Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Javni poziv proizvođačima i/ili distributerima certificiranih peći/kotlova na pelet i certificiranih toplotnih pumpi

Datum objave: 18.01.2021. 07:43 / Izvor: UNDP, 15.01.2021.

Projekt Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  su potpisali Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo. U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavljuje:

 

JAVNI  POZIV

PROIZVOĐAČIMA I/ILI DISTRIBUTERIMA CERTIFICIRANIH PEĆI/KOTLOVA NA PELET

I CERTIFICIRANIH TOPLOTNIH PUMPI

 

1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje aplikacija za formiranje liste certificiranih peći i kotlova na pelet snage do 35 kW i certificiranih toplotnih pumpi snage do 20 kW za potrebe provođenja Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.   

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi proizvođači i/ili distributeri certificiranih peći/kotlova na pelet i proizvođači i/ili distributeri certificiranih toplotnih pumpi registrovani u BiH i koji imaju servisnu mrežu na području Kantona Sarajevo. Navedena oprema mora da zadovoljava minimalno sljedeće tehničke kriterije:

1. Peći i kotlovi na pelet

a. Peći koje se nalaze u prostorijama koje se griju:

-  BAS EN 14785 - Grijalice za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo – Zahtjevi i metode ispitivanja (kamini i peći za grijanje na pelet sa automatskim loženjem),

b. Kotlovi koji se nalaze u zasebnim kotlovnicama:

-  BAS EN 303-5 - Toplovodni kotlovi – Dio 5: Toplovodni kotlovi za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW - minimalno klase 5.

2. Toplotne pumpe

a. Klasa energetske efikasnosti A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, u skladu sa standardom EN 14511-2),

b. Performanse rada toplotnih pumpi moraju biti GWP≤2150, COP≥3,2 a EER ≥ 3,1 za zrak-voda i COP≥4,45, a EER ≥ 5,05 za voda-voda i zemlja-voda.

Prijaviti se mogu firme koje u ponudi imaju jednu ili više peći ili jedan ili više kotlova na pelet snage do 35 kW kao i jednu ili više toplotnih pumpi snage do 20 kW.

 

3. Potrebna dokumentacija za prijavu

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeće:

-  Rješenje o registraciji firme (ovjerena kopija),

-  Listu opreme koja se prijavljuje sa priloženim validnim certifikatima tipa izdat od strane akreditovanog tijela za ispitivanje za svaku peć/kotao i toplotnu pumpu koju firma prijavljuje kao dokaz ispunjavanja minimalno prethodno navedenih tehničkih kriterija (ukoliko firma posjeduje certifikat o zadovoljavanju zahtjeva ekvivalentih ili strožih standardna od prethodno navedenih takav certifikat se smatra validnim),

-  Dokaz o postojanu ovlaštenog servisera na području Kantona Sarajevo/BiH, uslovima garancije, vremenu odziva servisa i prihvatanju uslova popravki u garantnom periodu (ovjerena izjava direktora),

- Za distributere je potrebno dostaviti ovlaštenje od strane proizvođača za prodaju i/ili održavanje opreme.

 

Napomena: Nije potrebno navoditi cijene opreme u ovom Javnom pozivu.  

 

4. Evaluacija prijava

Sva oprema koja zadovolji tražene kriterije će biti na listi opreme koja je kvalifikovana za nabavku i ugradnju u okviru Pilot projekta. Samo oprema koja zadovolji kriterije iz ovog Javnog poziva moći će se koristiti u Pilot projektu. Nakon što se izvrši projektovanje pojedinačnih projekata zamjene peći/kotlova kod izabranih korisnika Pilot projekta, UNDP će na osnovu projektne dokumentacije, putem tendera, zatražiti ponude za nabavku i ugradnju opreme od potencijalnih izvođača radova pri čemu izvođači radova mogu nuditi isključivo opremu sa liste koja će se formirati na osnovu ovog Javnog poziva. Naknadne prijave opreme se neće uzeti u obzir bez obzira da li ta oprema zadovoljava kriterije iz ovog Javnog poziva.

 

5. Rok za apliciranje

Rok za podnošenje prijava prema uslovima Javnog poziva traje do 05.02.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

6. Mjesto i način podnošenja aplikacija

Potrebnu dokumentaciju, uz popratni dopis, u skladu sa navedenim zahtjevima dostaviti preporučenom poštom na adresu:

UNDP BiH

Zmaja od Bosne

71000 Sarajevo

sa naznakom:

 “Prijava na Javni poziv za proizvođače i/ili distributere certificiranih peći/kotlova na pelet i certificiranih toplotnih pumpi“– NE OTVARATI“.

Sve potrebne informacije o Pilot projektu mogu se naći na stranici www.ba.undp.org, a za eventualna pitanja o učešću u Javnom pozivu za proizvođače i/ili distributere certificiranih peći/kotlova na pelet i toplotnih pumpi,  molimo  da  Vaše  upite  pošaljete na email:

JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com

uz napomenu „Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva“.

 

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: