Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve

Datum objave: 09.12.2020. 08:36 / Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                            

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo" Sarajevo

S A R A J E V O  

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, utvrđen zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-49132-12/20 od 08.12.2020.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA „POSAO ZA

SVE"

 

I             

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave ovog javnog poziva.

 

Cilj Programa „Posao za sve" (u daljem tekstu: Program) je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage i kraće trajanje nezaposlenosti.

 

U Programu prednost za učešće imaju nezaposlene osobe: demobilisani borci, djeca demobilisanih boraca, šehidske porodice, RVI, djeca RVI koji imaju 100 % procenat invalidnosti, djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja, civilne žrtve rata, osobe koje su na evidenciji nezaposlenih najmanje 24 mjeseca prije objave javnog poziva, bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja, liječeni ovisnici o psihoaktivnim supstancama, Romi, osobe koje ostvaruju pravo na dječiji dodatak i njihova djeca, lica sa invaliditetom i lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje, samohrani roditelji i njihova djeca, korisnici javnih kuhinja, osobe sa statusom člana domaćinstva u kome nijedan član nije zaposlen i nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa, a koje imaju individualni plan zapošljavanja sačinjen od strane savjetodavca u birou.

 

II            

Planirana sredstva za ove namjene iznose 5.086.934,00 KM, a cilj je zapošljavanje 529 nezaposlenih osoba.

 

Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom i potpišu Ugovor o radu sa nezaposlenom osobom u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 800,00 KM po novouposlenoj osobi, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

 

III

Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szks.ba),

2. uz aplikaciju je potrebno priložiti slijedeće: Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem, Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine), Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine) i broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika), sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

IV          

Poslodavci koji redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda ne mogu učestvovati u ovom programu, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru.

 

V            

Prilikom vrednovanja aplikacija, prednost će imati aplikanti koji obavljaju proizvodnu i turističku djelatnost, aplikanti koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Federalni zavod za zapošljavanje ili Služba, aplikanti sa većim brojem trenutno zaposlenih osoba, aplikanti kod kojih je došlo do povećanja broja zaposlenih u odnosu na prethodni program sufinansiranja zapošljavanja koji su koristili, a koji je okončan, aplikanti koji su osnovani u 2020. godini i aplikanti sa većinskim privatnim vlasništvom.

Kod istog broja bodova prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio aplikaciju za učešće u ovom programu.

 

VI          

Poslodavci korisnici ovog Programa sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve" dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

 

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci od dana objave javnog poziva za ovaj program.

 

Izuzetno, odredbe prethodnih stavova iz ovog člana, ne odnose se na poslodavce iz javnog sektora. 

 

VII

Javni poziv ostaje otvoren do 21.12.2020.godine.

 

Vrednovanje aplikacija se vrši na osnovu utvrđenih kriterija u članu V. Javnog poziva i utvrđuje se prijedlog liste poslodavaca za učešće u Programu.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

 

IX           

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom. Rok za realizaciju Programa je 15 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora sa poslodavcem uključujući i eventualne anekse ugovora.

 

X            

Aplikacije sa potrebnom dokumentacij om, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve".

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100.

 

 

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ” Posao za sve” možete preuzeti OVDJE!

APLIKACIJU  za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ” Posao za sve” možete preuzeti OVDJE!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: