Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini – Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa

Datum objave: 09.04.2019. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2019.

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO                                          JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE

INVALIDSKE ZAŠTITE                                                                  REPUBLIKE SRPSKE                                                                      

 

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, broj 04/1-012-2-716/19 od 14. 3. 2019. godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva, broj 01.2/0111-426-5/19 od 5. 4. 2019. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju  

 

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLjAVANjA U 2019. GODINI

 

VI

 

PROGRAM

PODRŠKE ZAPOŠLjAVANjU U PRIVREDI PUTEM ISPLATE

PODSTICAJA U VISINI UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA U 2019. GODINI

 

1.  Predmet poziva

 

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program  podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa” čija je ukupna vrijednost 4.125.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

 

Programom se pruža finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

 

Program  obuhvata zaposlena lica koja su bila  prijavljena na evidenciju Zavoda kao aktivni tražioci  zaposlenja, a zasnovali su radni odnos u periodu od  1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine,  a prednost imaju lica iz sljedećih kategorija:

 

- dugoročno nezaposleni (prijavljeni na evidenciji 12 mjeseci i duže), lica sa niskim kvalifikacijama (lica SSS i niže kvalifikacije) prijavljena na evidenciju najmanje šest mjeseci, žene prijavljene na evidenciji najmanje šest mjeseci, lica starosti 40 godina i više prijavljena na evidenciji najmanje šest mjeseci, teško zapošljiva lica, i to: lica sa invaliditetom, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece, bez obzira na dužinu čekanja na evidenciji.

 

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17).

Sredstva se odobravaju bespovratno i doznačavaju u iznosu plaćenih poreza i doprinosa za radnike primljene u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine. Sredstva se odobravaju i doznačavaju samo za onaj broj radnika koji predstavljaju  povećanje 31. 12. 2018. u odnosu na 31. 12. 2017. godine i koja su se nalazila u radnom odnosu kod poslodavca sa 31. 12. 2018.godine i bila prijavljena na puno radno vrijeme. Putem obrasca 1002 - mjesečna prijava poreza po odbitku dokazuje se iznos obračunatih poreza i doprinosa dok se provjera istih vrši u bazi Poreske uprave.

 

2.  Prava i uslovi učešća

 

Pravo učešća  po programu  imaju svi poslodavci iz privatnog sektora (pravna lica i preduzetnici) koji imaju registrovano sjedište na području Republike  Srpske i ispunjavaju sljedeće uslove:

-     da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu  1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine u odnosu na 31. 12. 2017. godine;

-      da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

-      da su zaposlili radnike u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine na puno radno vrijeme (8 sati) i koji su se prije zasnivanja radnog odnosa nalazili naevidenciji Zavoda kao aktivni tražioci posla;

-     da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak.

 

U Programu ne mogu učestvovati:

- Javna preduzeća, javne ustanove, subjekti koji se finansiraju iz budžeta Republike,  gradova, opština i javnih fondova, odnosno koji su pod njihovom kontrolom.

- Poslodavci za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim programima zapošljavanja (2016, 2017. i 2018. godina).

- Poslodavci koji nisu ispunili ugovorne obaveze po ranijim programima zapošljavanja.

 

3.  Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net).

 

Uz zahtjev se podnosi sljedeća dokumentacija:

- Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- Rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB);

- Lista zaposlenih radnika u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine, ime i prezime lica, jedinstveni matični broj i datum zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje biroa da se nezaposleno lice nalazilo na evidenciji aktivnih tražilaca posla i da pripada ciljnoj grupi (dostavlja biro);                  

- Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poresko uvjerenje iz Poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev.

- Kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;

- Dokaz o broju zaposlenih sa 31. 12. 2017. godine i za period od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine (dokaz pribavlja Zavod za zapošljavanje provjerom kroz bazu podataka Poreske uprave Republike Srpske);

 

4.  Obaveze korisnika subvencije su:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom,  u roku od 15 dana obavijesti Zavod;

- da broj zaposlenih radnika sa 31. 12. 2019. godine ne smije biti manji u odnosu na broj zaposlenih radnika sa 31. 12. 2018. godine.

 

Prilikom zaključivanja ugovora sa Zavodom poslodavac je dužan dostaviti sredstvo obezbjeđenja ugovora, garancija banke na iznos preko 10.000 KM ili bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom do 10.000 KM.

 

Poslodavac koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu,   dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

 

5. Rok za podnošenje zahtjeva

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 31. 12. 2019. godine.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

Banjaluka                    051/216-523

Bijeljina                       055/226-850

Zvornik                        056/490-145

Doboj                          053/242-162

Prijedor                      052/214-522

Istočno Sarajevo          057/226-094

Trebinje                      059/272-310

 

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net).

 

Broj: 16-4/02-012-121/19                                                             Broj: 01.2/0111-426-4/19

Datum, 08.04. 2019. godine                                                        Datum, 08.04.2019. godine

 

 

M i n i s t a r                                                                         D i r e k t o r

Duško Milunović                                                                    Miroslav Vujičić

 

 

A_Zahtjev_za_poslodavce_povrat_poreza_i_doprinosa.doc 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: