Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2019. godini – Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2019. godini

Datum objave: 09.04.2019. 13:50 / Izvor: Akta.ba, 09.04.2019.

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO                                                 JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE

    INVALIDSKE ZAŠTITE                                                                    REPUBLIKE SRPSKE                                                                      

 

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu, broj 04/1-012-2-716/19 od 14. 3. 2019. godine i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva, broj 01.2/0111-426-5/19 od 5. 4. 2019. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju  

 

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLjAVANjA U 2019. GODINI

 

 

V

 

P R O G R A M

ZAPOŠLjAVANjA I SAMOZAPOŠLjAVANjA CILjNIH

KATEGORIJA U PRIVREDI U 2019. GODINI

 

1.  Predmet poziva

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2019. godini”, čija je ukupna vrijednost 5.002.478,00 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 1.225 lica iz ciljne grupe Programa, koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, žene u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci.

 

Program sadrži dvije komponente:

I Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca lica iz ciljne grupe Programa za 1.125 lica po 4.000 KM po jednom licu što ukupno iznosi 4.500.000 KM.

 

II Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja lica iz ciljne grupe Programa za 100 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 500.000 KM.

 

Realizacija ovoga Programa i način doznačavanja sredstava vršiće se u skladu sa  Programom i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/17), dok će se obaveze poslodavaca precizirati ugovorom.

 

Zavod će vršiti praćenje i kontrolu Programa najmanje 12 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava se vrši na sljedeći način:

 

1.1.  Za program samozapošljavanja:

- 70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB), obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro računa;

- 30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

 

1.2.   Za programe zapošljavanja kod poslodavca:

- 60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,

- 40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze iz ugovora.

 

2.  Prava i uslovi učešća

Pravo učešća imaju poslodavci iz privrede koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju lica iz utvrđene ciljne grupe kao i institucije i organizacije koje imaju potrebu za zapošljavanjem deficitarnih zanimanja.

 

2.1. Subvenciju za zapošljavanje može ostvariti poslodavac pod sljedećim uslovima:

 

- da zapošljava lica iz utvrđene ciljne grupe koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih;

- da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;

- da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;

- da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;

- da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i  razloge prijema novih radnika;

- da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u posljednjih 12 mjeseci;

- da broj zaposlenih nije manji u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja, osim u slučaju  normalne fluktuacije radnika;

- da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

 

Sredstva se neće odobravati poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje Zavod već finansirao u prethodne tri godine po ranijim programima zapošljavanja (2016, 2017. i 2018. godina).

 

Poslodavac može primiti radnika u radni odnos po objavljivanju Javnog poziva i podnošenju zahtjeva, a prije donošenja odluke Upravnog odbora.

Realizacija zapošljavanja radnika iz prethodnog stava može se prihvatiti samo ukoliko Upravni odbor donese odluku o odobravanju sredstava za zapošljavanje.

 

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- vrsta djelatnosti poslodavca;

- razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja djelatnost;

- dužina obavljanja djelatnosti;

- broj i struktura lica koja se zapošljavaju (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine, lica sa invaliditetom);

- prethodno korištena sredstva subvencije i zadržanje radnika u radnom odnosu i  nakon isteka ugovorne obaveze;

- povećanje ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca u posljednjih šest mjeseci;

- finansijski pokazatelji.

 

Kod dodjele sredstava vodiće se računa koliko poslodavac ukupno zapošljava radnika i shodno tome predlagaće se broj radnika i iznos sredstava.

 

2.2. Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako su  ispunjeni sljedeći uslovi:

- da je prijavljen na evidenciju nezaposlenih;

- da je podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;

- da je uspješno završio obuku iz preduzetništva;

- da je izvršio registraciju djelatnosti ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva;

 

Subvencija za samozapošljavanje dodjeljuje se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, poljoprivrednog gazdinstva ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvenciju može ostvariti i više nezaposlenih lica udruživanjem i osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

- ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;

- ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;

- ako je u posljednjih 12 mjeseci prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili  sličnu djelatnost i istu odjavilo.  

 

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje su u obavezi da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva provedenu u drugoj odgovarajućoj organizaciji dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili certifikat).

Pri obradi zahtjeva mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi:

- planirana vrsta djelatnosti;

- kategorija lica koja se samozapošljava (korisnici novčane naknade, lica kojima je do sticanja uslova za starosnu penziju potrebno do tri godine staža osiguranja, lica koja se vode na evidenciji duže od jedne godine i lica sa invaliditetom);

- potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovniprostor, oprema), tržište (kupci, dobavljači, konkurenti);

- finansijski pokazatelji.

 

3. Način podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnom birou prema sjedištu poslodavca i prebivalištu nezaposlenog lica, kao i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net).  

Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva samozapošljavanja ili zapošljavanje kod poslodavaca, podnosi:

 

3.1. Za samozapošljavanje:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ili potvrda o pokretanju  registracije preduzetničke djelatnosti;

- biznis plan (može se preuzeti u nadležnom birou ili internet stranici Zavoda);

- dokaz o uspješno završenoj obuci iz preduzetništva;

- dokaz nadležnog organa da nezaposleno lice pripada ciljnoj grupi.

 

3.2. Za poslodavca:

- rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

- rješenje o registraciji  u Poreskoj upravi (JIB);

- program zapošljavanja (prema pripremljenom obrascu koji se može preuzeti i na internet stranici Zavoda);

- kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjeren od  strane APIFA-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);

- poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske  uprave Republike Srpske. Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u  kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen  zahtjev;

- kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro računa ili kopija kartona deponovanih  potpisa;

- dokaz o broju zaposlenih za posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u  kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja (prednja strana obrasca 1002 -  mjesečna prijava poreza po odbitku, za šest mjeseci koji prethode mjesecu  podnošenja zahtjeva).

 

4. Obaveze korisnika subvencije su:

4.1. Obaveze nezaposlenih lica:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja  odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza korisnika sredstava;

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

4.2. Obaveze poslodavaca:

- da u roku do 30 dana od dana dostavljanja odluke o odobravanju sredstava zaključi ugovor sa Zavodom;

- da u roku do 30 dana od zaključenja ugovora sa Zavodom primi radnike u radni odnos i sa njim zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonskim propisima na  puno radno vrijeme i na neodređen vremenski period;  

- da omogući Zavodu da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika najmanje 12 mjeseci od dana prijema radnika u radni odnos;

- da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Zavod.

 

Korisnik subvencije je dužan da prilikom realizacije ugovornih obaveza dostavi Zavodu garanciju banke na iznos prve uplate sredstava ukoliko ista prelazi iznos od 10.000 KM, odnosno do 10.000 KM bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom.

Rok važenja garancije ne može biti kraći od 14 mjeseci računajući od dana prijema posljednjeg radnika.

Nezaposleno lice - korisnik subvencije za samozapošljavanje, dužan je dostaviti Zavodu bjanko mjenicu sa mjeničnom izjavom kao sredstvo obezbjeđenja ugovornih obaveza.

Korisnik subvencije koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorene obaveze po programu dužan je Zavodu vratiti cjelokupan iznos doznačenih sredstava.

 

5. Rok za podnošenje zahtjeva

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najdalje do 31. 12. 2019. godine.

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti u filijalama Zavoda i to na sljedeće brojeve:

Banjaluka                    051/216-523

Bijeljina                       055/226-850

Zvornik                        056/490-145

Doboj                          053/242-162

Prijedor                       052/214-522

Istočno Sarajevo          057/226-094

Trebinje                      059/272-310

 

Takođe, detaljnije informacije mogu se naći i na internet stranici Zavoda za zapošljavanje (www.zzzrs.net).

 

Broj: 16-4/02-012-121/19                                                   Broj: 01.2/0111-426-4/19

Datum, 08.04. 2019. godine                                                 Datum, 08.04.2019. godine

 

 

M i n i s t a r                                                                      D i r e k t o

 Duško Milunović                                                                Miroslav Vujičić

 

 

Javni_poziv_-_Program_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_ciljnih_kategorija_u_privredi.doc 

Biznis_plan.doc 

Zahtjev_kod_poslodvaca.doc 

Zahtjev_samozaposljavanje.doc 

Program_zaposljavanja_kod_poslodavca.doc 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: