Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini - II Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini

Datum objave: 09.04.2019. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2019.

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO                                         

INVALIDSKE ZAŠTITE     

 

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE                                                          

REPUBLIKE SRPSKE                                                                      

 

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, broj 04/1-012-2-716/19 od 14. 3. 2019. godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva, broj 01.2/0111-426-5/19 od 5. 4. 2019. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju  

 

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLjAVANjA U 2019. GODINI

 

II

P R O G R A M

PODRŠKE ZAPOŠLjAVNjU MLADIH  SA VSS  U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2019. GODINI

 

 

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” čija je ukupna vrijednost 1.495.522 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica aktivnih tražilaca posla sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci.

 

Programom je obuhvaćeno finansiranje obavljanja pripravničkog staža za 200 lica  kroz dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 100 djece poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 8.955,22 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 500 KM čiji je bruto iznos 746,27 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 895.522,00 KM.

II Komponenta: Finansiranje plate nakon oporezivanja za 100 lica sa VSS bez radnog iskustva. Izdvajanje po jednom pripravniku u ovoj komponenti iznosi 6.000,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne plate nakon oporezivanja od 500 KM. Ukupna izdvajanja za ovu komponentu iznose 600.000,00 KM.

 

Sredstva se po Komponenti I doznačavaju poslodavcima na bazi mjesečnih refundacija nakon dostavljenog dokaza o isplaćenoj plati, porezima i doprinosima iz ličnih primanja.

Sredstva se po Komponenti II doznačavaju poslodavcima na bazi mjesečnih refundacija nakon dostavljenog dokaza o isplati plate nakon oporezivanja.

Poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.

 

2. Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz Republike Srpske koji ispunjavaju uslove javnog poziva izuzev u komponenti  II Programa gdje pravo učešća nemaju republički organi uprave.

 

Subvenciju po Programu može ostvariti poslodavac pod sljedećim uslovima:

- da primi na obavljanje pripravničkog rada lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih;

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema lica iz utvrđene ciljne grupe za obavljanje pripravničkog staža;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda;

- da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica.

 

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- vrsta djelatnosti poslodavca;

- razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

- dužina obavljanja djelatnosti;

- broj i struktura lica koja se zapošljavaju (lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

- prethodno korišćena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i nakon isteka ugovorne obaveze;

- finansijski pokazatelji.

 

3. Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net). Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);

- program osposobljavanja pripravnika prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda;

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za

  preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev;

- kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih potpisa.

 

4. Obaveze poslodavaca korisnika subvencije su:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

- da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi pripravnika na obavljanje pripravničkog staža i sa njim zaključi ugovor o obavljanju pripravničkog rada u skladu sa zakonskim propisima na puno radno vrijeme i na vremenski period od najmanje 12 mjeseci;  

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca;

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava za komponentu I Programa, a najdalje do 31. 12. 2019. godine, a za komponentu II Programa 30 dana od dana objavljivanja.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

Banjaluka                    051/216-523

Bijeljina                    055/226-850

Zvornik                      056/490-145

Doboj                          053/242-162

Prijedor                    052/214-522

Istočno Sarajevo     057/226-094

Trebinje                     059/272-310

 

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net).

 

Broj: 16-4/02-012-121/19                                                               Broj: 01.2/0111-426-4/19

Datum, 08.04. 2019. godine                                                           Datum, 08.04.2019. godine

 

 

M i n i s t a r                                                                                D i r e k t o r

__________________                                                               _________________                   

Duško Milunović                                                                        Miroslav Vujičić

 

 

Javni_poziv_-_Program_podrske_zaposljavanju_mladih_sa_VSS_u_statusu_pripravnika.doc 

Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2019.doc 

Obrazac_programa_za_poslodavce_Pripravnici_2019.doc 

Zahtjev_za_zaposljavanje_Pripravnici_2019.doc 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: