Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu javnih radova PLUS

Datum objave: 21.12.2019. 08:57 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

 

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, br: 02-05/10571-17.1/19 od 21.03.2019. godine 02-05-33857-5.1/19 od 19.09.2019. godine i 02-05-43790-25.1/19 od 19.12.2019.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA PLUS

I

U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti u oblastima uređenja okoline, izgradnje i sanacije infrastrukture, socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, te kulture, turizma i sajamskih manifestacija da prijave projekte i učestvuju u realizaciji Programa javnih radova PLUS.

Cilj Programa javnih radova PLUS je stimulisanje zapošljavanja teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, radnim angažovanjem kroz Program javnih radova PLUS.

Program javnih radova PLUS u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Program) se realizuje angažovanjem na period do dva mjeseca ugroženih kategorija nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, a u svrhu izvršavanja poslova od šireg društvenog interesa.

U ovom programu prednost za učešće imaju nezaposlene osobe: demobilisani borci, šehidske porodice, RVI, djeca RVI koji imaju 100 % procenat invalidnosti, djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja, civilne žrtve rata, te najugroženije kategorije nezaposlenih lica korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite i to: roditelji djece sa invaliditetom od najmanje 80 % invaliditeta, žrtve nasilja u porodici, bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, lica sa invaliditetom, samohrani roditelji, korisnici javnih kuhinja, kao i osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen i nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa, a koje imaju individualni plan zapošljavanja sačinjen od strane savjetodavca u birou.

Nezaposlene osobe iz prethodnog stava moraju biti prijavljene na evidenciju nezaposlenih Službe.

II

Programom je planirano angažovanje 300 nezaposlenih osoba, na perid do 2 (dva) mjeseca.

U tom cilju Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi, padaju na teret poslodavca.

Mjesečna neto naknada za rad po ovom programu za angažovane osobe iznosi 800,00 KM.

 

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu, dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu,

2. priložiti projekat iz jedne ili više oblasti navedenih u članu I, sa preciznim opisom

poslova koji će se izvršavati, tačno navedenim brojem i strukturom izvršilaca.

U projektu je potrebno navesti i druge podatke bitne za vrednovanje aplikacija,

3. uz aplikaciju je potrebno priložiti slijedeće: rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) i broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskogn korisnika), sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, ne mogu učestvovati u Programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru.

IV

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a odobravanje aplikacija vršit će se prema vremenu i redosljedu zaprimanja na protokolu Službe.

Služba zadržava pravo da na osnovu vlastite procjene i stvarne potrebe aplikanta, vrši predlaganje broja osoba iz ciljne skupine koje će se sufinansirati.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

V

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa Programom. Rok za realizaciju Programa je 4 mjeseca od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem.

VI

Obrasci za podnošenje Aplikacija mogu se dobiti u Službi u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, ulica Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili preuzeti sa web stranice Službe www.szks.ba.

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

VIII

Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program javnih radova PLUS“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100. 

 

 

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu javnih radova plus možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešće u Programu javnih radova PLUS možete preuzeti OVDJE!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: