Javni poziv privrednim subjektima za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja - Općina Novo Sarajevo

Datum objave: 07.10.2019. 09:55 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2019.

Bosna

Bank

International

 

Općina

Novo Sarajevo

 

 

 

Na osnovu Ugovora o finansijskoj liniji za podsticaj u zapošljavanju privrednim subjektima Općine Novo Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo zaključenog dana 19.09.2019. objavljuje se:

 

J A V N I P O Z I V

PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE FINANSIRANJA

 

1.    PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika sredstava finansiranja u skladu sa uslovima javnog poziva za subvencioniranje profitne marže.

 

2.    PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

2.1.    Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Odlukom o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama - finansijska linija za podsticaj zapošljavanju privrednim subjektima za 2019.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/19) koji:

1.    imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine i koji su 100% vlasništvo državljana BiH,

2.    imaju sjedište ili poslovnicu na području općina Kantona Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, uz uslov zapošljavanja novog/novih radnika koji ima/imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine od najmanje godinu dana prije zapošljavanja (dugoročna finansiranja),

3.    posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,

4.    prema podacima iz CRK-a, imaju tekuću klasifikaciju S1 prema International Financial Reporting Standards (IFRS)1

Privredni subjekti - korisnici finansiranja moraju zadovoljiti opće uvjete za odobrenje finansiranja, u skladu sa procedurama i uvjetima BBI.

2.2.    Sredstva se neće odobravati za privredne subjekte koji:

1.    imaju neizmirene poreske obaveze,

2.    imaju neizmirenih obaveza prema Općini što će se dokazati uvjerenjem Službe za privredu, budžet i finansije,

3.    obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću, zatim proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva, trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom, kao i drugim djelatnostima koje nisu prihvatljive za BBI.

 

3.    NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima u održavanju broja zaposlenih i novom zapošljavanju u cilju rasta ukupnih privrednih aktivnosti, za tekuće poslovanje (kratkoročna finansiranja), trajna obrtna sredstva te osnovna sredstva i investicije (dugoročna finansiranja).

 

4.    INFORMACIJE O VISINI SREDSTAVA, ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu do 4.000.000,00 KM, a Općina Novo Sarajevo će iznosom od 80.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini do 2,99%.

Kratkoročna finansiranja će se odobravati na period do 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000,00 KM. Uslov za ostvarenje prava na subvenciju je zadržavanje istog broja zaposlenih u toku trajanja finansiranja, uredno izmirenje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranju. Dugoročna finansiranja na period do 60 mjeseci - će se odobravati privrednim subjektima uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na iznose do 100.000,00 KM, a za svakih dodatnih 100.000,00 KM, Korisnik sredstava je dužan zaposliti jednog novog radnika, najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja. Grace period je moguć do 9 mjeseci, a maksimalan iznos finansiranja zavisi od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava procjenjene od strane BBI.

Dugoročna finansiranja na period do 84 mjeseca - će se odobravati privrednim subjektima za iznose finansiranja preko 100.000,00 KM uz uslov zapošljavanja po jednog novog radnika na svakih odobrenih 100.000,00 KM najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja. Grace period je moguć do 9 mjeseci, a maksimalan iznos finansiranja zavisi od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava procjenjene od strane BBI.

Korisnici finansiranja plaćaju punu ugovorenu profitnu stopu, a po dokazivanju ispunjenja ugovorenih uslova, ostvaruju pravo na sredstva subvencije u istom iznosu, a prema pregledu iz tabele:

R.

br.

Period

finansiranja

Profitna marža

prije subvencije

Subvencija

Općine

Profitna marža

nakon subvencije

Naknada za

obradu zahtjeva

1.

Do 12 mjeseci

2,19%

2,19%

0,00%

0,10%

2.

Do 60 mjeseci

2,89%

2,89%

0,00%

0,15%

3.

Do 84 mjeseca

2,99%

2,99%

0,00%

0,20%

 

Iz ove finansijske linije, u toku godine, jednom privrednom subjektu može se odobriti više finansiranja, po jedno iz svake vrste, s tim da je Korisnik finansiranja obavezan ispuniti navedene uslove kumulativno u cilju sticanja prava za isplatu subvencije.

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

5.1. Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

1.    Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;

2.    Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;

3.    Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;

4.    Statut i odluka o osnivanju preduzeća;

5.    Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave - ID broj;

6.    Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj;

7.    Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;

8.    Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;

9.    Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;

10.    Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;

11.    Izjava o povezanim licima;

12.    Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);

13.    Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);

14.    Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;

15.    Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;

16.    Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;

17.    Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;

18.    Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i

19.    Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

5.2.    Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

1.    Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje;

2.    Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);

3.    Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;

4.    Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;

5.    Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;

6.    Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);

7.    Fotokopija LK - vlasnika samostalne djelatnosti;

8.    Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;

9.    Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige);

10.    Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

5.3.    Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

5.4.    Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:

•    Založno pravo na nekretnine;

•    Založno pravo na opremu;

•    Mjenice firme;

•    Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;

•    Ugovor o asignaciji;

•    Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;

•    Ostalo u dogovoru sa Bankom

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

 

6.    MONITORING I OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Monitoring ispunjenja ugovorenih uslova od strane korisnika se provodi polugodišnje, 30.06. i 31.12. provjerom urednog izmirenja obaveza po finansiranju i uvidom u dokumentaciju kojom se dokazuje da su korisnici ostvarili pravo na subvenciju, a na osnovu dostavljene:

1.    Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza,

2.    Potvrde Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza,

3.    Obrasca 2001 za sve mjesece iz proteklog perioda

 

7.    ROKOVI

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Proces odobrenja primljenih zahtijeva traje do 31.12.2019.

 

8.    MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom "Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo" lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba

 

9.    UGOVOR O FINANSIRANJU

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama BBI banke. Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja.

 

10.    OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

 

11.    INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, e-mail: linijanovosarajevo@bbi.ba , te pozivom na brojeve telefona: 033/275-137, 275-507, 275-289 i 257-702.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: