je  svaki ponuđač dužan uplatiti, a primjerak uplatnice priložiti uz  ponudu, iznosi:  2.000,00 KM, bez mogućnosti vraćanja naknade. 

 

8. Uplatu izvršiti:

   -   Uni Credit Bank

   -   Svrha doznake: naknada za učešće  na  konkursu

   -   Primalac : SBK - Ministarstvo  poljoprivrede, vodoprivrede i  šumarstva Travnik

Račun: 338-000-22-050030-05

Vrsta prihoda :  722 121

Poziv na broj: broj fakture, odluke, rješenja ili porezni broj obaveznika, ako ne postoji prethodno nabrojano

Budžetska organizacija: 1901001-OBAVEZNO NAVESTI

Općina - šifra općine sa područja kantona na čiji račun javnih prihoda  se naknade, takse uplaćuju

 

9. Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kojem dijelu postupka, poslije objavljivanja Javnog  konkursa, može  poništiti konkurs bez obrazloženja.

 

10. Otvaranje ponuda:

O terminu otvaranja ponuda učesnici konkursa će biti naknadno obaviješteni. Zainteresovani  ponuđači mogu dobiti informacije na telefon broj:  030/511-218, u Ministarstvu  poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva   Srednjobosanskog kantona.

 

Adresa: Stanična 43, Travnik , tel: 030 511 218

fax: 030 518-335

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: