Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini - Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2019. godini

Datum objave: 09.04.2019. 13:47 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2019.

                                                                       

MINISTARSTVO RADA I BORAČКO                                        

INVALIDSКE ZAŠTITE                                                               

 

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

REPUBLIКE SRPSКE                                                                      

 

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, broj 04/1-012-2-716/19 od 14. 3. 2019. godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva, broj 01.2/0111-426-5/19 od 5. 4. 2019. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju  

 

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA КORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLJAVANJA U 2019. GODINI

 

IV

PROGRAM OBUКE, DOКVALIFIКACIJE I

PREКVALIFIКACIJE U 2019. GODINI

 

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2019. godini”, čija je ukupna vrijednost  300.000 КM, koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente, i to:

 

Кomponenta I:

Program dokvalifikacije podrazumijeva sticanje novog znanja u okviru istog zanimanja s ciljem povećanja nivoa kompetencija a u svrhu zapošljavanja.

Program prekvalifikacije podrazumijeva obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanje radi zapošljavanja.

Program obuka namijenjen je teže zapošljivim nezaposlenim licima radi sticanja dodatnih znanja i vještina s ciljem unapređenja kompentencija, povećanja konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada.

Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavljanje tih aktivnosti.

Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu u ovoj Кomponenti odobravaju se do 3.000 КM.

 

Кomponenta II:

Obuke na zahtjev poslodavaca organizuju se zbog sticanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca.

Sredstva za obuku po jednom nezaposlenom licu u ovoj Кomponenti odobravaju se do 1.500 КM.

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17), dok će se obaveze poslodavaca i nezaposlenih lica precizirati ugovorom.

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa u periodu od najmanje 12 mjeseci od  dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje će se vršiti na sljedeći način:

Za Кomponentu I:

-  20% troškova obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije po potpisivanju ugovora   sa Zavodom, dostavljanju ugovora između poslodavca i verifikovane institucije i specifikacije ukupnih troškova obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije.

-  80% troškova obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije nakon završetka iste, dostavljenog dokaza da je lice uspješno završilo obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju i dostavljenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa licem koje je uspješno završilo obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju.

Sredstva će se doznačavati verifikovanoj instituciji koja će vršiti obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju.

 

Za Кomponentu II:

- 50% troškova obuke po potpisivanju ugovora sa Zavodom.

- 50% troškova obuke nakon završetka iste, dostavljenog dokaza da je lice uspješno završilo obuku i dostavljenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa licem koje  je uspješno završilo obuku.

Sredstva će se doznačavati poslodavcu koji vrši obuku i zapošljava lica.

Poslodavac bira nezaposlena lica iz ciljne grupe koja se upućuju na obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, ali ista moraju biti sa evidencije nezaposlenih.

Sa licima koja su uspješno završila obuku poslodavac sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

                        

2.  Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz Republike Srpske iz oblasti privrede koji ispunjavaju sljedeće uslove:

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih  radnika i obrazložiti potrebu za pripremom radnika, odnosno obuku,    dokvalifikaciju i prekvalifikaciju;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni  postupak;

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u  posljednjih 12 mjeseci;

- da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju  normalne fluktuacije radnika;

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

- da posjeduje specifikaciju ukupnih troškova osposobljavanja po namjenama kao i  ugovor sa verifikovanom institucijom za provođenje obuke, dokvalifikacije /  prekvalifikacije;

- da precizira broj određenih radnika kao i zanimanja za koja se vrši obuka kao i  verifikovanu instituciju za izvođenje obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije;

- da precizira dužinu trajanja, način izvođenja obuke i rok za zasnivanje radnog   odnosa nakon završetka obuke;

- da ima odluku da će svi radnici, nakon uspješno završene stručne pripreme  biti raspoređeni na određene poslove i radne zadatke na neodređeno vrijeme.

 

Ograničava se broj lica za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju po jednom poslodavcu i to na maksimalno 30 lica.

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim programima zapošljavanja (2016, 2017. i 2018. godina).

Poslodavac može uputiti radnike na obuku, dokvalifikaciju/prekvalkifikaciju odmah po podnošenju zahtjeva, odnosno prije odluke Upravnog odbora o odobravanju sredstava, kada u saradnji sa nadležnim biroom utvrdi da su lica koja se obučavaju iz ciljne grupe Programa i da takvih lica nema na evidenciji. Međutim, realizacija programa se može prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

 

3. Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev za korišćenje sredstava se podnosi nadležnom birou na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net ).

Uz zahtjev se podnosi:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);

- program zapošljavanja;

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od  strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za  preduzetnike i za male preduzetnike;

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske  uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u  kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen  zahtjev;

- dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja strana obrasca 1002 -  mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu  podnošenja zahtjeva).

 

Uz zahtjev za korišćenje sredstava po Кomponenti I pored dokumentacije koju je poslodavac obavezan podnijeti po programu za zapošljavanje, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- program dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika radi zapošljavanja sa brojem  radnika kao i zanimanja za koje se vrši prekvalifikacija/dokvalifikacija, dužinom  trajanja, načinom izvođenja i rokom zasnivanja radnog odnosa nakon završene obuke;

- ugovor između poslodavca i verifikovane institucije koja će vršiti obuku,   dokvalifikaciju/prekvalifikaciju;

- specifikacija ukupnih troškova osposobljavanja po namjenama;

- odluka poslodavca da će svi radnici nakon uspješno završene prekvalifikacije  odnosno dokvalifikacije biti raspoređeni na određene poslove i radne zadatke.

 

Uz zahtjev za korišćenje sredstava po Кomponenti II pored dokumentacije koju je poslodavac obavezan podnijeti po programu za zapošljavanje, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

- program obuke radnika radi zapošljavanja sa brojem radnika kao i zanimanja za koje  se vrši obuka, dužinom trajanja, načinom izvođenja i rokom zasnivanja radnog odnosa  nakon završene obuke;

- specifikaciju ukupnih troškova obuke;

- odluka poslodavca da će svi radnici nakon uspješno završene obuke biti  raspoređeni na određene poslove i radne zadatke.

 

4. Obaveze korisnika subvencije su:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom za zapošljavanje i u roku do 15 dana od potpisivanja ugovora početi sa obukom, dokvalifikacijom/prekvalifikacijom  radnika.

- da nakon završetka obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije dostavi odgovarajuće uvjerenje pojedinačno za svakog radnika da su uspješno završili obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju. 

- da u roku koji ne može biti duži od osam dana po završenoj obuci, dokvalifikaciji/prekvalifikaciji zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa radnicima koji su uspješno završili obuku, dokvalifikaciju/ prekvalifikaciju u skladu sa zakonskim propisima.

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos,

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

Кorisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000 КM, odnosno do 10.000 КM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Poslodavac koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu   dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

 

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

Banjaluka                    051/216-523

Bijeljina                    055/226-850

Zvornik                      056/490-145

Doboj                          053/242-162

Prijedor                    052/214-522

Istočno Sarajevo     057/226-094

Trebinje                     059/272-310

 

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net ).

 

Broj: 16-4/02-012-121/19                                                              

Datum, 08.04. 2019. godine                               

                           

M i n i s t a r                                                                               

Duško Milunović           

 

Broj: 01.2/0111-426-4/19

Datum, 08.04.2019. godine

 

D i r e k t o r

Miroslav Vujičić

 

 

Javni_poziv_-_Program_obuke_dokvalifikacije_i_prekvalifikacije_u_2019_godini.doc

Zahtjev_za_obuke_2019.doc 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: