Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za privredne subjekte koji posluju na području Grada Zenica

Datum objave: 05.04.2019. 10:16 / Izvor: Oslobođenje, 05.04.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

GRAD ZENICA

Na osnovu člana 15. stav 1) tačka'2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne I Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 49/06 i 51/09), člana 34. Statuta Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica broj 5/15) i Zakona o poticaju razvoja male privrede (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 19/06,25/09), Gradonačelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV
poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za privredne subjekte koji posluju na području Grada Zenica

 

Grad Zenica poziva poslovne banke da dostave ponudu za pružanje bankarske usluge: "Plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Grada Zenice iz budžetskih sredstava Grada Zenice za 2019. godinu". U budžetu Grada Zenica za 2019. godinu, pri Službi za privredu i upravljanje razvojem, za provođenje ove kreditne linije su osigurana sredstva u iznosu 100.000,oo KM.

Prilikom odabira banke posebno će se vrednovati:

a) Visina finansijskih sredstava za kreditnu liniju,
b) Visina kamatne stope,
c) Visina troškova obrade kredita,
d) Broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području Federacije BiH čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na ovaj Javni poziv.

I PREDMET POZIVA

a) Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir banke ~ partnera za plasiranje kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Grada Zenice. Sredstva za subvencionisanje kamatne stope su osigurana u budžetu Grada Zenice, pri Službi za privredu i upravljanje razvojem, a Banka će obezbijediti kreditna sredstva privrednim subjektima. Ugovorom između Grada Zenice i odabrane banke će se regulisati paravo podnošenja prijave za kreditna sredstva iz ove kreditne linije, visina kreditnih sredstava, visina i način realizacije subvencionisane kamatne stope, te način monitoringa i izvještavanja Službi za privredu i upravljanje razvojem o korisnicima ove kreditne linije,

b) Pojam privredni subjekti podrazumijeva obrte, mikro. mala i srednja pređuzeća sa sjedištem na području Grada Zenice,

c) Sredstva Budžeta Grada Zenica nami jenjena privrednim subjektima za 2019. godinu ne mogu se koristiti kao poticajna sredstva za sljedeće djelatnosti: ugostiteljska, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

II OBAVEZA BANKE

a) Obaveza Banke je da nakon zaključivanja ugovora objavi Javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava, s tim da se prijave sa potpunom i potrebnom dokumentacijom podnose Banci. Odobreni kredit po jednom korisniku ograničava se na visinu do 200.000,00 KM sa rokom otplate od 1 do maksimalno 24 mjeseca. Krajnji rok za realizaciju ugovora je 31.12.2019 godine;

b) Banka, po isteku Javnog poziva za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava, razmatra zaprimljene prijave aplikanata u skladu sa ugovorom i Javnim pozivom, te provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima Banke;

c) Banka zaključuje ugovore sa korisnicima kreditnih sredstava, a jedan primjerak tih ugovora dostavlja Službi za privredu i upravljanje razvojem;

d) Banci pripada kamata po odobrenim kreditima, troškovi obrade kredita, provizija za prijevremeni povrat kredita, kao i ostali troškovi koje snosi korisnik kredita. Banka u potpunosti snosi rizik naplate odobrenih poticajnih kreditnih sredstava ~ glavnice i pripadajuće kamate;

e) Banka se obavezuje mjesečno izvještavati Službu za privredu i upravljanje razvojem o namjenskom trošenju kreditnih sredstava u formi koju usaglase sa Bankom te u skladu sa ugovorom vršiti kontinuirani monitoring o namjenskom utrošku sredstava i ispunjenju ugovorenih

4 Obaveza. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju za sve korisnike po ovoj kreditnoj liniji;

f) U skladu sa ugovorom korisnici sredstava dužni su banci u roku i na način propisan ugovorom dostaviti dva primjerka Izvještaja sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava iz ove kreditne linije, nakon čega banka jedan primjerak Izvještaja sa dokazima dostavlja Službi za privredu i upravljanje razvojem.

III USLOVI ZA UČEŠĆE

Obavezna dokumentacija:

a) Rješenje o upisu u sudski registar (ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja prijave);

b) Dokaz o dozvoli za rad (licenca) od Agencije za bankarstvo Federacije BiH;

c) Certifikat Agencije za osiguranje depozita;

d) PDV i identifikacijski broj;

e) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima kojim se potvrđuje da se uredno izmiruju direktni porezi, doprinosi za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije (ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja prijave);

f) Dokaz o adekvatnosti kapitala na dan 31.12.2018. godine koja ne smije biti manja od 16%;

g) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

h) Izjava da ukupna visina kapitala na dan 31.12.2018. godine nije manja od 140 miliona KM;

i) Izjava daje banka u kontinuitetu profitabilno poslovala zadnjih 5 poslovnih godina;

j) Potvrde o uspješnoj implementaciji ne manje od deset (10) sličnih projekata u saradnji sa općinama i kantonima u Federaciji BiH u prethodnih 5 godina;

k) Format izvještaja o implementaciji kreditne linije sa svim bitnim elementima za mjesečno izvještavanje o korisnicima (iznos plasmana, visina stope, rok plasmana, iznos subvencije, broj uposlenih na početku i za svaki period izvještavanja, projektovana subvencija za preostali rok trajanja plasmana);

l) Kompletan set finansijskih izvještaja u skladu sa Odlukom o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo za 2018. godinu;

m) Potvrda da banka nema evidentiran dug prema Gradu Zenica po osnovu KGZ, KN, naknade za vatrogastvo i komunalne takse.

Pod sličnim kreditnim linijama se podrazumijeva implementacija kreditnih linija sa subvencionisanom kamatnom stopom.

Sve kopije dokumenata koje se prilažu moraju biti ovje¬rene od strane nadležnog tijela uprave ili notara, ovjerom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva.

IV KRITERIJI ZA BODOVANJE PRIJAVA

Odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za privredne subjekte koji posluju na području Grada Zenice provodi Komisija koju imenuje Gradonačelnik Grada Zenice. Kriteriji koje će imenovana Komisija primjenjivati za ocjenu i izbor ponude su:

a) Visina sredstava za kreditnu liniju - učešće 45%

b) Visina kamatne stope - ućešće 30%

c) Visina troškova obrade kredita - učešće 5%

d) Broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području Federacije BiH čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na ovaj javni poziv - učešće 20%

Sve banke, učesnice na Javnom pozivu, će biti obavještene o odluci Ugovornog organa i o rezultatu postupka Javnog poziva, u roku od 7 (sedam) dana od donošenja odluke. Ugovor se dodjeljuje Banci koja je u skladu sa navedenim kriterijima dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu.

V OSTALE ODREDBE

U postupku po Javnom pozivu Grad Zenica ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora. Grad Zenica ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja. Podnosiocu ponude koja udovoljava formalnopravnom uslovima iz Javnog poziva, a koji bude odbijen zbog manje ocijenjene ponude na njegov pismeni zahtjev Služba za privredu i upravljanje razvojem će obrazložiti razloge zbog kojih isti nije odabran. Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu ponude. Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 032-447-693 ili putem e-maila: masa.skrbic@zenica.ba.

VI NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na Javni poziv se podnosi dostavljanjem ponude i obavezne dokumentacije naznačene u Javnom pozivu u zatvorenoj koverti na Protokol Grada Zenica ili putem pošte na adresu:

GRAD ZENICA
Služba za privredu i upravljanje razvojem
Komisija za provođenje Javnog poziva sa naznakom:
"Ponuda za pružanje bankarskih usluga NE OTVARAJ"
Trg BiH 6
72 000 Zenica

Na poleđini koverte obavezno se navodi: naziv podnosioca ponude, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom. Ponuda sa obaveznom dokumentacijom se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način daje vidljiv redni broj stranice.

Rok za predaju prijava/ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva u jednom dnevnom listu i na web stranici Grada Zenica. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: