Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Datum objave:08.08.2020. 07:53 / Izvor: Akta.ba, 08.08.2020.

Na temelju članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

 

I. Predmet natječaja

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/ sufinanciranja programa i projekata koji se odnose na:

1. Promociju tehničke kulture i

2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

 

II. Opći kriteriji

Sredstva od igara na sreću usmjeravaju se za financiranje projekata i programa na temelju sljedećih općih kriterija propisanih Uredbom:

1) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i si.)

2) povezanost predloženog projekta i programa s prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije

3) precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika

4) detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa

5) transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa

6) preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljeni

7) iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanje u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz Proračuna Federacije, sredstva iz Proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

III. Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrtaje, u skladu s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću, utvrdilo posebne kriterije za:

1. Promoviranje tehničke kulture

iskustvo organizacije na provedbi istih ili sličnih projekata

- partnerstva Organizacije s pravnim subjektima u BiH i izvan BiFI na realizaciji istih ili sličnih projekata

- broj članova udruženja,

- registracija za obavljanje djelatnosti iz oblasti tehničke kulture

- dostupnost projektnih aktivnosti najširim skupinama društva, ranjivim skupinama i podržavanje ravnopravnosti spolova

- utjecaj projekta u edukativnom smislu na djecu i mlade i

- dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja

- dosadašnja priznanja i nagrade za inovacije od međunarodnog značaja

- broj članova udruženja,

- broj prijavljenih patentnih prijava i/ili prijava industrijskog dizajna u Institut za Intelektualno vlasništvo BiH

- broj prijavljenih međunarodnih patentnih prijava

- broj registriranih patenata u BiH i drugim državama okruženja ili u EU i širem međunarodnom planu na inovaciji od međunarodnog značaja

- dosadašnja partnerstva udruženja s domaćim i pravnim subjektima iz inozemstva u realizaciji projekata na temelju inovacija od međunarodnog značaja i

- dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Prilikom bodovanja i izrade rang-liste korisnika prednost će imati projekti i programi prijavljeni od strane korisnika koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti tehničke kulture i koji se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će podržati projekte u skladu s utvrđenom rang-listom do utroška planiranih sredstava, što je precizirano u obrascu zahtjeva.

IV. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

 

V. Potrebna dokumentacija

1. Promoviranje tehničke kulture

Obvezni dokumenti (Dokumente je potrebno priložiti prema navedenom redoslijedu)

 

1.

Zahtjev za dodjelu sredstava - elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja projekta (original);

 

2.

Dokaz o registraciji (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca);

 

3.

Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski (ID) broj (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca);

 

4.

Statut udruženja/organizacije (kopija);

 

5.

Rješenje o razvrstavanju - Klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija);

 

6.

Detaljan opis projekta/programa i detaljan financijski plan

(Opis projekta trebao bi sadržavati ciljeve, aktivnosti, mjere učinka, transparenstnost, kontrola realizaije projekta i si.);

 

7.

Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2019. godinu, s vidljivim pečatom FIA s izuzetkom udruženja/oiganizacija koje su registrirane u 2019. godini (kopija)

8.

Popis članova udruženja (ovjeren od strane udruženja/organizacije)

9.

Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Kratak opis projekta s potvrdama o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, fotografije, tiskam materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica prijavitelja s realiziranim projektima);

10.

Drugi dokazi u vezi s kriterijima natječaja (preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat/program pripremljen, povezanost predloženog projekta/programa s prethodnim aktivnostima i drugi dokazi u vezi s kriterijima natječaja).

 

2. Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja

Obvezni dokumenti (Dokumente je potrebno priložiti prema navedenom redoslijedu)

1.

Zahtjev za dodjelu sredstava- elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja projekta (original);

2.

Dokaz o registraciji (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca);

3.

Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski (ID) broj (original ih ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca);

4.

Statut udruženja/organizacije nositelja projekta (kopija).

5.

Ovjerena kopija nagrada na međunarodnim izložbama za svakog pojedinačnog inovatora

6.

Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2019. godinu, s vidljivim pečatom FIA s izuzetkom udruženja/organizacija koje su registrirane u 2019. godini (kopija);

7.

Popis članova udruženja (ovjeren od strane udruženja/organizacije)

8.

Dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (Kratak opis projekta s potvrdama o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, isprintani objavljeni članci, fotografije, tiskam materijal ili propagandni materijal iz kojih se vidi jasna poveznica prijavitelja s realiziranim projektom);

9.

Drugi dokazi u vezi s kriterijima natječaja (preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat/program pripremljen, povezanost predloženog projekta/programa s prethodnim aktivnostima i drugi dokazi u vezi s kriterijima natječaja).

 

Zahtjev za dodjelu sredstava popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji se, zajedno s Javnim natječajem i Smjernicama za uključivanje u projekt, može preuzeti s mrežnoj stranici Ministarstva www.fimpo.gov.ba. Prijavitelj zahtjeva treba pravilno popuniti zahtjev i ovjeriti zadnju stranicu popunjenog obrasca zahtjeva, potpisom odgovorne osobe i pečatom udruženja/organizacije.

Zahtjevi za dodjelu sredstava koji ne budu sadržavali podatke i dokumentaciju propisanu Uredbom, tekstom Javnog natječaja i Smjernicama za uključivanje u projekt, odbacit će se kao nepotpuni. Neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani.

VI. Način prijave zahtjeva za dodjelu sredstava

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj kuverti putem pisame ili poslati preporučeno poštom na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dr. Ante Starčevića bb (Hotel ,,Ero“) 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: po Javnom natječaju - Financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću iz 2019. godine

- NE OTVARATI -

Na poleđini kuverte (ovjerene pečatom prijavitelja) obavezno navesti:

- naziv prijavitelja

- adresu i kontakt telefon

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 20 dana od dana objave Javnog natječaja u dnevnim novinama i na mrežnoj stranici Ministarstva, odnosno do četvrtka, 27.8.2020. godine.

 

Pravo sudjelovanja

Korisnici sredstava koji do završetka ovog Javnog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog Ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju, odnosno njihove prijave se neće razmatrati. Svaki prijavitelj se može prijaviti s jednim projektom iz pojedine oblasti samo kod jednog od 5 (pet) resornih ministarstava koja raspisuju Javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda.

Prema korisnicima sredstava dodijeljenih po ovom Javnom natječaju, koji ne ispune obaveze iz članka 12. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15) primijenit će se odredbe članka 7. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/17), kako je navedeno i u obrascu zahtjeva.

Udruženja/organizacije kojima su, u skladu s Uredbom, dodijeljena sredstava za financiranje predloženih programa i projekata, dužna su do kraja kalendarske godine, u kojoj su sredstva dodijeljena, dostaviti Ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih financijskih sredstava.

Napomena

S prijaviteljima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

Obrazac izvješća se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva www.finrpo.gov.ba.

 

Mostar, 6. 8.2020. godine

 

MINISTAR

Amir Zukić

 

Potrebnu dokumentaciju, kao i format izvješća o utrošenim sredstvima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni natječaj - igre na sreću 

Smjernice

Obrazac Zahtjeva - tehnička kultura

Obrazac Zahtjeva - udruženja inovatora

Obrazac Izvješća - tehnička kultura 

Obrazac Izvješća - inovatori

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: