Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2018. godinu

Datum objave: 18.04.2018. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 18.04.2018.

Na temelju točke IV. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (,Službene novine Federacije BiH", broj 23/18) i ilanak 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2018. GODINU

 

I. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) („Službene novine Federacije BiH", broj 5/18).

 

II. NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeijivati po sljedećim projektima:

 

Projekt br. 1: Izgradnja poduzetničklh zona

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 4.000.000 KM

Ciljevi projekta: 

Izgradnja nove i unapredenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije BiH tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji BiH.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Kvalitet projekta, izvori-način financiranja; broj aktivnih korisnika zone; broj zaposlenih u zoni, trend privlaćenja investitora u zadnje tri godine; stupanj aktivne iskorištenosti zone; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Općine i gradovi u Federaciji BiH.

 

Projekt br. 2: Poticaji inovatorima - pojedincima

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 40.000 KM

Ciljevi projekta:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i uporaba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; stupanj realizacije inovacije do proizvoda; izvori- način financiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; ravnomjemiji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.

 

Projekt br. 3: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 150.000 KM

Ciljevi projekta:

Uredenje i opremanje prostora za prihvat malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova i ostalih vidova poduzetničke infrastrukture); unapređenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih poduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj ćlanova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatoru, tehnološkom parku i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukture; ravnomjemiji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Korisnici sredstava su poduzetničke potporne institucije s područja Federacije BiH (poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, klasteri, poduzetnički centri i ostali vidovi poduzetničke infrastrukture) koji imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodredeno vrijeme.

 

Projekt br. 4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 100.000 KM

Ciljevi projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika; organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH; edukacija članova komora i udruženja; organiziranje zajedničkih nastupa na sajmovima.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način financiranja; broj članova udruženja i komora; organiziranost udruženja i komora; ravnomjemiji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promoviraju i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br. 5: Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovajprojekat je 180.000 KM

Cilj projekta:

Očuvanje obrtničke tradicije, kultumog i povijesnog naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanja uvjeta rada u radionici i obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12), izuzev djelatnosti C/32.12 i S/95.25 i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodredeno vrijeme. Korisnici poticaja ovog ministarstva u 2017. godini nemaju pravo na korištenje sredstava ovog projekta u 2018. godini.

 

Projekt br. 6: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 500.000 KM

Cilj projekta:

Poticanje vezanih i posebnih obrta na razvoj djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavka opreme potrebne za proširenje i osuvremenjivanje proizvodnje, kako bi se omogućilo povećanje kvaliteta proizvoda i rast zaposlenosti.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj uposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Kategorija korisnika sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 62/10 i 16/12), pripadaju područjima C, F, G/45.20 i S/95 vezanih obrta i području F posebnih obrta propisanih ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodredeno vrijeme. Korisnici poticaja ovog ministarstva u 2017. godini nemaju pravo na korištenje sredstava ovog poticaja u 2018. godini.

 

Projekt br. 7: Poticaji novoosnovanim subjektima MSP

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 800.000 KM

Cilj projekta:

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva. Kroz projekt će se subvencionirati troškovi registracije i troškova doprinosa za trenutno zaposlene.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); pripadnost ciljnoj grupi.

Kategorija korisnika sredstava:

Subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodredeno vrijeme, a registrirani su poslije 15.03.2017. godine. Korisnica poticaja po programu Federalnog zavoda za zapošljavanje - program Start up 2017. i 2018.godine nemaju pravo sudjelovanja na ovaj projekat.

Nisu prihvatljive prijave subjekata malog gospodarstva koji imaju registriranu,. osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

 

Projekt br. 8: Jačanje konkurentnosti MSP-a

Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 1.500.000 KM

Cilj projekta:

Jačanje konkurentnosti MSP-a kroz podršku procesu uvođenja međunarodnih standarda i sistema kvaliteta, unapredenje znanja i vještina zaposienih, tehnološku modemizaciju poslovnih procesa, promociju izvoznih potencijala i pristupa novim trtištima.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Kvaliteta projekta, izvori - način financiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva; vrsta djelatnosti s aspekta stupnja finalizacije proizvoda; povećanje zaposlenosti; integracija inovacija u poslovanje MSP; namjena ulaganja sredstava.

Kategorija korisnika sredstava:

Pravna lica (d.o.o. i d.d.) definirana po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koja imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine, posluju najmanje godinu dana, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2017. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodredeno vrijeme, te koja će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata.

Sredstva u okviru ovog projekta dodjeljivati će se poslovnim subjektima iz „područja C - Prerađivačka industrija" Klasifikacije djelatnosti KDBiH 2010 („Siužbeni glasnik BiH", broj 47/10) unutar stjedećih oblasti djelatnosti; 10, 11 (izuzev grane 11.01), 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 (samo 23.1 i 23.7), 24, 25 (izuzev grane 25.4), 26, 27, 28, 29, 30 (samo grane 30.1 i 30.9) i 31.

Izbor korisnika vršit će se isključivo na osnovu šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku. 

Korisnici poticajnih sredstava ovog Ministarstva u 2017. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta u 2018. godini.

 

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom natječaju.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom pmjektu iz ovog javnog natječaja. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjemicama za podnosioce prijava po pojedinim projektima.

Smjemice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po pojedinim projektima mogu se preuzeti na intemet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjemicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Ministarstva.

 

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „Ero") 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati-po Javnom natječaju za Projekt broj            

(obavezno naznačiti broj ili naziv projekta)

Na poleđini koverte obavezno navesti:

- naziv-ime podnosioca prijave;

- adresu i kontakt telefon;

- ovjeriti pečatom podnosioca prijave.

 

Prijave se dostavljaju zaključno sa 18.05.2018. godine (petak), odnosno prihvatit će se oriiave koje imaju poštanski pečat najkasniie sa navedenim datumom.

 

Biće odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja prijave ako:

- su neblagovremene,

- nemaju sve sadržajne elemente,

- ne ispunjavaju uvjete ovog javnog natječaja,

- na koverti nije naznačen broj ili naziv projekta na koji se prijavljuje

- sadržaj prijave ne odgovara broju ili nazivu projekta naznačenom na koverti

- nisu usklađene šifre djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 (projekti br. 5,6,7 i 8).

U postupku ovog javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u konkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovajjavni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prihvaćenih prijava Ministarstvo zaključuje ugovore, kojima će se definirati medusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

Podnosioci prijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponOde.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, na internet adresi: grant2018@fmrpo.gov.ba

 

 

1. Unaprjeđenje poduzetničkih zona

Obrazac-projektnog-prijedloga

Prilog VI Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

Prilog XIII Ugovora

Prilog XIV Obrazac-tehnickog-i-financijskog-izvješća

Prilog I Plan-aktivnosti

Prilog II Proračun projekta

Prilog III logicki-okvir

Prilog IV Administrativni-i-financijski-podaci

Prilog V Pismo-namjere

Smjernice 

 

2. Poticaj inovatorima

Ugovor

Izjava o ne sudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o neosudjivanosti i nevođenju postupka 2018-grant inovator

Izjava o realizaciji projekta (I-1) inovatori

Obrazac projekta

Smjernice za uključivanje u projekt 

Zahtjev za uključivanje u projekat

 

3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Izjava o neosudjivanosti i nevođenju postupka

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama 

Izjava o realizaciji projekta I-1

Nacrt ugovora

Smjernice 

Zahtjev za uključivanje u Projekt

 

4. Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama

Smjernice-za-uključivanje-u-Projekt

Zahtjev-za-uključivanje-u-Projekt

Obrazac-Projekta

Izjava-o-realizaciji-projekta-I-1

Izjava-o-neosuđivanosti-i-nevođenju-postupka-I-2

Izjava-o-nesudjelovanju-u-koruptivnim-radnjama-I-3

Primjerak ugovora 

 

5. Poticaji opstanku straih i tradicionalih zanata

Smjernice-za-uključivanje-u-Projekt

Zahtjev-za-uključivanje-u-Projekt

Obrazac-Projekta

Izjava-o-realizaciji-projekta-I-1

Izjava-o-neosuđivanosti-i-nevođenju-postupka-I-2

Izjava-o-nesudjelovanju-u-koruptivnim-radnjama-I-3

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti-I-4

Primjerak ugovora 

 

6. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

Smjernice-za-uključivanje-u-Projekt 

Zahtjev-za-uključivanje-u-Projekt

Obrazac-Projekta

Izjava-o-realizaciji-projekta-I-1

Izjava-o-neosuđivanosti-i-nevođenju-postupka-I-2

Izjava-o-nesudjelovanju-u-koruptivnim-radnjama-I-3

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti-I-4

Primjerak ugovora 

 

7. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a

Primjerak ugovora

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti-I-4

Izjava o neosudjivanosti i nevođenju postupka 

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama 

Obrazac projekta

Smjernice za uključivanje u projekt 

Zahtjev za uključivanje u projekat

 

8. Jačanje konkurentnosti  MSP

Proračun

Izjava_neosuđivanosti_Prilog_VII

Izjava_nesudjelovanja_koruptivnim_radnjama_Prilog-VIII

Izjava-o-korištenoj-pomoći_Prilog-IX

Smjernice

Nacrt ugovora

Obrazac_projektnog_prijedloga

Pismo_namjere_o_minimalnom_iznosu_sufinansiranja 

Plan_aktivnosti

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: